Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Elementy pedagogiki

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 12-AE-S1-4EP Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Elementy pedagogiki
Jednostka: Wydział Etnologii i Nauk o Edukacji
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 4.00 (zmienne w czasie)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: (brak danych)
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowy

Wymagania wstępne:

ze względu na realizację przedmiotu w sem. zim. I. roku nie stawia sie wymagań wstepnych

Skrócony opis:

Elementy pedagogiki mają wprowadzić studenta w problematykę edukacji i jej specyfiki na tle innych rodzajów działań i oddziaływań pedagogicznych.

Pełny opis:

Realizacja modułu ma pokazać i wyjaśnić na czym polega pedagogiczny wymiar działań społecznych i kulturalnych, ze szczególnym uwzględnieniem animacji społeczno-kulturalnej, edukacji kulturalnej i związanego z nimi upowszechniania kultury. Ich celem jest również przygotowanie do analizy, oceny i projektowania działań edukacyjnych, uwzględniających specyfikę i funkcje poszczególnych środowisk i instytucji oraz kształcenie świadomości ich roli i odpowiedzialności podejmujących te działania podmiotów. Moduł obejmuje wykłady i ćwiczenia.

Literatura:

Literatura obowiązkowa:

Kwieciński Z, B.Śliwerski, (red.) Pedagogika, T.1 (cz.I i III – wskazane podrozdziały) i 2 (cz.I – wskazane podrozdziały). Wydawnictwo naukowe PWN Warszawa 2011.

Śliwerski B., Podstawowe prawidłowości pedagogiki. Wydawnictwo Akademii Pedagogiki Specjalnej, Warszawa 2011

Olbrycht K., O roli przykładu, wzoru, autorytetu i mistrza w wychowaniu osobowym. Wydawnictwo A. Marszałek, Toruń 2007

Nikitorowicz J., Edukacja regionalna i międzykulturowa, WAiP, Warszawa 2009

Radziewicz – Winnicki A., Pedagogika społeczna.(wskazane rozdziały) WAiP, Warszawa 2008

Juraś-Krawczyk. B.Śliwerski (red.) Pedagogiczne drogowskazy. Oficyna Wydawnicza Impuls, Karaków 2000

Olbrycht K., Sztuka a działania pedagogów. Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 1987

Potulicka E., J.Rutkowiak, Neoliberalne uwikłania edukacji. Oficyna Wydawnicza Impuls, Kraków 2010

Śliwerski B., Współczesne teorie i nurty wychowania. Oficyna Wydawnicza Impuls Kraków 2010,

Szmidt K., Pedagogika twórczości. Gdańsk 2013

Efekty uczenia się:

student: zna podstawowe pojęcia związane z edukacją, rozumie różnice między edukacją formalna i nieformalną, zna podstawowe metody dydaktyczne, wychowawcze i metody przekazu wartości; zna instytucje oraz środowiska edukacji nieformalnej i formalnej a także uwarunkowania efektywności ich działań;

posiada wiedzę na temat pedagogicznego wymiaru działań społecznych i kulturalnych; rozumie pedagogiczny wymiar działań animacyjnych i upowszechnieniowych;

zna wybrane koncepcje człowieka i rozumie ich znaczenie w projektowaniu działań edukacyjnych, animacyjnych i upowszechnieniowych;

potrafi wykorzystywać wiedzę o działaniach i zjawiskach pedagogicznych w analizowaniu, ocenianiu oraz projektowaniu działań edukacyjnych i animacyjnych związanych z kulturą,

potrafi określić i uzasadnić potrzeby edukacyjne różnych środowisk i grup wiekowych , w świetle edukacji formalnej i nieformalnej,

posiada przekonanie o znaczącej roli działań edukacyjnych dla rozwoju osobowego i społecznego,

ma świadomość własnych kompetencji oraz odpowiedzialności w zakresie działań edukacyjnych i potrzebę ich pogłębiania.

Metody i kryteria oceniania:

egzamin pisemny (podsumowujący),

kolokwium pisemne, wypowiedź ustna, wypowiedź pisemna/prezentacja medialna (oceny doskonalące)

Zajęcia w cyklu "semestr letni 2015/2016" (zakończony)

Okres: 2016-02-18 - 2016-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Katarzyna Olbrycht
Prowadzący grup: Katarzyna Olbrycht
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Ocena końcowa z modułu

Zajęcia w cyklu "semestr zimowy 2016/2017" (zakończony)

Okres: 2016-10-01 - 2017-02-17
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Katarzyna Olbrycht
Prowadzący grup: Katarzyna Olbrycht
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Ocena końcowa z modułu

Zajęcia w cyklu "semestr zimowy 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-02-18
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Ewelina Konieczna
Prowadzący grup: Ewelina Konieczna
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Ocena końcowa z modułu
Sposób ustalania oceny końcowej:

średnia arytmetyczna z poszczególnych sposobów weryfikacji efektów kształcenia przy założeniu,że wszystkie formy i sposoby weryfikacji zostały zaliczone na ocenę co najmniej dostateczną

Pełny opis:

Celem zajęć w ramach modułu jest ukazanie pedagogicznego wymiaru działań społecznych, kulturalnych, animacyjnych, upowszechnieniowych i edukacyjnych w instytucjach/ organizacjach kultury i placówkach oświatowych. Celem modułu, który obejmuje wyklady i ćwieczenia jest również przygotownie do projektowania działań edukacyjnych wraz z umiejętością ich analizy i oceny.

Zajęcia w cyklu "semestr zimowy 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-02-17
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Ewelina Konieczna
Prowadzący grup: Ewelina Konieczna
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Ocena końcowa z modułu
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.