Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Edukacja szkolna w społecznościach wielokulturowych

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 12-PDZ-POW-3ESWSW Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Edukacja szkolna w społecznościach wielokulturowych
Jednostka: Wydział Etnologii i Nauk o Edukacji
Grupy: Przedm. obowiązkowe - 5 sem. pedagogiki, specj. pedagogika opiekuńczo-wychowawcza /st.I st./
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowy

Wymagania wstępne:

Zalecane: realizacja efektów kształcenia modułu podstawy edukacji wielo- i międzykulturowej.Skrócony opis:

Główny obszar rozważań stanowi edukacja szkolna (na różnym poziomie: podstawowym, gimnazjalnym, ponadgimnazjalnym) i jej rola w pielęgnowaniu języka, tradycji, kultury poszczególnych społeczności, grup mniejszościowych i większościowych żyjących na terenie danego państwa. Na zajęciach wskazuje się, że z jednej strony zróżnicowanie uczniów i tworzonych przez nich kultur stanowi szansę na poznanie innych kultur i języków, rozbudzenia ciekawości i otwartości na różnorodność oraz daje możliwość kształtowania kompetencji międzykulturowych i uczenia się życia w wielokulturowym społeczeństwie, a z drugiej - wiąże się z licznymi problemami, konfliktami w relacjach między rówieśnikami, uczniami i nauczycielami, kadrą pedagogiczną a rodzicami, które mogą być rozwiązywane z zastosowaniem różnych sposobów i form oraz w nawiązaniu do obowiązujących regulacji prawnych.

Pełny opis:

Treści programowe będą realizowane w ramach wykładów (15 godzin dydaktycznych) i ćwiczeń (15 godzin dydaktycznych).

Zagadnienia prezentowane w trakcie wykładów dotyczą powinności społeczeństwa wielokulturowego wobec poszczególnych jednostek, polityki w zakresie edukacji wielo- i międzykulturalnej, zadań, problemów i perspektyw edukacji szkolnej w społecznościach wielokulturowych, pracy nauczyciela podejmującego edukację szkolną w warunkach kulturowego zróżnicowania, praktyki edukacyjnej w społeczeństwach zróżnicowanych.

Podczas zajęć ćwiczeniowych obok teoretycznych rozważań na temat odmienności we współczesnym świecie, edukacji europejskiej i oświaty etnicznej w Polsce i poza jej granicami, będzie realizowana metodyka prowadzenia zajęć z edukacji regionalnej, wielo- i międzykulturowej wraz z projektowaniem sytuacji edukacyjnych przeciwdziałających dyskryminacji, wykluczeniu i uprzedzeniom wobec ludzi reprezentujących różne kategorie odmienności.

Literatura:

Inny w polskiej szkole. Poradnik dla nauczycieli pracujących z uczniami cudzoziemskimi. Warszawa 2010

Jasiński Z., Lewowicki T. (red.): Oświata etniczna w Europie Środkowej. Opole 2001

Juszczyk A.: Prawda i mity o problemach uchodźców. Projekt Być czy nie być…uchodźcą? Kraków 2007

Karpowicz A.: Projekt Być czy nie być…uchodźcą? Warszawa 2007

Każdy inny, wszyscy równi…Pakiet edukacyjny. Pomysły, źródła, metody i zajęcia w nieformalnej edukacji międzykulturowej młodzieży i dorosłych. Warszawa 2003

Lewowicki T., Nikitorowicz J., Pilch T., Tomiuk S. (red.): Edukacja wobec ładu globalnego. Warszawa 2002

Lewowicki T., Ogrodzka-Mazur E.(red.): Polityka społeczna i oświatowa a edukacja międzykulturowa. Cieszyn - Warszawa 2005

Lewowicki T., Ogrodzka-Mazur E., Szczurek-Boruta A. (red.): Praca nauczyciela w warunkach wielokulturowości - studia i doświadczenia z pogranicza polsko-czeskiego. Toruń 2008

Lewowicki T., Urban J. (red.): Edukacja międzykulturowa na pograniczach w pierwszych latach rozszerzonej Unii Europejskiej – teoria i praktyka. Katowice 2007

Lewowicki T., Nikitorowicz J, Szczurek-Boruta (red.): Szkolnictwo z polskim językiem nauczania w państwach europejskich – stan, problemy i perspektywy. Białystok-Cieszyn-Warszawa 2010

Lewowicki T., Nikitorowicz J., Szczurek_Boruta A. (red.): Szkoły dla mniejszości narodowych i społeczności kaszubskiej w Polsce – stan, problemy i perspektywy. Warszawa-Cieszyn-Białystok 2013.

Melosik Z.: Teoria i praktyka edukacji wielokulturowej. Kraków 2007

Nikitorowicz J.: Edukacja regionalna i międzykulturowa. Warszawa 2009

Nikitorowicz J., Misiejuk D., Sobecki M. (red.): Etniczność i obywatelskość w Nowej Europie. Białystok 2007

Efekty uczenia się:

1. Poznanie fundamentalnych zagadnień z zakresu edukacji szkolnej realizowanej w warunkach zróżnicowania społecznego, gospodarczego, kulturowego, w społecznościach wielokulturowych.

2. Nabycie przez studentów kompetencji w zakresie wychowawczym i społecznym, związanych z umiejętnością rozpoznawania potrzeb uczniów należących do różnych kręgów etnicznych, narodowych, wyznaniowych.

3. Nabycie zdolności do współpracy w relacjach międzyludzkich.

4. Nabycie kompetencji do podejmowania działań edukacyjnych, terapeutycznych i interwencyjnych na rzecz nadawania rangi Innemu.

5. Przygotowanie studentów do włączenia kwestii przeciwdziałania uprzedzeniom i dyskryminacji ze względu na płeć, orientacje seksualną, pochodzenie etniczne, narodowość, wiek (nie)pełnosprawność i z innych przyczyn, do wszelkich działań edukacyjnych.

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie z wykładu: zaliczenie bez oceny.

Zaliczenie z ćwiczeń: zaliczenie z oceną. Średnia arytmetyczna z poszczególnych sposobów weryfikacji efektów kształcenia, przy założeniu, że wszystkie sposoby weryfikacji efektów kształcenia zaliczone są pozytywnie.

Uwzględnione sposoby weryfikacji: kolokwium w formie pisemnej, prezentacja treści w ramach zajęć, opracowanie projektu sytuacji edukacyjnej.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.