Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Teologia krzyża w pismach Ojców Kościoła i pisarzy kościelnych oraz w nauczaniu gnostyków

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 11-09-TD-D006-13
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Teologia krzyża w pismach Ojców Kościoła i pisarzy kościelnych oraz w nauczaniu gnostyków
Jednostka: Wydział Teologiczny
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: (brak danych)
Poziom przedmiotu:

zaawansowany

Rodzaj przedmiotu:

fakultatywny ograniczonego wyboru

Wymagania wstępne:

Magisterium z teologii.

Pełny opis:

Patrystyczny komentarz św. Pawła (1 Kor 1,23-24) w dziełach autorów greckich, łacińskich, koptyjskich i syryjskich; apologetyczne znaczenie krzyża jako podstawowego argumentu w polemicznych debatach chrześcijan z poganami, Żydami i heretykami; symbolika krzyża – „drzewo życia” oraz interpretacja kosmiczna.

Literatura:

J. Daniélou, Bible et Liturgie. La théologiebiblique des sacraments et des fêtesd'aprèslesPères de l'Église, Paris 1951.

Biblioteka z NagHammadi, Kodeksy I i II, tłum. W. Myszor, Katowice 2008, Studia AntiquitatisChristianae. Series Nova 7.

S. Longosz, Znak krzyża świętego w życiu starożytnych chrześcijan, Tarnowskie Studia Teologiczne 8 (1981), s. 221-232.

W. Myszor, Symbolika krzyża według św. Ireneusza, Śląskie Studia Historyczno-Teologiczne 30 (1997), s. 97-102.

H. Rahner, Symbole der Kirche, Die Ekklesiologie der Väter, Salzburg 1964.

Efekty uczenia się:

Pogłębienie wiadomości z teologii patrystycznej oraz opanowanie umiejętności krytycznej analizy tekstów Ojców Kościoła, pisarzy kościelnych oraz gnostyckich.

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie ustne.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-3 (2022-08-19)