Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Media lokalne

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 12-PDZ-ASK-6ML Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Media lokalne
Jednostka: Wydział Etnologii i Nauk o Edukacji
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowy

Wymagania wstępne:

zalecana realizacja efektów kształcenia modułu: Diagnozowanie kultury lokalnej

Skrócony opis:

Moduł Media lokalne ma zapoznać studentów ze specyfiką współczesnych mediów (drukowanych) lokalnych w Polsce – ich rozwojem, rozmieszczeniem, zadaniami i funkcjami. Ma za zadanie wykształcenie podstawowych umiejętności dziennikarskich oraz wyposażanie w umiejętności niezbędne do pisania tekstów dla prasy lokalnej, zarówno o charakterze informacyjnym, jak i publicystycznym.

Pełny opis:

Treści programowe:

Komunikowanie społeczne w przestrzeniach lokalnych; Tradycje dziennikarstwa lokalnego na Śląsku Cieszyńskim; Analiza aktów prawnych, określających ogólne warunki powstawania i funkcjonowania mediów lokalnych, sublokalnych w Polsce w latach 1990 -2013; Znaczenie terminu, kryteria kwalifikacji mediów lokalnych, ich zawartość tematyczna, główne zadania, cele i funkcje; Kształt polskiej prasy lokalnej w latach 1990 - 1999; Rozwój jakościowy i ilościowy prasy lokalnej po roku 2000, jej status prawny, własnościowy i modyfikacja zadań; Tworzenie współczesnej panoramy polskich mediów lokalnych; Współczesna prasa lokalna czynnikiem kształtowania się więzi lokalnych; Prawo prasowe. Prawo autorskie; Etyka dziennikarska; Warsztat dziennikarza prasy lokalnej: zapoznanie się z gatunkami dziennikarskimi (informacyjnymi i publicystycznymi), organizacją tekstu dziennikarskiego, stylistyką tekstów prasowych, adiustacją,korekt, zasadami redagowania prasy lokalnej; Wykształcenie umiejętności w zakresie pisania konkretnych tekstów informacyjnych, publicystycznych.

Literatura:

Bortnowski S., Warsztaty dziennikarskie, Kraków 1999.

Dziennikarstwo i świat mediów, red. Z. Bauer, E. Chudziński, Kraków 2000.

Fras J., Dziennikarski warsztat językowy, Wrocław 1999.

Michalczyk S., Media lokalne, Media lokalne w systemie komunikowania. Współczesne tendencje i uwarunkowania rozwojowe, Katowice 2000; Tenże, Media śląskie – kierunek lokalność, „Śląsk” 1997, nr 7.

Maślanka J. (red.), Encyklopedia wiedzy o prasie, Wrocław 1996.

Niczyperowicz A., Abecadło dziennikarza, Poznań 1996.

Pisarek W., Retoryka dziennikarska, Kraków 1988; Nowa retoryka dziennikarska, Kraków 2002.

Słomkowska A., Transformacja mediów 1989 – 1995, Warszawa 1996

Słownik terminologii medialnej, red. W. Pisarek, Kraków 2006.

Efekty uczenia się:

student zna specyfikę współczesnych mediów lokalnych (drukowanych) w Polsce; posiada podstawową wiedzę nt. gatunków dziennikarskich; ma wykształcone elementarne umiejętności dziennikarskie; posiada w stopniu podstawowym umiejętność pisania tekstów przeznaczonych dla konkretnej prasy lokalnej; jest świadomy ważności mediów lokalnych w ogólnym systemie komunikowania, przypisanych im funkcji i zadań w społeczeństwie

obywatelskim

Metody i kryteria oceniania:

kolokwium pisemne - weryfikacja wiedzy uzyskanej przez studenta w trakcie konserwatoriów oraz samodzielnej lektury wskazanej literatury przedmiotu;

praca pisemna i wygłoszenie ustne tekstu napisanego - ocena umiejętności pozyskiwania informacji w swoim środowisku lokalnym, ich porządkowania (zgodnie z podaną metodologią), z jednoczesną oceną umiejętności napisania tekstu dotyczącego zadanego zagadnienia, a następnie oceną umiejętności zaprezentowania go w formie ustnej;

tekst informacyjny, tekst publicystyczny - ocena umiejętności przygotowania konkretnych tekstów prasowych, sposobu redagowania

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.