Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Problemy metodologiczne współczesnej antropologii kulturowej

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 12-ET-S2-12-2PM Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Problemy metodologiczne współczesnej antropologii kulturowej
Jednostka: Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowy

Wymagania wstępne:

Realizacja efektów kształcenia modułów: Antropologia społeczna i kulturowa oraz Teoria kultury.

Skrócony opis:

Moduł Problemy metodologiczne współczesnej antropologii kulturowej ma umożliwić studentom rozszerzenie i pogłębienie wiedzy na temat różnych stanowisk poznawczych związanych ze współczesnym antropologicznym rozumieniem rzeczywistości społeczno-kulturowej i zachodzących w niej procesów.

Pełny opis:

W trakcie zajęć słuchacze poznają modelowe wyjaśnienia i interpretacje znaczeniowe kultury, jak też obecne sposoby rozumienia wiedzy antropologicznej. Zajęcia pozwalają ukazać i scharakteryzować istniejące obecnie kontrowersje i zróżnicowane poglądy na temat teorii i praktyki badań antropologicznych oraz potencjału poznawczego etnologii i antropologii kulturowej. Tematyka zajęć ma pobudzić studentów do krytycznej analizy i oceny możliwości poznawczych współczesnej antropologii kulturowej jako dyscypliny hermeneutycznej, sprowokować do refleksji i dociekań nad zasadniczą naturą antropologicznych prac badawczych, rolą antropologa w badaniach terenowych, etycznym wymiarem badań antropologicznych oraz do nowego spojrzenia na dotychczasowy dorobek empiryczny i teoretyczny etnologii i antropologii kulturowej.

Literatura:

W. J. Burszta: Wymiary antropologicznego poznania kultury. Poznań 1992; K. Kaniowska: Opis - klucz do rozumienia kultury. Łódź 1999; C. Geertz: Dzieło i życie. Antropolog jako autor. Warszawa 2000; Badanie kultury. Elementy teorii antropologicznej. Red. M. Kempny, E. Nowicka. Warszawa 2003. Badanie kultury. Elementy teorii antropologicznej. Kontynuacje. Red. M. Kempny, E. Nowicka. Warszawa 2004; J. Clifford: Kłopoty z kulturą. Warszawa 2000; Teren w antropologii. Praktyka badawcza we współczesnej antropologii kulturowej. Red. T. Buliński, M. Kairski. Poznań 2011.

Efekty uczenia się:

Ma rozszerzoną wiedzę o zasadniczych stanowiskach poznawczych związanych ze współczesnym antropologicznym rozumieniem rzeczywistości społeczno-kulturowej i zachodzących w niej procesach.

Ma usystematyzowaną znajomość modelowych wyjaśnień i interpretacji znaczeniowych kultury, jak też współczesnego pojmowania wiedzy antropologicznej; zna i rozumie kontrowersje i zróżnicowane poglądy na temat teorii i praktyki badań antropologicznych oraz potencjału poznawczego antropologii kulturowej.

Twórczo wykorzystuje wiedzę antropologiczną i metodologiczną w formułowaniu hipotez oraz krytycznych argumentacji na temat możliwości antropologicznej analizy kultury, źródeł inspiracji współczesnych badań antropologicznych oraz dotychczasowego dorobku empirycznego i teoretycznego etnologii i antropologii kulturowej.

Na podstawie samodzielnie dobranej literatury etnologicznej i antropologicznej identyfikuje problemy epistemologiczne wynikające z działalności tekstualnej antropologa; wykrywa złożone zależności między kształtowaniem się idei i narzędzi pojęciowych antropologii kulturowej, a kontekstem społecznym, historycznym i kulturowym.

Ma pogłębioną świadomość sensu i celu współczesnej refleksji antropologicznej dla kształtowania się partnerskich, dialogowych relacji między badaczem a podmiotami badanymi

dostrzega i formułuje problemy etyczne związane z własną pracą badawczą i publikacyjną.

Metody i kryteria oceniania:

Praca pisemna (esej) - sprawdzenie stopnia znajomości i rozumienia treści wykładów i literatury uzupełniającej.

Prezentacja - sprawdzenie umiejętności pracy w grupie oraz stopnia wykorzystania zdobytej wiedzy teoretycznej w celu przedstawienia oraz poddania krytycznej analizie transformacji problemów badawczych i ujęć metodologicznych współczesnej antropologii kulturowej.

Projekt - sprawdzenie czy student wykazuje umiejętność analitycznego przedstawienia najistotniejszych idei, założeń metodologicznych i narzędzi pojęciowych współczesnej antropologii kulturowej w celu określenia ich znaczenia czy też stopnia doniosłości dla prowadzonych badań empirycznych i dociekań teoretycznych.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.