Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Antropologia tożsamości

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 12-ET-S2-12-4AT Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Antropologia tożsamości
Jednostka: Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: (brak danych)
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowy

Wymagania wstępne:

---

Skrócony opis:

Moduł Antropologia tożsamości ma umożliwić słuchaczom zapoznanie się z problematyką terminologiczną i zagadnieniami pojęciowymi dotyczącymi tożsamości oraz ukazanie najważniejszych teorii i koncepcji odnoszących się do zagadnienia tożsamości we współczesnym świecie.

Pełny opis:

Zajęcia ukazują wielorakie związki tożsamości (jednostki, grupy) ze zmianami społecznymi i kulturowymi, zwrócają uwagę na mechanizmy i dylematy konstruowania tożsamości w społeczeństwie ponowoczesnym, a także na jej wymiar negocjacyjny i narracyjny, jak też na strukturalne oraz procesualne pojmowanie tożsamości. Chodzi przy tym o uświadomienie słuchaczom podstawowych poziomów uwikłania tożsamości w określone uwarunkowania kulturowo-społeczne.

Podejmowana problematyka obejmuje wybrane konteksty teoretyczne i metodologiczne wskazując w sposób szczególny na znaczenie pojęcia tożsamości dla antropologicznej analizy kultury współczesnej. Analizie poddawane są funkcje tożsamości kulturowej oraz proces formowania się poczucia tożsamości - jego etapy i uwarunkowania. Ponadto wskazuje się na znaczenie pamięci społecznej dla kształtowania się poczucia tożsamości grupowej. Istotna jest refleksja nad relacją tożsamość - biografia społeczna jednostki oraz rozważania dotyczące znaczenia konfrontacji z innymi/obcymi kulturami dla konstruowania czy też wyboru tożsamości.

Literatura:

Z. Bokszański: Tożsamość-interakcja-grupa. Tożsamość jednostki w perspektywie teorii socjologicznej. Łódź 1989; Z. Bokszański: Tożsamości zbiorowe. Warszawa 2005; M. Melchior: Społeczna tożsamość jednostki. Warszawa 1990; A. Giddens: Nowoczesność i tożsamość. „Ja” i społeczeństwo w epoce późnej nowoczesności. Warszawa 2002; G. Mathews: Supermarket kultury. Globalna kultura – jednostkowa tożsamość. Warszawa 2005; Ch. Taylor: Źródła podmiotowości. Narodziny tożsamości nowoczesnej. Warszawa 2001; H. Mamzer Tożsamość w podróży. Wielokulturowość a kształtowanie tożsamości jednostki. Poznań 2002.

Efekty uczenia się:

Ma rozszerzoną wiedzę o problemach terminologicznych i pojęciowych dotyczących tożsamości, zna najważniejsze teorie i koncepcje odnoszące się do zagadnienia tożsamości we współczesnym świecie.

Zna i rozumie związki oraz relacje tożsamości (jednostki, grupy) ze zmianami społecznymi i kulturowymi, ma pogłębioną wiedzę o mechanizmach konstruowania tożsamości w społeczeństwie ponowoczesnym i o dylematach z tym związanych.

Potrafi zastosować poznane ujęcia teoretyczne i metodologiczne w analizie i interpretacji procesu formowania się poczucia tożsamości jednostkowej, społecznej i zbiorowej (kulturowej) – jego etapów i uwarunkowań.

Wykrywa złożone zależności między kształtowaniem się tożsamości jednostki oraz grupy a dynamicznie zachodzącymi zmianami cywilizacyjnymi, kulturowymi i społecznymi

Ma pogłębioną świadomość znaczenia pojęcia tożsamości dla antropologicznego opisu i analizy kultury współczesnej

dostrzega i formułuje problemy związane z procesem budowania tożsamości indywidualnej i grupowej w warunkach integracji europejskiej oraz w obliczu globalizacji i wielokulturowości

Metody i kryteria oceniania:

Praca pisemna (esej) - sprawdzenie stopnia znajomości i rozumienia treści wykładów i literatury uzupełniającej.

Prezentacja - sprawdzenie umiejętności pracy w grupie, oraz stopnia wykorzystania zdobytej wiedzy teoretycznej w celu przedstawienia oraz poddania krytycznej analizie wybranych zjawisk mających istotny wpływ na procesy kształtowania się tożsamości we współczesnej rzeczywistości społeczno-kulturowej.

Projekt - sprawdzenie czy student wykazuje umiejętność analitycznego przedstawienia najistotniejszych idei, założeń metodologicznych i narzędzi pojęciowych współczesnej antropologii kulturowej w celu określenia ich znaczenia czy też stopnia doniosłości dla prowadzonych badań empirycznych i dociekań teoretycznych nad konkretnymi problemami dotyczącymi tożsamości społecznej i kulturowej we współczesnym świecie.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.