Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Katechetyka 1

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 11-KRK-T-031 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Katechetyka 1
Jednostka: Wydział Teologiczny
Grupy: Przedmioty dla teologii nauczycielskiej - 6 sem.
Przedmioty dla teologii pastoralnej - 6 sem.
Punkty ECTS i inne: 2.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

Zalecane: realizacja efektów kształcenia modułu przygotowania pedagogicznego.Skrócony opis:

Zajęcia powinny przygotować studentów do prowadzenia katechezy parafialnej oraz nauczania religii w wieku przedszkolnym i na I i II etapie edukacyjnym (szkoła podstawowa).

Pełny opis:

Przedmiot umożliwia zapoznanie się studenta z problematyką katechezy dziecka wieku przedszkolnego oraz katechezy dzieci w młodszym wieku szkolnym. Student powinien poznać także najważniejsze dokumenty katechetyczne Kościoła powszechnego, Kościoła w Polsce oraz obowiązujące programy nauczania religii.

1. Tematyka wykładu obejmuje następujące zagadnienia:

współczesne kierunki katechetyczne; dokumenty katechetyczne Kościoła; cel, natura i formy katechezy; katecheza dziecka w wieku przedszkolnym; katecheza dziecka w młodszym wieku szkolnym; treść i żródła katechezy: Biblia i katecheza; Kościół i katecheza; katecheza i liturgia; wychowanie moralne w katechezie, katecheza i inkulturacja.

2. W ramach ćwiczeń student powinien poznać podstawy dydaktyki katechezy (zasady dydaktyczne w procesie katechetycznym, wybrane metody katechetyczne); zapoznać siię z dokumentami regulającymi nauczanie religii w szkole oraz prowadzenie katechezy parafialnej. W oparciu o zatwierdzone do użytku szkolnego podręcznki metodyczne oraz podręcznki dla ucznia, powinien zdobyć umiejętność samodzielnego tworzenia scenariurszy lekcji religii w przedszkolu, klasach I-VI szkoły podstawowej oraz konspektów dla parafialnych grup katechetycznych. Powinien także nauczyć się właściwego stosowania metod nauczania i środków dydaktycznych.

3. Konwersatorium ma na celu samodzielne opracowanie przez studenta wskazanych przez prowadzącego zagadnień dotyczących nauczania religii w przedszkolu i szkole podstawowej oraz w ramach katechezy parafialnej a następnie omówienie ich w małej grupie.

Literatura:

Literatura obowiązkowa:

Jan Paweł II, Adhortacja apostolska Catechesi Tradendae (1979);

Katechetyka szczegółowa, red. J. Stala, Tarnów 2003 (wskazane treści);

Zagadnienia katechetyki materialnej, red. J. Stala Tarnów 2011 (wskazane treści);

Dyrektorium ogólne o katechizacji (1998);

Dyrektorium katechetyczne Kościoła katolickiego w Polsce (2001);

Podstawa programowa katechezy Kościoła katolickiego w Polsce, Kraków 2010.

Program nauczania religii rzymskokatolickiej w szkołach i przedszkolach, Kraków 2010.

M. Korgul, Dydaktyka dla katechetów, Świdnica 2014 (wskazane treści).

Literatura uzupelniająca:

Jak wyżej. Pozostałe fragmenty wskazanej literatury obowiazkowej.

Efekty uczenia się:

1. Poznanie teoretycznych zagadnień dotyczących historii katechezy, współczesnych kierunków katechetycznych, podstawowych pojęć z zakresu katechetyki, celu, natury, form i programowania katechezy dla poszczególnych grup dzieci młodzieży i dorosłych.

2. Poznanie teoretycznych i praktycznych zagadnień dotyczących szkolnego nauczania religii na I i II etapie edukacyjnym (dokumenty katechetyczne Kościoła).

3. Poznanie podstawowych zagadnień dotyczących celów, zadań, treści i źródeł katechezy, zasad dydaktycznych w procesie katechetycznym, organizacyjnych form kształcenia religijnego, sposobów oceniania, metod i środków dydaktycznych oraz kwestii dotyczących osobowości i posługi katechety, a także przygotowania do szkolnego nauczania religii.

4. Poznanie podstawowych zagadnień z zakresu wymiaru biblijnego i eklezjalnego w katechezie oraz wychowania liturgicznego i moralnego w katechezie parafialnej i szkolnym nauczaniu religii na I i II etapie edukacyjnym.

5. Umiejętność samodzielnego przygotowania scenariuszy lekcji religii, posługiwania się podręcznikami metodycznymi dla nauczyciela, podręcznikami dla ucznia oraz innymi pomocami dydaktycznymi.

6. Umiejętność samodzielnego prowadzenia katechezy parafialnej oraz szkolnej lekcji religii.

Metody i kryteria oceniania:

1. Kolokwium pisemne - weryfikacja wiedzy w oparciu o treść wykładów oraz wskazaną w sylabusie literaturę. Weryfikacja po każdym bloku tematycznym. Każda część musi być zaliczona na ocenę pozytywną. Obowiązkowa obecność na zajęciach (ćwiczenia).

2. Praca pisemna - krytyczna analiza scenariuszy lekcji religii i konspektów do kateczezy parafialnej, przygotowanych dla poszczególnych grup adresatów oraz innych prac pisemnych

3. Wystąpienie ustne - wykazujące umiejętność samodzielnego prowadzenia jednostki lekcyjnej lub spotkania grupy katechetycznej

Zajęcia w cyklu "semestr letni 2015/2016" (zakończony)

Okres: 2016-02-18 - 2016-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Konwersatorium, 5 godzin więcej informacji
Wykład, 20 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Roman Buchta
Prowadzący grup: Roman Buchta
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Ocena końcowa z modułu
Sposób ustalania oceny końcowej:

30% - wykład

40% - ćwiczenia

30% - konwersatorium

Zajęcia w cyklu "semestr letni 2016/2017" (zakończony)

Okres: 2017-02-18 - 2017-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Konwersatorium, 5 godzin więcej informacji
Wykład, 20 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Roman Buchta
Prowadzący grup: Roman Buchta
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Ocena końcowa z modułu

Zajęcia w cyklu "semestr letni 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2018-02-19 - 2018-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Konwersatorium, 5 godzin więcej informacji
Wykład, 20 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Roman Buchta
Prowadzący grup: Roman Buchta
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Ocena końcowa z modułu

Zajęcia w cyklu "semestr letni 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2019-02-18 - 2019-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 25 godzin więcej informacji
Konwersatorium, 5 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Roman Buchta
Prowadzący grup: Roman Buchta, Bartłomiej Kuźnik
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Ocena końcowa z modułu

Zajęcia w cyklu "semestr letni 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2020-02-24 - 2020-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 25 godzin więcej informacji
Konwersatorium, 5 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Roman Buchta
Prowadzący grup: Roman Buchta
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Ocena końcowa z modułu

Zajęcia w cyklu "semestr letni 2020/2021" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2021-02-22 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 25 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Roman Buchta
Prowadzący grup: Roman Buchta
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Ocena końcowa z modułu
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.