Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Antropologia pogranicza

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 12-ET-S1-12-9AP Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Antropologia pogranicza
Jednostka: Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej
Grupy:
Strona przedmiotu: http://www.weinoe.us.edu.pl
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowy

Wymagania wstępne:

realizacja modułów kształcenia: Wstęp do etnologii i antropologii kulturowej, Metody badań i interpretacji kultury

Skrócony opis:

przedmiot Antropologia pogranicza ma na celu umożliwić studentom podejmowanie refleksji antropologicznej nad człowiekiem oraz jego kulturą kształtowanymi w przestrzeni pogranicza.

Pełny opis:

Studentom przedstawiona zostanie podstawowa terminologia oraz wiedza o zjawiskach społeczno-kulturowych związanych z przestrzenią pogranicza. Podejmując refleksję teoretyczną nad szeroko rozumianym pograniczem, zaprezentowane zostaną perspektywy, z których można się zajmować tym pojęciem. Ważne jest również ukazanie roli postaw tolerancji i otwartości wobec różnorodności kulturowej występującej na pograniczach terytorialnych w Polsce

Literatura:

• Babiński G., Pogranicze etniczne, pogranicze kulturowe, peryferie. Szkic wstępny problematyki, „Pogranicze. Studia Społeczne” 1994 t. IV

• Buchowski M., Granica a uprawianie antropologii – uwagi wstępne, w: Polska – Niemcy. Pogranicze kulturowe i etniczne, M. Buchowski, A. Brencz red, Archiwum Etnograficzne t. XLII, Poznań 2004

• Nikitorowicz J., Młodzież pogranicza kulturowego Polski, Białorusi i Ukrainy wobec integracji europejskiej. Tożsamość, plany życiowe, wartości, Białystok 2000

• Pogranicza etniczne w Europie. Harmonia i konflikty, A. Sadowski, K. Krzysztofek red., Białystok 2001

• Polskie pogranicza w procesie przemian, Z. Kurcz red., Wałbrzych 2008

• Transgraniczność w perspektywie socjologicznej, L. Gołdyka red, Zielona Góra 1999

• Wojakowski D., Polacy i Ukraińcy. Rzecz o pluralizmie itozsamości na pograniczu, Kraków 2002

• Kurcz Z., Miasta pogranicza polsko-niemieckiego jako enklawy euromyślenia, w: Enklawy życia społecznego. Kontynuacje, L. Gołdyka, I. Machaj red., Szczecin 2009

• Polskie transgranicza, Z. Kurcz, A. Sakson red., Wrocław 2009

• Rusek H. Religia i polskość na Zaolziu, Kraków 2002

• Sakson A., Dylematy kształtowania się tożsamości regionalnej na Warmii i Mazurach, „Pogranicze. Studia Społeczne” 1999, t. VIII

• Tożsamość Polaków na pograniczach, A. Sadowski, M. Czerniawska red., Białystok 1999

Efekty uczenia się:

student zna miejsce antropologii pogranicza w systemie nauk humanistycznych i społecznych. Posiada uporządkowaną wiedzę dotyczącą terminologii oraz teorii z zakresu antropologii pogranicza. Ma podstawową wiedzę na temat zjawisk kulturowych i społecznych występujących w przestrzeni pogranicza;

wie jakie rodzaje relacji społecznych występują w przestrzeni pogranicza i rozumie mechanizmy nimi rządzące. Posiada wiedzę dotyczącą lokalizacji najważniejszych pogranicz kulturowych i etnicznych na obszarze Polski, zna ich historię i wie w jaki sposób się kształtowały;

potrafi posługiwać się podstawową terminologią z zakresu antropologii pogranicza. Posiada umiejętność antropologicznego myślenia o ludziach zamieszkujących pogranicza kulturowe, potrafi dokonywać obserwacji i interpretacji zjawisk społecznych występujących na pograniczach

rozumie jak ważne w przestrzeni pogranicza jest kształtowanie postaw otwartości i tolerancji. Docenia rolę etnologa, jako osoby dbającej o relacje pomiędzy grupami wchodzącymi ze sobą w interakcje społeczne;

ma świadomość roli jaką odgrywa zachowywanie dziedzictwa kulturowego dla rozwoju człowieka oraz jego tożsamości na pograniczach narodowych i etnicznych K_K04 2

Metody i kryteria oceniania:

praca zaliczeniowa: sprawdzenie wiedzy zdobytej podczas lektury zadanych teksów źródłowych oraz umiejętności jej wykorzystania w interpretacji zjawisk społeczno-kulturowych występujących na pograniczach kulturowych i etnicznych w Polsce. Ponadto weryfikuje ona postawę studenta wobec problemów poruszanych w zadanym tekście

wypowiedź ustna połączona z dyskusją: weryfikacja wiedzy dotyczącej relacji społecznych występujących na pograniczach. Sprawdzenie poziomu ustnej wypowiedzi, stopnia zrozumienia tematu oraz umiejętności obrony własnego stanowiska

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.