Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Ochrona własności intelektualnej

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 12-ET-S1-12-2OWI Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Ochrona własności intelektualnej
Jednostka: Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 3.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowy

Wymagania wstępne:

-

Skrócony opis:

Podstawowe informacje z zakresu prawa ochrony własności intelektualnej. Przekazana zostanie wiedza na temat cech i rodzajów utworów, twórców oraz przysługujących im praw.

Pełny opis:

Pojęcie i rodzaje utworu

pojęcie twórcy

prawa autorskie osobiste

prawa autorskie majątkowe

prawa autorskie a Internet

dozwolony użytek chronionych utworów

prawa pokrewne

plagiaty

podstawy prawa własności przemysłowej

Literatura:

Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych

J. Sieńczyło-Chlabicz, Prawo własności intelektualnej, Warszawa 2010r.

W. Kotarba, Ochrona własności intelektualnej, Warszawa 2012r

M. Załucki (red.) Prawo własności intelektualnej repertorium, Warszawa 2008r.

D. Marek, P. Kostański, Prawo własności intelektualnej. Testy dla studentów, Warszawa 2008r.

R. Markiewicz, J. Barta, Prawo autorskie, Warszawa 2010r.

-

Efekty uczenia się:

Ma elementarną wiedzę o miejscu prawa ochrony własności intelektualnej w systemie nauk, zwłaszcza nauk społecznych i humanistycznych oraz o jego przedmiotowym i metodologicznym powiązaniu z etnologią i antropologią

Zna i rozumie podstawowe pojęcia i zasady z zakresu ochrony własności intelektualnej.

Potrafi prezentować własne pomysły, sprawnie wypowiadać się w mowie i na piśmie, na tematy wybranych zagadnień z zakresu ochrony własności intelektualnej

Ma rozwinięte umiejętności w zakresie komunikacji interpersonalnej. Potrafi posługiwać się kanałami i technikami komunikacyjnymi w sposób właściwy i ze znajomością zasad prawa autorskiego

Potrafi dostrzec i zrozumieć w pracy badawczej oraz praktyce zasady ochrony prawnej utworów

a także prognozować jej konsekwencje kulturowe.

Ma świadomość poziomu swojej wiedzy z zakresu ochrony własności intelektualnej i umiejętności, rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się i rozwoju zawodowego.

Potrafi pracować, w zespole pełniąc różne role; umie przyjmować i wyznaczać zadania, ma elementarne umiejętności organizacyjne pozwalające na realizację celów związanych z projektowanie i podejmowaniem działań zawodowych z uszanowaniem zasad dotyczących praw twórców wynikających z prawa autorskiego i praw pokrewnych.

Metody i kryteria oceniania:

Główny akcent będzie padał na ocenę stopnia znajomości przepisów prawnych i analizie przydatności rozwiązań prawnych do konkretnych przypadków.

Egzamin pisemny, 7 pytań pytań problemowych, czas egzaminu 1 godzina.

Konieczna będzie znajomość podstawowej regulacji prawnej z zakresu prawa autorskiego głównie na podstawie ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych

Na ćwiczeniach trzeba bedzie ponadto przedstawić przygotowane wcześniej w kilkuosobowych grupach wystąpienia omawiające główne zagadnienia z zakresu tematyki zajęć. Czas wystąpienia 20 minut.

Zajęcia w cyklu "semestr letni 2015/2016" (zakończony)

Okres: 2016-02-18 - 2016-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Sławomira Ruchała
Prowadzący grup: Sławomira Ruchała
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie z modułu

Zajęcia w cyklu "semestr letni 2016/2017" (zakończony)

Okres: 2017-02-18 - 2017-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Sławomira Ruchała
Prowadzący grup: Sławomira Ruchała
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie z modułu

Zajęcia w cyklu "semestr letni 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2018-02-19 - 2018-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Danuta Kurzyna-Chmiel
Prowadzący grup: Danuta Kurzyna-Chmiel
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie z modułu
Sposób ustalania oceny końcowej:

Ocena końcowa będzie składową ocen, obliczaną wg średniej ważonej:

- prezentacja przygotowana i przedstawiona przez studenta - 30 %

- kolokwium - test z wiedzy 70%

Brana pod uwagę będzie także obecność studenta na zajęciach


Student podczas testu rozwiązać będzie musiał 15 pytań testowych. Za każdą prawidłową odpowiedź na pytanie testowe student otrzyma – 1 pkt.

O szczegółach prowadzący informuje studenta przed rozpoczęciem egzaminu.

Pełny opis:

Celem zajęć jest:

- poznania terminologii i zagadnień prawa własności intelektualnej

- rozumienia istoty prawa autorskiego oraz prawa własności przemysłowej

- rozumienia konieczności ochrony prawa autorskiego oraz prawa własności przemysłowej

- poznania źródeł prawa

- stosowania zasad ochrony własności intelektualnej

- interpretacji przepisów prawa w dziedzinie ochrony własności intelektualnej

- rozumienia współczesnych problemów związanych z ochroną własności intelektualnej

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.