Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Śródroczna praktyka metodyczna

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 12-PDZ-ASK-8P Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Śródroczna praktyka metodyczna
Jednostka: Wydział Etnologii i Nauk o Edukacji
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

praktyczny

Skrócony opis:

W ramach modułu śródroczna praktyka metodyczna student zaznajamia się z placówkami samorządowymi i pozarządowymi organizującymi działania kulturalne na terenie miasta Cieszyna i na tej podstawie poznaje strukturę organizacyjną i sposoby pracy instytucji kultury.

Pełny opis:

Przedmiot ma charakter praktyczny. Studenci biorą udział w wizytach studyjnych w wybranych placówkach/stowarzyszeniach/fundacjach prowadzących działalność kulturalną, spotkają się z kierownikami, pracownikami tychże placówek/stowarzyszeń/fundacji, analizują działalności i prowadzone działania animacyjne.

Literatura:

K o p c z y ń s k a M. , Animacja społeczno-kulturalna. Warszawa 1993.

O l b r y c h t K., S i e r o ń-G a l u s e k D., (red.), Inspiratorzy, projektodawcy, realizatorzy edukacji kulturalnej i upowszechniania kultury. Toruń 2010.

Olbrycht K., Konieczna E., Skutnik J. (red.) Upowszechnianie kultury – wyzwaniem dla edukacji kulturalnej. Toruń 2008.

Efekty uczenia się:

- student zna strukturę organizacyjną instytucji kultury oraz organizacji pozarządowych organizujących działania kulturalne, zna różne metody i formy upowszechniania kultury artystycznej w placówkach kulturalnych, orientuje się w infrastrukturze placówek kultury w perspektywie lokalnej i ponadlokalnej

- student posiada umiejętność organizacji imprez kulturalnych oraz umiejętność pracy w grupie przy organizacji działań kulturalnych

- student potrafi nawiązywać współpracę z placówkami kultury, organizacjami samorządowymi, pozarządowymi, władzami miasta, powiatu,

Metody i kryteria oceniania:

na ocenę składają się:

- umiejętność formułowania własnych sądów o działalności placówek związanych z kulturą;

- umiejętność uzasadnienia i argumentacji przyjętych sądów;

- znajomość własnego środowiska lokalnego pod kontem kultury;

- szczegółowa znajomość zadań, funkcji, celów wybranej placówki lub organizacji;

- poprawność formy językowej wypowiedzi ustnej;

- terminowość wykonania pracy.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.