Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Profilaktyka i promocja zdrowia w przedszkolu i szkole

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 12-PDZ-ZEW-2PIPZ Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Profilaktyka i promocja zdrowia w przedszkolu i szkole
Jednostka: Wydział Etnologii i Nauk o Edukacji
Grupy: Prz. obow. - 6 sem. pedagogiki, specj. zint. edukacja wczesnoszk. i wychow.przedszkolne /st. I st./
Strona przedmiotu: http://www.weinoe.us.edu.pl
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowy

Skrócony opis:

Celem zajęć jest przybliżenie tematyki zdrowia biopsychospołecznego jednostki i grup społecznych oraz kształtowanie indywidualnej odpowiedzialności za własne zdrowie.

Pełny opis:

Przedmiot edukacja zdrowotna i promocja zdrowia ma przygotować studentów do realizacji zadań wychowawczo-zdrowotnych w środowisku pracy oraz kształtowania postaw prozdrowotnych, prospołecznych i prorodzinnych wśród wychowanków. Tematyka zajęć ma inspirować przyszłych pedagogów do zdrowego stylu życia i zachowania harmonii zdrowia psychicznego, fizycznego i społecznego.

Literatura:

Campbell T. C., Campbell T. M. Nowoczesne zasady odżywiania. Wyd. Galaktyka, 2011.

Jopkiewicz A., Schejbal J. (red.): Zdrowie dzieci i młodzieży w aspekcie fizycznym, psychicznym, społecznym i duchowym. KTN, Kielce 1998.

Piechaczek-Ogierman G.: Postawy zdrowotne uczniów i ich socjokulturowe uwarunkowania. Wyd. Adam Marszałek, Toruń 2009.

Szewczyk T.: Pedagogika zdrowia. W: B. Śliwerski (red): Pedagogika. Subdyscypliny wiedzy pedagogicznej. T. 3, GWP, Gdańsk 2006.

Borzucka-Sitkiewcz K.: Kształtowanie zachowań zdrowotnch w procesie socjalizacji a styl życia młodzieży (w regionie górnośląskim). Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2005.

Heszen-Niejodek (red.): Promocja zdrowia. Psychologiczne podstawy wdrożeń. Wyd. Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 1997.

Słońska Z., Woynarowska B.(red.): Programy dla zdrowia w społeczności lokalnej. Instytut Kardiologii im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Warszawa 2002.

Efekty uczenia się:

Student zna współczesną filozofię zdrowia oraz koncepcję promocji zdrowia, rozumie i wyjaśnia przyczyny chorób cywilizacyjnych oraz wskazuje sposoby ich zapobiegania, potrafi wskazać podstawowe zasady zdrowego stylu życia; rozumie i wyjaśnia przyczyny chorób cywilizacyjnych, potrafi samodzielnie korzystać z różnych źródeł wiedzy i rozwijać swoje profesjonalne umiejętności w zakresie opracowywania strategii działań o charakterze wychowawczo-zdrowotnym, posiada umiejętność prezentowania w sposób jasny i precyzyjny własnych pomysłów, wątpliwości i sugestii, popierając je argumentacją w kontekście wybranych perspektyw teoretycznych i poglądów różnych autorów, także potrafi włączać się w istniejące (lub tworzyć własne) projekty i programy profilaktyczno-zdrowotne; uczestniczy w przygotowywaniu projektów i programów profilaktycznych i wychowawczo-zdrowotnych, charakteryzuje się twórczą postawą w rozwiązywaniu problemów zdrowotno-wychowawczych oraz wrażliwością i kulturą pedagogiczną, ma świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności z zakresu edukacji zdrowotnej i promocji zdrowia, rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się, dokonuje samooceny własnych kompetencji i doskonali umiejętności, ma przekonanie o wadze zachowania się w sposób profesjonalny i przestrzegania zasad etyki pedagoga zdrowia.

Metody i kryteria oceniania:

Warunkiem zaliczenia jest otrzymanie oceny pozytywnej z testu

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.