Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Katechetyka 2

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 11-KRK-T-056 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Katechetyka 2
Jednostka: Wydział Teologiczny
Grupy: Przedmioty dla teologii nauczycielskiej - 8 sem.
Przedmioty dla teologii pastoralnej - 8 sem.
Punkty ECTS i inne: 3.00 LUB 5.00 (zmienne w czasie)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

Realizacja efektów kształcenia modułu przygotowania pedagogicznego oraz zagadnień z zakresu modułu Katechetyka 1Skrócony opis:

Przedmiot ma przygotować studentów do prowadzenia katechezy parafialnej dla różnych grup adresatów oraz szkolnego nauczania religii na III i IV etapie edukacyjnym (gimnazjum i szkoły ponadgimnazjalne).

Pełny opis:

Student powinien zapoznać się z problematyką katechezy młodzieżowej, katechezy dorosłych, katechezy rodzinnej oraz katechezy osób w szczególnych sytuacjach edukacyjnych. Powinien poznać obowiązujące programy nauczania religii oraz podstawowe pomoce metodyczne. Poprzez wielopłaszczyznową realizację zagadnień z zakresu metodyki katechezy powinien zdobyć umiejętność tworzenia konspektów dla poszczególnych grup katechetycznych oraz właściwego stosowania metod nauczania i pomocy dydaktycznych. Dzięki zdobytej wiedzy oraz nabytym umiejętnościom, powinien właściwie reagować w zaistniałych sytuacjach dydaktyczno-wychowawczych.

1. Tamatyka wykładu obejmuje następujące zagadnienia:

katecheza w średnim wieku szkolnym (wskazania katechetyczne, katecheza bezpośrednio przygotowująca do bierzmowania, treści, cele i zadania katechezy w średnim wieku szkolnym); katecheza młodzieży na poziomie szkół ponadgimnazjalnych (specyfika katechezy młodzieżowej, założenia edukacji ponadgimnazjalnej, katecheza w służbie dojrzewania wiary); katecheza dorosłych (natura, znaczenie, cele, kryteria doboru treści i metod); katecheza rodzinna (cel, natura i kierunki katechezy rodinnej); katecheza osób w szczególnych sytuacjach edukacyjnych (oligo-, surdo- tyflokatecheza, katecheza grup niedostosowabych społecznie).

2. W ramach ćwiczeń student powinien pogłębić znajomość dydaktyki katechezy (pluralizm metod i środki dydaktyczne w katechezie). W oparciu o obowiazujące programy naczania, podręczniki metodyczne oraz podręczniki dla ucznia, powinien zdobyć umiejętność samodzielnego tworzenia scenariurszy lekcji religii w gimnazjum i w szkole ponadgimnazjalnej. Celem ćwiczeń jest także umiejętność zespołowego tworzenia programu rekolekcji szkolnych oraz przygotowanie do prowadzenia różnorodnych grup katechetycznych w parafii.

3. Konwersatorium ma na celu samodzielne opracowanie przez studenta zagadnień wskazanych przez prowadzącego, dotyczących nauczania religii w gimnazjum, w szkole ponadgimnazjalnej, katechezy dorosłych, bądź osób w szczególnych sytuacjach edukacyjnych, a następnie omówienie ich w małej grupie.

Literatura:

Literatura obowiązkowa:

Katechetyka szczegółowa, red. J. Stala, Tarnów 2003 (wskazane fragmenty);

Wychowane młodzieży w średnim wieku szkolnym. Część II. Wychowanie religijne i katecheza, red. J. Stala, Tarnów 2007 (wskazane fragmenty);

Wychowanie młodzieży na poziomie szkół ponadgimnazjalnych. Część II. Wychowanie religijne i katecheza, red. J. Stala, Tarnów 2007 (wskazane fragmenty);

Katecheza dorosłych, red. K. Misiaszek, J. Stala, Tarnów 2009 (wskazane fragmenty);

Dydaktyka katechezy. Część I i II, red. J. Stala, Tarnów 2004 (wskazane fragmenty).

Podstawa programowa katechezy (Kraków 2010).

Program nauczania religii rzymskokatolickiej w szkołach i przedszkolach (Kraków 2010).

Literatura uzupełniająca:

Jak wyżej. Pozostałe fragmenty wskazanej literatury obowiązkowej.

Efekty uczenia się:

1. Poznanie teoretycznych zagadnień dotyczących prowadzenia katechezy parafialnej dla poszczególnych grup młodzieży i dorosłych.

2. Poznanie zagadnień dotyczących nauczania religii na III i IV etapie edukacyjnym (ogólnopolskie oraz diecezjalne programy nauczania, zatwierdzone do użytku szkolnego podręczniki metodyczne oraz podręczniki dla ucznia, korelacja nauczania religii z innym przedmiotami).

3. Poznanie podstawowych zagadnień dotyczących prowadzenia katechezy oraz nauczania religii dla osób w szczególnych sytuacjach edukacyjnych.

5. Poznanie podstawowych zagadnień z dziedziny metodyki katechezy parafialnej i szkolnego nauczania religii na III i IV etapie edukacyjnym.

6. Umiejętność samodzielnego przygotowania scenariuszy lekcji religii, posługiwania się podręcznikami metodycznymi dla nauczyciela, podręcznikami dla ucznia oraz innymi pomocami dydaktycznymi

Metody i kryteria oceniania:

1. Kolokwium pisemne - weryfikacja wiedzy w oparciu o treść wykładów oraz wskazaną w sylabusie literaturę. Weryfikacja wiedzy ma miejsce po każdym bloku tematycznym. Każda część musi być zaliczona na ocenę pozytywną. Ocena jest średnią za poszczególne pisemne kolokwia. Obowiązkowa obecność na zajęciach.

2. Praca pisemna - krytyczna analiza scenariuszy lekcji religii przygotowanych dla poszczególnych grup adresatów oraz innych prac pisemnych. Znajomość zasad przygotowania scenariuszy lekcji religii oraz katechezy parafialnej. Przedstawiony scenariusz podlega ocenie, w zakresie formalnym i materialnym.

3. Wystąpienie ustne - wykazujące umiejętność samodzielnego prowadzenia jednostki lekcyjnej lub spotkania grupy katechetycznej. Ocenie podlega poprawność przygotowanego konspektu jak i sposób jego ustnego przedstawienia.

Zajęcia w cyklu "semestr letni 2015/2016" (zakończony)

Okres: 2016-02-18 - 2016-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 25 godzin więcej informacji
Konwersatorium, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 25 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Roman Buchta
Prowadzący grup: Roman Buchta
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Ocena końcowa z modułu
Sposób ustalania oceny końcowej:

30%- konwersatorium

40% - ćwiczenia

30% - konwersatoriumZajęcia w cyklu "semestr letni 2016/2017" (zakończony)

Okres: 2017-02-18 - 2017-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 25 godzin więcej informacji
Konwersatorium, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 25 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Roman Buchta
Prowadzący grup: Roman Buchta
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Ocena końcowa z modułu

Zajęcia w cyklu "semestr letni 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2018-02-19 - 2018-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 25 godzin więcej informacji
Konwersatorium, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 25 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Roman Buchta
Prowadzący grup: Roman Buchta, Edward Zawadzki
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Ocena końcowa z modułu

Zajęcia w cyklu "semestr letni 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2019-02-18 - 2019-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 25 godzin więcej informacji
Konwersatorium, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 25 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Roman Buchta
Prowadzący grup: Roman Buchta
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Ocena końcowa z modułu

Zajęcia w cyklu "semestr letni 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2020-02-24 - 2020-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 20 godzin więcej informacji
Konwersatorium, 5 godzin więcej informacji
Wykład, 20 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Roman Buchta
Prowadzący grup: Roman Buchta
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Ocena końcowa z modułu

Zajęcia w cyklu "semestr letni 2020/2021" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2021-02-22 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 20 godzin więcej informacji
Konwersatorium, 5 godzin więcej informacji
Wykład, 20 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Roman Buchta
Prowadzący grup: Roman Buchta
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Ocena końcowa z modułu
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.