Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Projekty edukacyjne

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 12-PDZ-ZEW-9PE Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Projekty edukacyjne
Jednostka: Wydział Etnologii i Nauk o Edukacji
Grupy: Prz. obow. - 5 sem. pedagogiki, specj. zint. edukacja wczesnoszk. i wychow.przedszkolne /st. I st./
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowy

Wymagania wstępne:

Zalecana realizacja efektów kształcenia – podstawy dydaktyki ogólnej

Skrócony opis:

Projekt edukacyjny w praktyce pedagogicznej i dydaktyce (projekt a program)

Wybrane rodzaje programów ze względu na cel wiodący:

- program edukacyjny – analiza przykładowego programu

- program terapeutyczny – analiza przykładowego programu

- program wychowawczy – analiza przykładowego programu

Pełny opis:

Projekt edukacyjny w praktyce pedagogicznej i dydaktyce (projekt a program)

Wybrane rodzaje programów ze względu na cel wiodący:

- program edukacyjny – analiza przykładowego programu

- program terapeutyczny – analiza przykładowego programu

- program wychowawczy – analiza przykładowego programu

Wybrane rodzaje programów ze względu na zasięg: lokalny, szkolny, przedmiotowy, indywidualny, grupowy

Metodyka tworzenia projektu edukacyjnego:

- Sposób wytyczania i formułowania celów projektu

- opis, diagnoza, podstawa programowa i pomysł na realizację, w różnych typach programów

- dobór metod i technik

-określenie specyficznych kompetencji osób wdrażających

- liczba uczestników i ich dobór

- zasady zbierania, porządkowania i systematyzowania treści

- środki dydaktyczne, pomoce naukowe, sprzęt multimedialny w pracy nauczyciela-wychowacy

- Scenariusz przebiegu zajęć

- zasady tworzenia i realizacji ewaluacji programu

Literatura:

 M. Deptuła (red.), Diagnostyka, profilaktyka, socjoterapia w teorii i praktyce pedagogicznej Bydgoszcz 2005

 J. Grzelak, M. Sochocki (red.), Ewaluacja profilaktyki problemów dzieci i młodzieży Warszawa 2001 G. Świątkiewicz (red.), Profilaktyka w środowisku lokalnym, Warszawa 2002 J. Szymańska, Programy profilaktyczne. Warszawa 2002

 Z. Gaś, Psychoprofilaktyka: procedury konstruowania programów wczesnej interwencji. Lublin 1998 E. Kosińska, Mądrze i skutecznie: zasady konstruowania szkolnego programu profilaktyczno- wychowawczego, Kraków 2002

 Bodanko (red.), Wspomaganie procesu wychowawczego programami profilaktyczno - edukacyjnymi Kraków 1999

 K. Antoniak, A. Wiłkomirska (red.), Program wychowawczy instytucji edukacyjnej: tworzenie, struktura, przykłady, Warszawa 2001.

 Jankowski, Wychowanie w szkole: tworzenie programu wychowawczego, Poznań 2000

 M. Simm, E. Węgrzyn-Jonek, Budowanie programu wychowawczego szkoły, Kraków 2000

 Bogusław Śliwerski, Program wychowawczy szkoły, WSiP, Warszawa 2001

Efekty uczenia się:

Po ukończeniu studiów pierwszego stopnia na kierunku pedagogika student winien posiadać

WIEDZA-zna elementarną terminologię używaną w pedagogice z zakresu: wychowania, kształcenia, edukacji oraz opieki , oraz posiada elementarną wiedzę z zakresu dydaktyki ogólnej

ma elementarną wiedzę o metodyce i procedurze tworzenia projektów edukacyjnych na potrzeby różnych form instytucji i organizacji szkolnych i wychowawczych, z uwzględnieniem różnych grup odbiorców

UMIEJĘTNOŚCI- potrafi wybrać i dostosować odpowiednie metody, techniki i korzystać z dobrych praktyk, w celu zbudowania projektu edukacyjnego,potrafi pracować i współdziałać w zespole nad stworzeniem programu edukacyjnego: potrafi wyznaczyć, sobie i innym zakres zadań, potrafi przedstawiać swoje pomysły, poszukuje twórczych rozwiązań,

KOMPETENCJE SPOŁECZNE-posiada przygotowanie do aktywnego uczestnictwa w instytucjach edukacyjno-wychowawczych, potrafi zaprezentować swój program edukacyjny, potrafi podejmować dyskusje i konsultacje w ramach realizacji projektów edukacyjnych, potrafi w sowich działaniach postępować metodycznie, trzymając się ustalonej struktury i procedury tworzenia projektów edukacyjnych

Metody i kryteria oceniania:

Ocena końcowa modułu ustalana jest na podstawie średniej ważonej uzyskanej z poszczególnych sposobów weryfikacji efektów kształcenia:

- projekt edukacyjny – 40%

- kolokwium – 50%

- realizacja projektu 10%

przy założeniu, że wszystkie sposoby weryfikacji efektów kształcenia zostały zaliczone pozytywnie (tzn. co najmniej na ocenę dostateczną)

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.