Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Patologie i psychoterapia rodziny

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 11-00-R-W035
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Patologie i psychoterapia rodziny
Jednostka: Wydział Teologiczny
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowy

Wymagania wstępne:

Zakres wiadomości z zakresu socjologii rodziny, psychologii ogólnej i rozwojowej oraz z teorii komunikacji.

Pełny opis:

Wykład: Określenie patologii w życiu społecznym i przyczyn ich występowania. Przedstawienie rodzajów patologii: zaburzenia komunikacji w rodzinie, nałogi, zaburzenia w strukturze rodziny, problem rodzin niepełnych, sytuację rodziny z osobę chorą psychicznie oraz z osobą z przewlekłą chorobą somatyczną, rodzina w kryzysie, problem rozpadu związku, przyczyny zdrady małżeńskiej, analiza sytuacji rozwodu, formy oddziaływań psychologicznych: edukacja małżonków, interwencja kryzysowa w rodzinie, pomoc rodzinie w sytuacji rozwodu, zasady udzielania wsparcia rodzinom. Cechy dzieci z rodzin dysfunkcjonalnych. Etiologia zaburzeń osobowości. Metody zapobiegania patologii w życiu rodzinnym.

Ćwiczenia: Zajęcia skupiać się będą wokół tzw. zasobów adaptacyjnych rodzin znajdujących się w takich sytuacjach jak: wielodzietność, sieroctwo społeczne, eurosieroctwo, problemy z prawem, kary izolacyjne, resocjalizacja postpenitencjarna, bezdomność, prostytucja, alkoholizm, narkomania, zaburzenie jedzenia. Przemoc fizyczna i emocjonalna w rodzinie. Cechy dzieci z rodzin dysfunkcjonalnych. Etiologia zaburzeń osobowości. Metody zapobiegania patologii w życiu rodzinnym.

Literatura:

H. SĘK (red.), Społeczna psychologia kliniczna, Warszawa 1993;

W. BADURA-MADEJ, A. DOBRZYŃSKA-MESTERHAZY, Przemoc w rodzinie. Interwencja kryzysowa i psychoterapia, Kraków 2000;

L. KUIPERS i in., Praca z rodzinami chorych na schizofrenię. Poradnik Praktyczny, Warszawa 1997;

H. SĘK, Wprowadzenie do psychologii klinicznej, Warszawa 2005;

I. NAMYSŁOWSKA, Terapia rodzin. Springer PWN, 1997; A. JACYNIAK , Z. PŁUŻEK, Świat ludzkich kryzysów, Kraków 1996;

I. Pospiszyl, Przemoc w rodzinie, Warszawa 1998.

Efekty uczenia się:

Przedmiot zapoznaje z podstawowymi zagadnieniami z zakresu psychoterapii patologii dotyczących funkcjonowania rodziny.

Metody i kryteria oceniania:

Wykład: egzamin.

Ćwiczenia (zaliczenie z oceną): warunkiem zaliczenia jest systematyczna praca studenta oraz uzyskanie pozytywnych wyników z kolokwium dotyczącego zadanej lektury oraz z treści omawianych na ćwiczeniach.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-5 (2023-11-21)