Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Antropologia społeczna i kulturowa

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 12-ET-S2-12-1ASK Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Antropologia społeczna i kulturowa
Jednostka: Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej
Grupy:
Strona przedmiotu: http://www.weinoe.us.edu.pl
Punkty ECTS i inne: 5.00
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowy

Wymagania wstępne:

Zalecana realizacja modułów kształcenia: Teoria kultury; Semiotyka kultury

Skrócony opis:

Głównym celem przedmiotu jest nauczenie studentów umiejętności antropologicznego spojrzenia na świat, także ukazanie antropologii jako dziedziny naukowej, oraz antropologicznej analizy współczesnych procesów kulturowych

Pełny opis:

Zajęcia pozwalają poznać zasadnicze nurty teoretyczne i badawcze w antropologii polskiej, europejskiej i amerykańskiej, jak też zaprezentować miejsce antropologii kulturowej w zespole nauk humanistycznych. Ważne jest ukazanie roli tej dyscypliny w kształtowaniu postaw tolerancji i otwartości wobec zróżnicowań kulturowych. Studenci zapoznają się z mechanizmami procesu powstawania i funkcjonowania negatywnych kategoryzacji Innych/Obcych. Tematyka zajęć ma pobudzić studentów do krytycznej refleksji nad problemami w interakcjach międzykulturowych i wynikającymi z nich zadaniami edukacyjnymi.

Literatura:

B a r n a r d A., Antropologia, Warszawa 2006;

Świat człowieka, świat kultury. Antologia tekstów klasycznej antropologii, red. N o w i c k a E., G ł o w a c k a–G r a j p e r M., Warszawa 2007;

B u r s z t a W., Świat jako więzienie kultury. Pomyślenia, Warszawa 2008;

B a u m a n Z., Globalizacja, Warszawa 1998;

G o l k a M., Cywilizacja współczesna i globalne problemy, Warszawa 2012;

K ł o s k o w s k a A., Socjologia kultury, Warszawa 1983;

M a t h e w s G., Supermarket kultury, Warszawa 2005

B u c h o w s k i M., Zrozumieć Innego. Antropologia racjonalności, Kraków 2004;

Badanie kultury. Elementy teorii antropologicznej, t. I i II red. N o w i c k a E., K e m p n y M. , Warszawa 2004;

D e l i é g e R., Historia antropologii, Warszawa 2011;

H e r z f e l d M., Antropologia. Praktykowanie teorii w kulturze i społeczeństwie, Kraków 2004;

Świat człowieka, świat kultury. Antologia tekstów klasycznej antropologii, red. N o w i c k a E., G ł o w a c k a –G r a j p e r M., Warszawa 2007

Amerykańska antropologia kognitywna. Poznanie, język, klasyfikacja i kultura, wybór i red. naukowa B u c h o w s k i M.;

C l i f f o r d J., Kłopoty z kulturą. Dwudziestowieczna etnografia, literatura i sztuka, Warszawa 2000;

G e e r t z C., Zastane światło: antropologiczne refleksje na tematy filozoficzne, Kraków 2003;

G o l k a M., Cywilizacja współczesna i globalne problemy, Warszawa 2012;

M a t h e w s G., Supermarket kultury, Warszawa 2005,

Efekty uczenia się:

student zna istotę nauk o kulturze i społeczeństwie - ich ewolucję oraz wzajemne relacje z innymi dyscyplinami humanistycznymi;

ma elementarną wiedzę na temat genezy i rozwoju antropologii kulturowej oraz jej współczesnych kierunków i prądów

zna i rozumie kluczowe pojęcia, paradygmaty i problemy badawcze antropologii kulturowej; rozróżnia podstawowe kategorie współczesnej humanistyki w zakresie wiedzy o kulturze; rozumie postulat wieloparadygmatyczności badań społecznych

potrafi wykorzystać wiedzę teoretyczną z zakresu antropologii kulturowej oraz powiązanych z nią dyscyplin w interpretowaniu zjawisk społeczno-kulturowych w ich szerokim kontekście, tj. kultury rozumianej jako określony sposób życia ludzi; posiada umiejętność antropologicznego myślenia o sytuacji człowieka w tworzonej przez niego rzeczywistości społeczno-kulturowej oraz zdolność dostrzegania i antropologicznego myślenia o zróżnicowaniu kulturowym świata

Metody i kryteria oceniania:

egzamin pisemny sprawdzenie stopnia znajomości treści wykładów i literatury uzupełniającej

prezentacja sprawdzenie stopnia wykorzystania zdobytej wiedzy teoretycznej w celu przedstawienia i poddania analizie wybranych problemów, z którymi borykają się społeczeństwa wielokulturowe

praca pisemna (esej) sprawdzenie czy student potrafi przedstawić opis działań i warunków harmonijnej wielokulturowości oraz zakresu stosowalności zasady tolerancji niezbędnych – jego zdaniem – dla zaistnienia społecznych form pluralizmu kulturowego

Zajęcia w cyklu "semestr letni 2015/2016" (zakończony)

Okres: 2016-02-18 - 2016-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Halina Rusek
Prowadzący grup: Halina Rusek, Jacek Szczyrbowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Ocena końcowa z modułu
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.