Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Śródroczna praktyka metodyczna

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 12-PDZ-ZTP-1SPM Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Śródroczna praktyka metodyczna
Jednostka: Wydział Etnologii i Nauk o Edukacji
Grupy: Prz. obow. - 5 sem. pedagogiki, specj. zint. edukacja wczesnoszk. i terapia pedagogiczna /st. I st./
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowy

Wymagania wstępne:

Podstawowa wiedza o rozwoju dziecka w wieku 6-10 lat, o metodyce pracy z dzieckiem w kl. I-III z uwzględnieniem różnych edukacji (polonistycznej, matematycznej, środowiskowej, artystycznej, itd.)

Skrócony opis:

Praktyki stanowią przygotowanie studenta do planowania i przeprowadzania zajęć dydaktycznych z dziećmi na wczesnym etapie ich edukacji. Student udając się do placówki edukacyjnej ma możliwość podjęcia działań praktycznych w zakresie nauczania uczniów na poziomie klas I-III. Ponadto uczestnicząc w hospitacji zajęć innych studentów bogaci swój warsztat oraz ma możliwość nie tylko krytycznej ale i konstruktywne ich analizy.

Pełny opis:

Przedmiot przygotowuje do projektowania i realizowania zajęć edukacyjnych z uczniami klas I-III w oparciu o znajomość potrzeb i możliwości dzieci i właściwą ich diagnozę; pozwala weryfikować wiedzę teoretyczną w praktyce; inspiruje do poznawania i samooceny siebie jako nauczyciela; przygotowuje do przyszłej pracy w wymiarze praktycznym (formułowanie celów i zadań edukacyjnych, opracowywanie scenariuszy zajęć i ich realizowanie z uwzględnieniem zasady indywidualizacji kształcenia, opracowywanie pomocy edukacyjnych, dokonywanie ewaluacji zajęć, wdrażanie do samokontroli i samooceny uczniów) i refleksji w działaniu oraz nad działaniem.

Efekty uczenia się:

Student ma: podstawową wiedzę o uczniach klas I-III, ich możliwościach i potrzebach edukacyjnych;elementarną wiedzę o metodyce pracy w klasach I-III; elementarną, uporządkowaną wiedzę nt. edukacji wczesnoszkolnej, zna podstawę programową, teorię i metodykę pracy w klasach I-III; świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności, rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się zawodowego i rozwoju osobistego, dokonuje samooceny własnych kompetencji i doskonali umiejętności pedagogiczne, wyznacza kierunki własnego rozwoju i kształcenia; przygotowuje się odpowiednio do własnej pracy, projektuje i realizuje zajęcia edukacyjne i terapeutyczne w klasach I-III.

Potrafi: wykorzystać właściwe metody i strategie pracy w zajęciach edukacyjnych w kl. I-III; wspierać samodzielność uczniów i inspirować ich do uczenia się przez całe życie; ocenić własne i cudze zajęcia edukacyjne oraz wskazać obszary wymagające modyfikacji w przyszłym działaniu.

Metody i kryteria oceniania:

Obserwowanie zajęć prowadzonych w szkole przez studentów,

poziomu przygotowania merytorycznego, stosowanych materiałów i pomocy dydaktycznych, jakości relacji z uczniami, poprawności metodycznej, realizacji założonych i celów.

Ocena scenariusza zajęć i pomocy edukacyjnych oraz ewaluacja końcowa - ocena poziomu refleksji nad własną praktyką i samooceny swoich zajęć przez studenta.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.