Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Eukacja wielo- i międzykulturowa z metodyką

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 12-DMU-POW-4EWM Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Eukacja wielo- i międzykulturowa z metodyką
Jednostka: Wydział Etnologii i Nauk o Edukacji
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: (brak danych)
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowy

Wymagania wstępne:

Student posiada wiedzę ogólnopedagogiczną zdobytą w ramach kształcenia kierunkowego w dotychczasowym kształceniu akademickim z zakresu: wprowadzenia do pedagogiki ogólnej, psychologii, dydaktyki, teorii wychowania.

Skrócony opis:

Moduł przygotowuje studentów teoretycznie i praktycznie do projektowania i prowadzenia działań edukacyjnych z zakresu edukacji wielo- i międzykulturowej. Kształtuje wiedzę i umiejętności w zakresie rozwoju zrównoważonego, postaw ekologicznych, zachowań ekonomicznych.

Pełny opis:

Moduł przygotowuje studentów do rozumienia szerokich powiązań i uwarunkowań rozwoju człowieka z rozwojem zrównoważonym, podejmowania działań pedagogicznych ukierunkowanych na aktywne kształtowanie ekologicznej, ekonomicznej i socjalnej równowagi w dynamicznie zmieniającym się świecie. Celem jest zdobycie i rozwój kompetencji pedagogicznych studentów w zakresie konstruowania, realizacji i ewaluacji działań edukacyjnych w zakresie edukacji wielo- i międzykulturowej (operacjonalizacja celów, dobór treści kształcenia, metod, form realizacji, środków dydaktycznych).

Literatura:

1. Lewowicki T., Ogrodzka-Mazur E., Szczurek-Boruta A. (red.): Praca nauczyciela w warunkach wielokulturowości – studia i doświadczenia z pogranicza polsko-czeskiego. Toruń 2008.

2. Nikitorowicz J.: Edukacja regionalna i międzykulturowa. Warszawa 2009.

3. Edukacja międzykulturowa. Pakiet Edukacyjny Pozaformalnej Akademii Jakości Projektu. Część 2. Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji, Narodowa Agencja Programu „Młodzież w działaniu”, Warszawa brw.

Efekty uczenia się:

Student:

- ma uporządkowaną wiedzę o na temat specyfiki przedmiotowej i metodologicznej pedagogiki międzykulturowej oraz metodyki edukacji regionalnej, wielokulturowej i międzykulturowej,

- rozumie i stosuje uzyskaną wiedzę o człowieku (odmiennym – rasa, płeć, orientacja seksualna, pochodzenie etniczne, narodowość, religia, wyznanie, wiek, (nie)pełnosprawność itd.), kulturze, edukacji międzykulturowej (cele, treści, metody, formy, warunki, rezultaty) w ich wzajemnych powiązaniach,

- dostrzega, rozpoznaje i klasyfikuje potrzeby osób należących do innych kręgów etnicznych, narodowych, społecznych, wyznaniowych itd.; krytycznie i refleksyjnie analizuje wytwory kultury i teksty naukowe z zakresu pedagogiki międzykulturowej, na ich podstawie samodzielnie formułuje, klasyfikuje i rozwiązuje problemy pedagogiczne i sytuacje wychowawcze,

- umiejętnie i kreatywnie tworzy rozwiązania (opracowuje programy), podejmuje działania odpowiednie do nowo zaistniałej sytuacji Innego : projektuje w ramach ścieżki „edukacja międzykulturowa” sytuacje edukacyjne przeciwdziałania uprzedzeniom i dyskryminacji ze względu na płeć, orientację seksualną, pochodzenie etniczne, narodowość, wiek, (nie)pełnosprawność i z innych przyczyn; projektuje sytuacje edukacyjne wspomagające rozwój i kształtowanie się tożsamości jednostki; porozumiewa się sprawnie w mowie i na piśmie przy użyciu różnych kanałów i technik komunikacyjnych,

- ma pogłębioną świadomość integralnej wizji człowieka, świadomość rozwoju własnej tożsamości oraz świadomość odpowiedzialności za zachowanie dziedzictwa kulturowego regionu, kraju, Europy, świata,

- umie oceniać zjawiska i zachowania w myśl hasła rozumna tolerancja wobec odmienności; charakteryzuje się wrażliwością na potrzeby innych ludzi, kulturą pedagogiczną i twórczą postawą w rozwiązywaniu problemów egzystencjalnych, społecznych, opiekuńczo-wychowawczych ludzi różniących się pod wieloma względami: płeć, rasa, religia, wyznanie, narodowość, etniczność, pochodzenie społeczne, status materialny, (nie)pełnosprawność, system wartości itd.; jest uczestnikiem życia kulturalnego jako organizator lub odbiorca.

Metody i kryteria oceniania:

praca egzaminacyjna - test (krótkie ustrukturyzowane pytania (SSQ,), pytania testowe: jednokrotnej odpowiedzi, wielokrotnej odpowiedzi, typu Tak/Nie) ze znajomości treści programowych modułu, krytycznego i refleksyjnego podejścia do problematyki modułu oraz znajomości lektur (wyznaczonych przez prowadzącego) z zakresu literatury modułu.

projekt - - opracowanie w grupach, przedstawienie i omówienie projektów sytuacji edukacyjnych wspierających rozwój jednostki odmiennej kulturowo.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.