Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Literatura z elementami upowszechniania cz.1

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 12-AE-S1-5LEU.1
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Literatura z elementami upowszechniania cz.1
Jednostka: Wydział Etnologii i Nauk o Edukacji
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: (brak danych)
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowy

Wymagania wstępne:


Skrócony opis:

Zapoznanie się z głównymi i dominującymi formami upowszechniania literatury. Rozpoznanie podmiotów prowadzących tego typu działalność.

Pełny opis:

Celem zajęć jest poznanie instytucji i inicjatyw upowszechniających literaturę. Rozważanie roli pisarza jako animatora społeczno-kulturalnego, animującego procesy edukacyjne w środowisku lokalnym, ogólnopolskim jaki i międzynarodowym. Istotnym odniesieniem dla refleksji będzie zarówno perspektywa historyczna jak i współczesność. Różnorodność postaw analizowana będzie w odniesieniu do takich twórców jak: Czesław Miłosz, Wisława Szymborska, Adam Zagajewski, Ryszard Krynicki.

Literatura:

A. Dziadek, Obrazy i wiersze. Z zagadnień interferencji sztuki w polskiej poezji współczesnej, Wyd. Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2004.

A. Pilch, Formy wyobraźni. Poeci współcześni przed obrazami wielkich mistrzów, Wyd. Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2010.

A. Bikont, J. Szczęsna, Biografia Wisławy Szymborskiej, Znak Kraków 2012.

A. Franaszek, Miłosz. Biografia, Znak, Kraków 2011.

R. Krynicki, Wiersze wybrane, Wydawnictwo a5, Kraków 2009.

Cz. Miłosz, Wiersze wszystkie, Znak, Kraków 2011.

W. Szymborska, Wiersze wybrane, Wydawnictwo a5, Kraków 2012.

A. Zagajewski, Wiersze wybrane, Wydawnictwo a5, Kraków 2010.

Metody i kryteria oceniania:

warunkiem uzyskania oceny pozytywnej z ćwiczeń na najniższym dopuszczalnym poziomie jest obecność na zajęciach i wykazanie się aktywnością na konwersatoriach

egzamin ustny - pytania otwarte, w których student ma się wykazać wiedzą i umiejętnością problematyzowania

Praktyki zawodowe:

studenci uczestniczą i analizują działania upowszechniające literaturę

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-7 (2022-11-16)