Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Psychologia rozwojowa

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 12-PDZ-2PR Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Psychologia rozwojowa
Jednostka: Wydział Etnologii i Nauk o Edukacji
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowy

Skrócony opis:

Przedmiot psychologia rozwojowa ma na celu poznanie przez studenta podstawowych zagadnień rozwoju człowieka, uwzględniających wszystkie aspektów i domen rozwoju (fizyczny, poznawczy, emocjonalny, społeczny, itd.), jak i charakterystyk rozwoju we wszystkich okresach życia ludzkiego: od prenatalnego po późną starość. Studenci mają również poznać czynniki rządzące rozwojem, tj. jego uwarunkowania i wyznaczniki oraz poznać znaczenie różnych środowisk wychowawczych dla prawidłowego i pełnego rozwoju jednostki. Zajęcia mają uwrażliwić studenta na znaczenie zapobiegania nieprawidłowościom rozwojowym oraz uświadomić możliwości wpływania na rozwój (stymulacja, korekcja, wspieranie właściwego kierunku, itp.), w oparciu o strefę najbliższego rozwoju. Przedmiot przygotowuje do realizacji modułów związanych z oddziaływaniem pedagogicznym o różnym charakterze i realizowanym w rozmaitych środowiskach edukacyjno-wychowawczych oraz rewalidacyjno-wspierających.

Pełny opis:

1.Przedmiot, problemy i zadania psychologii rozwoju

2.Rozwój i jego przebieg. Rola determinant i uwarunkowań rozwojowych.

3.Konteksty rozwoju: soma, psyche, polis i logos oraz ich wzajemne powiązania

4.Etapowość zmian rozwojowych od wieku prenatalnego do późnej starości

5.Modele zmian rozwojowych: podejście mechanistyczne, naturalistyczne i kontekstualne

6.Pedagogiczne konsekwencje przyjęcia określonego modelu zmiany rozwojowej

7.Czynniki rozwoju i ich wpływ w świetle badań nad rozwojem (od jedno do czteroczynnikowej teorii rozwoju)

8.Rola dojrzewania i uczenia się w procesie rozwoju.

9.Rozwój a okresy krytyczne, optymalne i sensytywne dla pojawiania się zmian

10.Koncepcja L. Wygotskiego stref rozwoju aktualnego i najbliższego i ich znaczenie edukacyjne

11.Rozwój psychiczny jako wypełnianie zadań życiowych

12.Zdarzenia życiowe a kryzysy w rozwoju człowieka

13.Rozwój osoby w ciągu życia w koncepcji E.H. Eriksona

Literatura:

Literatura obowiązkowa:

1. Brzezińska A. Społeczna psychologia rozwoju. Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR

2. Harwas-Napierała B., Trempała J. (red.), Psychologia rozwoju człowieka, t. 2, i 3, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, 2004

3. Przetacznik-Gierowska M., Tyszkowa M. Psychologia rozwoju człowieka, t. 1, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, 2000

Literatura uzupełniająca:

1. Bee H., Psychologia rozwoju człowieka, wydanie 1., ZYSK i S-KA, Poznań, 2004.

2. Birsch A., Malin T., Psychologia rozwojowa w zarysie: od niemowlęctwa do dorosłości, PWN, Warszawa, 2001

3. Brzezińska A (red) Portrety psychologiczne człowieka. Praktyczna psychologia rozwojowa. GWP, Gdańsk 2005.

4. Przetacznik-Gierowska M., Makiełło-Jarża G. Psychologia rozwojowa i wychowawcza wieku dziecięcego. Państwowe Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa 1985.

5. Vasta R., Haith M.M., Miller S. Psychologia dziecka. Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa 1995

Efekty uczenia się:

Student opanował zagadnienia podane w treściach programowych, zarówno realizowane podczas wykładów, jak i ćwiczeń

Metody i kryteria oceniania:

Ocenie podlega wiedza, jaką zdobył student podczas wykładów i ćwiczeń z psychologii rozwoju dziecka w wieku przedszkolnym, wyrażona stopniem opracowania wybranego tematu. Pod uwagę będą brane:

- kompletność problematyki

- uwzględnienie szerszego kontekstu (np. wymiar metodologiczny, metateoretyczny, interdyscyplinarny itp.)

- uwzględnienie problematyki niepełnosprawności

- poziom autorskości

- dobór literatury

Egzamin jest w formie opracowania pisemnego określonego zagadnienia.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.