Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Metody aktywne w pracy opiekuńczo - wychowawczej

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 12-PDZ-POW-6MAP Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Metody aktywne w pracy opiekuńczo - wychowawczej
Jednostka: Wydział Etnologii i Nauk o Edukacji
Grupy: Przedm. obowiązkowe - 5 sem. pedagogiki, specj. pedagogika opiekuńczo-wychowawcza /st.I st./
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowy

Wymagania wstępne:

Zalecane: realizacja efektów kształcenia modułów: Diagnozowanie ; Pedagogika czasu wolnego; Wybrane elementy opieki i wychowania małego dziecka; Opieka nad osobami w podeszłym wieku; Socjalizacja i wychowanie w społecznościach wielokulturowych.

Skrócony opis:

Moduł Metody aktywizujące w pracy opiekuńczo-wychowawczej ma umożliwić studentom poznanie całokształtu metod aktywizujących, form i zasad stosowanych w pracy opiekuńczo-wychowawczej z osobami w różnym wieku.

Pełny opis:

Moduł Metody aktywizujące w pracy opiekuńczo-wychowawczej ma umożliwić studentom poznanie całokształtu metod aktywizujących, form i zasad stosowanych w pracy opiekuńczo-wychowawczej z osobami w różnym wieku.

Studenci będą także tworzyć scenariusze zajęć z wykorzystaniem metod aktywizujących obejmujących: - problematykę rozwoju psychospołecznego dzieci i młodzieży, osób dorosłych i starszych; - problematykę kształtowania postaw i zachowań w zróżnicowanym świecie ponowoczesnym; - nietolerancję, marginalizację, wykluczanie, naznaczanie, tolerancję, asymilację, integrację – jako zjawiska występujące we współczesnym świecie; - kwestie potrzeb osób w poszczególnych okresach życia. Będą także projektować sytuacje opiekuńczo-wychowawcze wspomagające rozwój i kształtowanie się osobowości (cele, treści, metody, formy organizacyjne).

Literatura:

1. Andrychowska-Biegacz J.: Gry i zabawy rozwijające dla dzieci młodszych: 50 przykładów zajęć do praktycznego wykorzystania. Wydawnictwo Oświatowe FOSZE, Rzeszów 2006.

2. Cenini A.: Załogo, co znaczy ta cisza? 35 technik animacji dyskusji w grupie. Wydawnictwo Jedność, Kielce 2003.

3. Goźlińska E.: Jak skonstruować grę dydaktyczną. WSiP, Warszawa 2004.

4. Krzywoń D. przy współpracy Hetmańczyk H.: Kraina kreatywności: sposoby przeciwdziałania rutynie w pracy z dziećmi poprzez ekspresję twórczą i artystyczną. Oficyna Wydawnicza Humanitas, Sosnowiec 2008.

5. Kubiczek B.: Metody aktywizujące. Jak nauczyć uczniów uczenia się? Wyd. Nowik, Opole 2009.

6. Mitros K.: Jak wychować geniusza przez zabawę. Publicat, Łódź 2007.

7. Smith Ch. A., Downing N.L.: Grupa bez przemocy: 162 zabawy i ćwiczenia dla dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym uczące empatii i współpracy. Wydawnictwo Jedność, Kielce 2007.

8. Szlosek F.: Gry dydaktyczne. Wyd. CODN, Warszawa 1999.

9. Vopel K.W: Gry i zabawy interakcyjne dla dzieci i młodzieży. Cz. 1-4. Wyd. Jedność, Kielce 2009.

10. Wójcik E.: Metody aktywizujące w pedagogice grup. Wyd. Rubikon, Kraków 2000.

11. Way B.: Drama w wychowaniu dzieci i młodzieży. WSiP, Warszawa 1997.

12. Szmidt K.J.: Szkice do pedagogiki twórczości. Oficyna Wydawnicza Impuls, Krakw 2001.

13. Rau K., Ziętkiewicz E.: Jak aktywizować uczniów: „Burza mózgów” i inne techniki w edukacji. Oficyna Wydawnicza G&P, Poznań 2000.

14. Jadczak M. (red.): Interaktywne metody nauczania. Toruń 2001.

15. Borkowicz J. (red.): Aktywne metody pracy na godzinach wychowawczych. Wojewódzki Ośrodek Metodyczny, Biała Podlaska 1996.

16. Dziedzic A.: Drama a wychowanie. Wydawnictwo CODN, Warszawa 1999.

Efekty uczenia się:

WIEDZA:

1.ma wiedzę z zakresu teorii i metodyki pracy opiekuńczo-wychowawczej z dziećmi, młodzieżą i dorosłymi; zna metody aktywizujące jednostkę;

2. ma wiedzę niezbędną do tworzenia i projektowania zajęć z osobami w różnym wieku z uwzględnieniem ich potrzeb rozwojowych i edukacyjno-wychowawczych oraz możliwości psychofizycznych.

UMIEJĘTNOŚCI:

3. potrafi tworzyć i projektować scenariusze zajęć z zastosowaniem metod aktywizujących właściwych dla różnych kategorii osób z uwzględnieniem ich potrzeb i możliwości w różnych sferach działalności opiekuńczo-wychowawczej; potrafi ocenić stosowanie odpowiednich metod aktywizujących, potrafi dokonać analizy własnych działań;

4. ma praktyczną wiedzę i umiejętności z zakresu stosowania metod aktywizujących, potrafi generować rozwiązania konkretnych problemów pedagogicznych; potrafi inicjować, opracowywać i zorganizować - zarówno indywidualnie, jak i w grupie - atrakcyjne zajęcia uwzględniające potrzeby uczestników i ich indywidualne możliwości i predyspozycje oraz zajęcia rozwijające wrażliwość i kształtujące osobowość jednostki; potrafi w sposób precyzyjny i spójny wypowiadać się w mowie i na piśmie na tematy dotyczące zagadnień pedagogicznych.

KOMPETENCJE:

5. jest gotowy do podejmowania działań opiekuńczo-wychowawczych, przygotowuje projekty zajęć z uwzględnieniem metod aktywizujących; poszukuje optymalnych rozwiązań postępując zgodnie z zasadami etyki społecznej;

6. jest przygotowany do organizowania i przygotowywania zajęć opiekuńczo-wychowawczych, cechuje się kreatywnością i otwartością w kontaktach interpersonalnych; charakteryzuje się postawą szacunku i zrozumienia wobec osób w różnym wieku i z różnymi dysfunkcjami;

7. potrafi w sposób twórczy rozwiązywać problemy opiekuńczo-wychowawcze, potrafi zaspakajać potrzeby opiekuńczo-wychowawcze, charakteryzuje się wrażliwością i kulturą pedagogiczną.

Metody i kryteria oceniania:

1. praca pisemna - warunkiem zaliczenia jest wykazanie się w pracy pisemnej znajomością literatury przedmiotu i umiejętnością wykorzystania wiedzy poznawanej w ramach modułu

2. prezentacje - warunkiem zaliczenia ćwiczeń na najniższym dopuszczalnym poziomie jest przygotowanie i przeprowadzenie prezentacji

3. zajęcia praktyczne w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie Cieszyna - warunkiem zaliczenia na najniższym dopuszczalnym poziomie jest samodzielne przeprowadzenie zajęć poprzedzone hospitacją lub osobistą rozmową z pracownikiem placówki

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.