Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Historia kultury

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 12-AE-S1-7HK Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Historia kultury
Jednostka: Wydział Etnologii i Nauk o Edukacji
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 2.00
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowy

Wymagania wstępne:

wiedza historyczna (historia powszechna, historia Polski) na poziomie szkoły średniej, elementy wiedzy z historii sztuki

Skrócony opis:

celem wykładu jest wprowadzenie studentów w specyfikę historii kultury i procesów kulturotwórczych na przestrzeni dziejów, wyposażenie w podstawową wiedzę na temat cywilizacji europejskiej (i pozaeuropejskiej), jej genezę i najważniejsze składniki ją tworzące (m.in. judaizm, grecka filantropia, i rzymska humanista, narodziny chrześcijaństwa), zapoznanie w stopniu elementarnym z dziejami nowożytnej kultury europejskiej, ze specyfiką wiodących cywilizacji historycznych i współczesnych oraz z charakterem polskiej kultury (kwestia wielonarodowości, wielowyznaniowości)

Pełny opis:

wybór tematów modułowych uwzględniających najbardziej reprezentatywne fragmenty dziejów rozwijającej się w obrębie Morza Śródziemnego europejskiej kultury politycznej, materialnej i duchowej oraz obrazujących wpływ cywilizacji śródziemnomorskiej na rozwój kultury polskiej;

koncentracja treści poszczególnych wykładów na takich zagadnieniach, jak: główne filary cywilizacji europejskiej – grecka filantropia, rzymska humanitas i prawo rzymskie, judaizm, chrześcijaństwo, islam; świat romański; rozpad jedności organizacyjnej i ideowej śródziemnomorskiego kręgu kulturowego w okresie Reformacji i skutki tego zjawiska dla Europy „łacińskiej”; chrystianizacja Polski i jej włączenie się do świata wartości śródziemnomorskiego kręgu kulturowego; tolerancja religijna i narodowa (z uwzględnieniem fenomenu polskiej tolerancji); najważniejsze osiągnięcia kultury i sztuki romańskiej w Europie i odniesienia polskie; najważniejsze osiągnięcia kultury i sztuki gotyckiej w Europie i odniesienia polskie; najważniejsze osiągnięcia kultury i sztuki renesansowej w Europie i odniesienia polskie; najważniejsze osiągnięcia kultury i sztuki doby nowożytnej w Europie i odniesienia polskie; najważniejsze osiągnięcia kultury i sztuki XIX wieku w Europie i odniesienia polskie; najważniejsze osiągnięcia kultury i sztuki XX wieku w Europie i odniesienia polskie.

Literatura:

Literatura obowiązkowa:

Albright W. F. , Od epoki kamiennej do chrześcijaństwa., przeł. E. Zwolski, Wyd. Pax, Warszawa 1967.

Burke P., Historia kulturowa, przekł.. J. Hunia, Wyd. Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2012.

Baszkiewicz J., Powszechna historia ustrojów państwowych, Wyd. „Arche”, Gdańsk 1998.

Brozi J., Powstanie i upadek wielkich cywilizacji: antropologia historii wobec współczesności, Wyd. Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 1996.

Dabroczyński M., Tożsamość Europy, Wyd. PIW, Warszawa 1979.

Kłoczkowski J., Nasza tysiącletnia Europa, Wyd. Świat Książki, Warszawa 2010.

Klocek di Biaso B., Europejska tożsamość i mit Europy w sztuce, Wyd. Adam Marszałek, Toruń 2010.

Dziesięć wieków Europy. Studia z dziejów kontynentu, red. J. Żarnowski, Czytelnik, Warszawa 1983.

lLteratura uzupełniająca (wskazane fragmenty):

Bartlett R., Tworzenie Europy : podbój, kolonizacja i przemiany kulturowe 950-1350, przekł. G. Waluga, Wyd. PTPN [Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk], Poznań 2003.

Benedict R., Wzory kultury, przekł.. J. Prokopiuk, Warszawskie Wydaw. Literackie Muza, Warszawa 1999, 2002, 2005, 2008.

Dialog i akulturacja: judaizm, chrześcijaństwo i islam, red. A. Pankowicz, S. Bielański, Wyd. Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2007.

Interdyscyplinarność: podróż szlakiem kultur = Interdisciplinarity: a travel through cultures / red nauk. Agnieszka Gotchold. - Warszawa : Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, 2013.

Kumaniecki K., Historia kultury starożytnej Grecji i Rzymu, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1987, 1988.

Le Goff J., Kultura średniowiecznej Europy, przeł. H. Szumańska-Grossowa, Wyd. "Volumen" : "Klon", Warszawa 1994, 1995.

Kłoczkowski J. Dzieje chrześcijaństwa polskiego, Wyd. Świat Książki, Warszawa 2000, 2007. Tenże, Europa-chrześcijańskie korzenie, Wyd. Stentor, Warszawa 2004.

Kuryłowicz M., Historia i współczesność prawa rzymskiego, Wydawnictwo Lubelskie, Lublin 1984

Olszewski D., Dzieje chrześcijaństwa w zarysie, Wyd. „Znak” , Kraków 1996, 1999.

Wybrane pozycje książkowe z zakresu historii sztuki europejskiej i polskiej

Efekty uczenia się:

Wiedza:

student posiada znajomość najważniejszych zjawisk kulturowych, które uznajemy za „wyjściowe” filary cywilizacji europejskiej i pozaeuropejskiej, zna (w zarysie) dzieje nowożytnej kultury europejskiej oraz dysponuje podstawową wiedzą o znaczeniu procesów kulturotwórczych w kształtowaniu się społeczeństw Europy;

rozpoznaje specyfikę polskiej kultury, położonej na styku Wschodu i Zachodu.

Umiejętności:

student potrafi rozróżnić europejskie wzorce kulturowe od pozaeuropejskich, wyjaśnić specyfikę kulturową (artystyczną) wiodących cywilizacji historycznych i współczesnych;

potrafi wskazać na znaczenie różnych tradycji kulturowych w kształtowaniu się stosunków międzyludzkich zarówno w wymiarze społecznym, jak i jednostkowym.

Kompetencje:

student docenia znaczenie kultury (w tym szeroko pojętej artystycznej działalności ludzkiej ) i procesów kulturotwórczych w rozwoju społeczeństw oraz wagę dialogu jako formy wzajemnego współżycia w grupie społecznej, narodowej;

ma świadomość wagi europejskiego, polskiego i pozaeuropejskiego dziedzictwa kulturowego.

Metody i kryteria oceniania:

Egzamin pisemny:

weryfikacja wiedzy uzyskanej przez studenta w trakcie wykładów oraz podczas samodzielnej lektury wskazanej w sylabusie literatury przedmiotu.

Prezentacja z pracą pisemną:

sprawdzenie umiejętności podania w formie ustnej i pisemnej informacji uzyskanych w toku samodzielnej lektury dotyczącej wskazanego przez prowadzącego przedmiot zagadnienia, stopnia opanowania zdolności selekcjonowania, porządkowania i interpretowania materiałów źródłowych.

Zajęcia w cyklu "semestr zimowy 2015/2016" (zakończony)

Okres: 2015-10-01 - 2016-02-17
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Joanna Winnicka-Gburek
Prowadzący grup: Joanna Winnicka-Gburek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin z modułu

Zajęcia w cyklu "semestr zimowy 2016/2017" (zakończony)

Okres: 2016-10-01 - 2017-02-17
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Joanna Winnicka-Gburek
Prowadzący grup: Joanna Winnicka-Gburek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Ocena końcowa z modułu

Zajęcia w cyklu "semestr zimowy 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-02-18
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Mirosława Pindór
Prowadzący grup: Mirosława Pindór
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Ocena końcowa z modułu
Sposób ustalania oceny końcowej:

średnia arytmetyczna ocen z poszczególnych sposobów weryfikacji efektów kształcenia modułu, przy założeniu, że wszystkie formy i sposoby weryfikacji zostały zaliczone pozytywnie (tzn. na ocenę co najmniej dostateczną) i terminowo.

Zajęcia w cyklu "semestr zimowy 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-02-17
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Grzegorz Odoj
Prowadzący grup: Grzegorz Odoj
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Ocena końcowa z modułu
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.