Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Wstęp do etnologii i antropologii kulturowej

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 12-ET-S1-12-WDEIAK Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Wstęp do etnologii i antropologii kulturowej
Jednostka: Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 5.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowy

Skrócony opis:

Tematyka modułu Wstęp do etnologii i antropologii kulturowej jest wprowadzeniem w obszar poznawczy etnologii i antropologii kulturowej i społecznej, rozwijany w toku dalszych studiów.

Pełny opis:

Treści modułu dotyczą podstawowych zagadnień podejmowanych przez etnologię i antropologię kulturową współcześnie oraz w perspektywie historycznej. Program zajęć obejmuje: genezę dyscyplin, rozumienie i zakres nazwy, charakterystykę podejmowanych problemów badawczych; definicje kultury, kształtowanie się pojęcia kultura, kategorie kultury; genezę kultury, opozycję kultura a natura. Wstęp do ekologii kultury; rozumienie pojęcia tradycja oraz charakterystykę źródeł transmisji kulturowej, genezę i charakterystykę chłopskiej kultury tradycyjnej, zjawisko reliktu kulturowego, folkloryzmu etnodesignu; zagadnienia związane ze strukturą społeczną (więzi społeczne, autorytety, momenty wtajemniczenia, rodzina, systemy pokrewieństwa, społeczne struktury hierarchiczne – ród, oraz grupa regionalna, etniczna, naród, państwo); zagadnienia związane z prawem, normami społeczno – obyczajowymi; wprowadzenie do etnologii religii.

Tematykę zamykają współczesne problemy etnologii: wielokulturowość, zmiana kulturowa, globalizacja, itd. wg zainteresowań studentów.

Literatura:

Burszta W.: Antropologia kultury. Poznań 1998; Eriksen T.H.: Małe miejsca, wielkie sprawy. Wprowadzenie do antropologii społecznej i kulturowej. Warszawa 2009; Nowicka E.: Świat człowieka – świat kultury. Warszawa 2001; Olszewska-Dyonizak B.: Człowiek – kultura – osobowość. Wstęp do klasycznej antropologii kulturowej. Wrocław 2001; Olszewska-Dioniziak B.: Zarys antropologii kultury. Kraków 1996.

Badanie kultury. Elementy teorii antropologicznej. Warszawa 2003; Benedict R.: Wzory kultury. Warszawa 1999; Burszta J.: Antropologiczne wędrówki po kulturze. Poznań 1996; Burszta J.: Kultura ludowa – kultura narodowa. Warszawa 1974; Gajda J.: Antropologia kulturowa. Wprowadzenie do wiedzy o kulturze. Toruń 2003; Kroeber A. L.: Istota kultury. Warszawa1989; Robotycki Cz.: Etnografia wobec współczesności. Kraków 1992; Wiedza o kulturze. Red. Mencwel, cz. 1. Warszawa 1990.

Efekty uczenia się:

Student zna istotę etnologii i antropologii kulturowej jako nauk o człowieku i kulturze oraz ich wzajemne relacje z innymi dyscyplinami humanistycznymi; ma elementarną wiedzę na temat genezy i rozwoju etnologii i antropologii kulturowej oraz jej współczesnych kierunków i prądów; zna i rozumie kluczowe pojęcia, paradygmaty i problemy badawcze etnologii i antropologii kulturowej dotyczące człowieka jako twórcy kultury, mechanizmów powstawania i funkcjonowania więzi społecznych oraz zagadnień związanych z tradycją i zmianą kulturową

Student potrafi posługiwać się podstawową terminologią oraz ujęciami teoretycznymi w celu analizowania motywów i wzorów ludzkich zachowań w kontekście kulturowym; potrafi wykorzystać podstawową wiedzę teoretyczną z zakresu etnologii i antropologii kulturowej oraz powiązanych z nią dyscyplin w interpretowaniu procesów i zjawisk społeczno-kulturowych.

Student ma świadomość swojej wiedzy i umiejętności, docenia znaczenie etnologii i antropologii kulturowej w funkcjonowaniu mechanizmów kulturowych oraz dla utrzymania i rozwoju prawidłowych więzi w środowiskach społecznych; ma świadomość wartości i potrzebę podejmowania działań zmierzających do ochrony i zachowania dziedzictwa kulturowego ludzkości.

Metody i kryteria oceniania:

Egzamin ustny: sprawdzenie stopnia znajomości treści wykładów i literatury uzupełniającej. Ocena zostaje wystawiona na podstawie poziomu wiedzy teoretycznej z zakresu etnologii i antropologii kulturowej oraz powiązanych z nią dyscyplin oraz sposobu jej prezentacji , tzn. płynności i swobody w interpretowaniu procesów i zjawisk społeczno-kulturowych.

Skala ocen 2-5.

Egzamin ustny obejmuje odpowiedź na dwa pytania problemowe, czas na osobę ok. 15 min. Student ma możliwość przygotowania się ok. 5 min. Terminy egzaminu zostaną podane z odpowiednim wyprzedzeniem zarówno studentom, jak i w jednostce administracyjnej prowadzącej tok studiów.

Prezentacja: sprawdzenie umiejętności współpracy w grupie oraz stopnia znajomości zdobytej wiedzy teoretycznej w celu przedstawienia i poddania analizie wybranych problemów społeczno - kulturowych w świetle refleksji antropologicznej; wybór tematu dla każdej z grup należy do osoby prowadzącej zajęcia.

Ocena zostaje wystawiona na podstawie:

- zakresu przygotowania materiału odpowiednio do wymagań merytorycznych,

- poziomu wiedzy o prezentowanym przykładzie,

- samodzielności w wyborze, analizie i ocenie prezentowanych treści,

- sposobu prezentacji , tzn. płynności i swobody w interpretowaniu przygotowanych treści,

- systematycznego uczestnictwa w zajęciach.

Skala ocen: 2-5.

Ocena jakościowa prezentacji multimedialnej na wybrany temat (forma - rozumiana tu jako sposób uporządkowania wiedzy, struktura tej prezentacji, treść oraz źródła prezentowanej wiedzy). Prezentacja przygotowywana jest w 2-3 osobowych grupach, dlatego ocenie podlega również stopnień współpracy.

Kolokwium: pisemne sprawdzenie stopnia wykorzystania zdobytej wiedzy teoretycznej w celu przedstawienia i poddania analizie wybranych problemów społeczno - kulturowych w świetle refleksji antropologicznej.

Kolokwium odbywa się na przedostatnich zajęciach, ma formę pisemną, czas trwania: 90 min.

Zajęcia w cyklu "semestr zimowy 2015/2016" (zakończony)

Okres: 2015-10-01 - 2016-02-17
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Kinga Czerwińska
Prowadzący grup: Kinga Czerwińska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Ocena końcowa z modułu
Sposób ustalania oceny końcowej:

Średnia arytmetyczna ocen z wymaganych w module form weryfikacji efektów kształcenia (w skali 2.0-5.0)

- przy założeniu, że wszystkie formy weryfikacji efektów kształcenia zostały zaliczone pozytywnie (tzn. co najmniej na ocenę dostateczną).


Pełny opis:

Jak w sekcji nadrzędnej

Zajęcia w cyklu "semestr zimowy 2016/2017" (zakończony)

Okres: 2016-10-01 - 2017-02-17
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Grzegorz Odoj
Prowadzący grup: Grzegorz Odoj, Jacek Szczyrbowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Ocena końcowa z modułu
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.