Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Antropologia miasta

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 12-ET-S1-4AM Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Antropologia miasta
Jednostka: Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej
Grupy: Przedmioty obowiązkowe dla III roku etnologii semestr 5 /stacj. I stopnia/
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowy

Wymagania wstępne:

---

Skrócony opis:

Moduł Antropologia miasta ma umożliwić studentom zapoznanie się z podstawowymi założeniami i celami antropologii miasta jako subdyscypliny antropologii kulturowej, dostarczyć wiedzy o głównych koncepcjach teoretycznych, orientacjach metodologicznych i kluczowych tematach badawczych.

Pełny opis:

Zajęcia realizowane w ramach modułu Antropologia miasta pozwalają poznać zjawiska i problemy, którymi zajmują się antropologowie w miejskiej przestrzeni – należą do nich w głównej mierze więzi łączące ludzi, miejskie style życia, społeczne doświadczanie, przeżywanie i waloryzowanie krajobrazu miejskiego, znaczenia nadawane i percypowane w przestrzeni miejskiej, społeczne kształtowanie mentalnego pejzażu miejskiej przestrzeni i sposoby jej kulturowego użytkowania, jak również proces kreowania tożsamości społeczno-kulturowej mieszkańca miasta. Istotna jest analiza współczesnych przeobrażeń miast i zbiorowości miejskich w kontekście procesów urbanizacji, suburbanizacji, metropolizacji, zmiany struktury społecznej i społecznego użytkowania miejskiej przestrzeni. Tematyka zajęć ma inspirować studentów do krytycznej analizy i oceny tych procesów, jak też zagadnień, kategorii i koncepcji istotnych w antropologicznych rozważaniach nad miastem. Ponadto skłaniać do refleksji nad sytuacją egzystencjalną człowieka w rzeczywistości społeczno-kulturowej współczesnego miasta.

Literatura:

U.Hannerz: Odkrywanie miasta. Antropologia obszarów miejskich.

Kraków 2006.

Pisanie miasta. Czytanie miasta. Red. A. Zeidler-Janiszewskiej. Poznań 1997.

A. Wallis: Informacja i gwar. O miejskim centrum. Warszawa 1979.

R.Sennett: Ciało i kamień. Człowiek i miasto w cywilizacji Zachodu. Gdańsk 1996.

D. Jędrzejczyk: Geografia humanistyczna miasta. Warszawa 2004

H. Libura: Percepcja przestrzeni miejskiej. Warszawa 1990.

M. Augé: Nie-miejsca. Wprowadzenie do antropologii hipernowoczesności. Warszawa 2010.

P. Rybicki: Społeczeństwo miejskie. Warszawa 1972.

E. Rewers: Post-polis. Wstęp do filozofii ponowoczesnego miasta. Kraków 2005

Antropolog w mieście i o mieście. Red. G. E. Karpińska. „Łódzkie Studia Etnograficzne”, t. LI. Wrocław - Łódź 2012.

B. Jałowiecki, Marek S. Szczepański: Miasto i przestrzeń w perspektywie socjologicznej Warszawa 2002.

Przemiany miasta. Wokół socjologii Aleksandra Wallisa. Red. B. Jałowiecki, A. Majer, M. S. Szczepański. Warszawa 2005.

L. Benevolo: Miasto w dziejach Europy. Warszawa 1995.

P. Lorens: Tematyzacja przestrzeni publicznej miasta. Gdańsk 2006.

Wizualność miasta. Wytwarzanie miejskiej ikonosfery. Red. M. Krajewski. Poznań 2007.

R. Sulima: Antropologia codzienności. Kraków 2000.

G. E. Karpińska: Miejsce wyodrębnione ze świata. Przykład łódzkich kamienic czynszowych. Łódź 2000

Czy metropolia jest miastem? Red. B. Jałowiecki. Warszawa 2009.

M. Dymnicka: Przestrzeń publiczna a przemiany miasta. Warszawa 2013.

Efekty uczenia się:

Zna podstawowe założenia i problematyką badawczą antropologii miasta, ma wiedzę o jej historii oraz o głównych nurtach i koncepcjach teoretycznych, orientacjach metodologicznych i kierunkach badań.

Ma wiedzę o istocie humanistycznego wymiaru miejskiej przestrzeni w kontekście jej wieloznaczności i wielowarstwowości semantycznej, rozumie naturę jej społecznego doświadczania, przeżywania i waloryzowania.

Zna i rozumie sytuację egzystencjalną człowieka w heterogenicznej rzeczywistości społeczno-kulturowej współczesnego miasta, ma wiedzę o specyfice występujących tam relacji interpersonalnych, o rodzajach więzi społecznych i prawidłowościach którym podlegają.

Wykorzystując podstawową terminologię oraz ujęcia teoretyczne antropologii miasta potrafi identyfikować i analizować w świetle dostępnych świadectw empirycznych motywy oraz wzory ludzkich zachowań w miejskim kontekście kulturowym.

Posiada umiejętność antropologicznego myślenia, a także formułowania w mowie i na piśmie własnych poglądów na temat sytuacji człowieka w przestrzeni społecznej i kulturowej współczesnego miasta– sposobie jej tworzenia, przetwarzania, użytkowania, percepcji i wartościowania.

W oparciu o posiadaną wiedzę antropologiczną i na podstawie twórczej analizy nowych sytuacji i złożonych problemów zaistniałych w miejskim środowisku mieszkalnym człowieka samodzielnie formułuje propozycje ich rozwiązania.

Metody i kryteria oceniania:

Egzamin ustny - sprawdzenie stopnia znajomości treści wykładów i literatury uzupełniającej.

Prezentacja - sprawdzenie umiejętności pracy w grupie oraz stopnia wykorzystania zdobytej wiedzy antropologicznej w celu przedstawienia, zdefiniowania oraz poddania interpretacji wybranych zjawisk i problemów społeczno-kulturowych występujących w przestrzeni współczesnego miasta.

Projekt - sprawdzenie czy student potrafi dostrzec wartość wiedzy z zakresu antropologii miasta i jej walorów pragmatycznych projektując model współpracy antropologa zarówno z urzędami miejskimi, jak też organizacjami pozarządowymi stawiając sobie za cel nie tylko diagnozowanie, ale też wywieranie wpływu na miejską rzeczywistość.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.