Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Antropologia kultury konsumpcyjnej

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 12-ET-S1-9.3AK Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Antropologia kultury konsumpcyjnej
Jednostka: Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej
Grupy: Przedmioty fakultatywne dla III roku semestr 6 etnologii /stacj. I stopnia/
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywny

Wymagania wstępne:

-----

Skrócony opis:

Moduł Antropologia kultury konsumpcyjnej ukazuje podstawowe kwestie chronologiczne i definicyjne dotyczące społeczeństwa masowej konsumpcji. Prezentuje najważniejsze teorie i koncepcje odnoszące się do zagadnienia konsumpcji we współczesnym świecie.

Pełny opis:

Na zajęciach dokonuje się omówienia najbardziej istotnych funkcji społeczno-kulturowych masowej konsumpcji zwracając szczególną uwagę na jej miejsce i rolę w kulturze społeczeństwa ponowoczesnego. Analizie poddane są cechy konsumpcji w społeczeństwie ponowoczesnym (syndrom konsumpcjonizmu), jak też relacje pomiędzy konsumentem a przedmiotem-towarem. Istotne są rozważania dotyczące wzorów zachowań konsumpcyjnych i modeli konsumpcji. Tematyka zajęć ma pobudzić studentów do krytycznej oceny konsumpcji jako czynnika kształtującego strukturę społeczną i konstruującego tożsamość, formy komunikacji społecznej i jej symbolicznego wymiaru, wzoru uczestnictwa w kulturze, jak też stylu życia i sposobu „gromadzenia wrażeń” czy też panaceum na ponowoczesne lęki i niepokoje.

Literatura:

A. Aldridge: Konsumpcja. Warszawa 2006; J. Szczepański: Konsumpcja a rozwój człowieka. Wstęp do antropologicznej teorii konsumpcji. Warszawa 1981; Z. Bauman: Praca, konsumpcjonizm i nowi ubodzy. Kraków 2006; K. Romaniszyn: Rzecz o pracy i konsumpcji: analiza antropologiczna. Kraków 2007; B. R. Barber: Konsumowani. Jak rynek psuje dzieci, infantylizuje dorosłych i połyka obywateli. Warszawa 2008; G. Ritzer: Magiczny świat konsumpcji. Warszawa 2001; J. Baudrillard: Społeczeństwo konsumpcyjne. Jego mity i struktury. Warszawa 2006; J. B. Carpentier: Konsument i konsumpcja w społeczeństwie postmodernistycznym. Warszawa 1996; D. Markowski: Masowa konsumpcja a zmiany ustrojowe. W: Społeczne aspekty transformacji systemowej. Red. M. Malikowski. Rzeszów 1997; F. Jameson: Postmodernizm i społeczeństwo konsumpcyjne. W: Postmodernizm: antologia przekładów. Red. R. Nycz. Kraków 1997; A. Jachnis: Psychologia konsumenta. Psychologiczne i socjologiczne uwarunkowania zachowań konsumenckich. Warszawa 2007; J. Sikorska: Konsumpcja. Warunki, zróżnicowania, strategie. Warszawa 1998; Z. Bauman: Konsumowanie życia. Kraków 2009; W. Wątroba: Społeczeństwo konsumpcyjne. Wrocław 2009; D. Miller. Teoria zakupów. Kraków 2011.

Efekty uczenia się:

posiada zasadniczą wiedzę na temat genezy i czynników rozwoju społeczeństwa masowej konsumpcji oraz problemów definicyjnych z tym związanych; zna najważniejsze teorie i koncepcje odnoszące się do zagadnienia konsumpcji we współczesnym świecie;

zna i rozumie sens oraz znaczenie konsumpcji w społeczeństwie ponowoczesnym, ma wiedzę o wzorach zachowań konsumpcyjnych, modelach konsumpcji a także o miejscu, roli i najbardziej istotnych funkcjach społecznych i kulturowych masowej konsumpcji;

potrafi wykorzystywać podstawową wiedzę teoretyczną z zakresu antropologii kulturowej oraz powiązanych z nią dyscyplin w celu analizowania i interpretowania motywów i wzorów zachowań konsumpcyjnych oraz różnych form aktywności konsumenckiej w kulturze współczesnej;

wykrywa i poddaje analizie elementarne zależności między kształtowaniem się syndromu konsumpcjonizmu a procesem przeobrażeń społecznych, kulturalnych, światopoglądowych, a także w sferze norm i wartości;

jest przygotowany do świadomego uczestnictwa w życiu społeczeństwa konsumpcyjnego – ma świadomość istnienia mechanizmów kreujących proces konsumpcji i sterujących jego przebiegiem, dokonuje świadomych wyborów konsumenckich;

jest świadomy istnienia zależności i wzajemnych relacji pomiędzy etyką pracy i etyką konsumpcji;

Metody i kryteria oceniania:

Sposobem weryfikacji efektów kształcenia jest opracowanie pisemne. Jest to forma sprawdzenia stopnia znajomości i rozumienia treści wykładów i literatury uzupełniającej, ustalenie czy student potrafi wykorzystać zdobytą wiedzę teoretyczną i metodologiczną oraz własne empiryczne doświadczenia w celu przedstawienia i krytycznego analizowania wybranych cech konsumpcji w społeczeństwie ponowoczesnym, zwracając szczególną uwagę na współczesną zmianę relacji pomiędzy konsumentem a przedmiotem-towarem i pracą a konsumowaniem.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.