Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Socjalizacja i wychowanie w społecznościach wielokulturowych

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 12-PDZ-POW-10SIW Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Socjalizacja i wychowanie w społecznościach wielokulturowych
Jednostka: Wydział Etnologii i Nauk o Edukacji
Grupy: Przedm. obowiązkowe - 4 sem. pedagogiki, specj. pedagogika opiekuńczo-wychowawcza /st.I st./
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowy

Wymagania wstępne:

Student posiada wiedzę ogólnopedagogiczną, zdobytą w ramach kształcenia kierunkowego w dotychczasowym kształceniu akademickim z zakresu: wprowadzenia do pedagogiki ogólnej, pedagogiki społecznej, psychologii, dydaktyki, teorii wychowania.

Skrócony opis:

Celem modułu jest uporządkowanie i pogłębienie wiedzy dotyczącej socjalizacji i wychowania, rozwijanie potrzeby studiowania i umiejętności analizy tekstów naukowych, kształtowanie wrażliwości na problemy grup mniejszościowych.

Pełny opis:

Celem modułu jest pogłębienie i uporządkowanie wiedzy dotyczącej socjalizacji i wychowania (modele teoretyczne socjalizacji, środowiska socjalizacji pierwotnej i wtórnej, pozaszkolne środowiska wychowawcze); analiza społeczno-kulturowych i środowiskowych determinantów życia człowieka w różnych jego etapach; rozwijanie potrzeby studiowania i umiejętności analizy tekstów naukowych, samodzielnego formułowania, klasyfikowania i rozwiązywania problemów pedagogicznych i sytuacji wychowawczych; kształtowanie wrażliwości na problemy grup mniejszościowych.

Literatura:

Hurrelman K.: Struktura społeczna a rozwój osobowości. Poznań 1994.

Tillmann K.-J.: Teorie socjalizacji. Społeczność, instytucja, upodmiotowienie. Warszawa 1996.

Efekty uczenia się:

Student ma pogłębioną i uporządkowaną wiedzę na temat środowisk społecznych i wychowawczych, zna terminologię związaną z socjalizacją.

Student krytycznie i refleksyjnie analizuje teksty naukowe, potrafi rozpoznać potencjał środowiska zróżnicowanego kulturowo oraz zapobiegać zagrożeniom wynikającym z wielokulturowości.

Student docenia postrzega różnorodność kulturową jako szansę na rozwój poznawczy, społeczny i kulturowy jednostek, grup i zbiorowości, umie oceniać zjawiska i zachowania; charakteryzuje się wrażliwością na potrzeby innych ludzi, kulturą pedagogiczną i twórczą postawą w rozwiązywaniu problemów egzystencjalnych, społecznych, opiekuńczo-wychowawczych ludzi różniących się pod wieloma względami: płeć, rasa, religia, wyznanie, narodowość, etniczność, pochodzenie społeczne, status materialny, (nie)pełnosprawność, system wartości itd.

Metody i kryteria oceniania:

ocena ciągła - sprawdzenie stopnia opanowania treści, prezentowania własnych poglądów, umiejętności refleksyjnego i krytycznego podejścia do prezentowanych zagadnień oraz twórczego nastawienia do rozwiązywania problemów egzystencjalnych, społecznych, opiekuńczo-wychowawczych ludzi

Praktyki zawodowe:

-

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.