Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Profilaktyka i promocja zdrowia w szkole

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 12-PDZ-ZTP-2PIPZ Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Profilaktyka i promocja zdrowia w szkole
Jednostka: Wydział Etnologii i Nauk o Edukacji
Grupy: Prz. obow. - 6 sem. pedagogiki, specj. zint. edukacja wczesnoszk. i terapia pedagogiczna /st. I st./
Strona przedmiotu: http://www.weinoe.us.edu.pl
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowy

Skrócony opis:

Ogólnym celem przedmiotu profilaktyka i promocja zdrowia w szkole jest przybliżenie szkolnej praktyki edukacyjnej w zakresie wychowania zdrowotnego i profilaktyki uzależnień. Głównym celem zajęć jest ukazanie różnorodnych rozwiązań merytorycznych i metodycznych na poszczególnych etapach nauczania. Celem przedmiotu jest także inspirowanie do innowacji i nowatorskich rozwiązań metodycznych w zakresie profilaktyki i promocji zdrowia.

Pełny opis:

Przedmiot profilaktyka i promocja zdrowia ma przygotować studentów do realizacji zadań profilaktyczno-zdrowotnych realizowanych przez szkołę i instytucje wspomagające funkcjonowanie rodziny. Studenci, w oparciu o wiedzę medyczną i pedagogiczną oraz koncepcję promocji zdrowia, zapoznają się z praktycznymi rozwiązaniami profilaktyczno-zdrowotnymi. Tematyka zajęć uwrażliwia na potrzeby biopsychospołeczne i problemy zdrowotne uczniów oraz zwraca uwagę na uwarunkowania kondycji zdrowotnej rodziny od czynników socjoekonomicznych i kulturowych. Zajęcia mają inspirować przyszłych pedagogów do twórczych działań promocyjnych i profilaktycznych. Ważne jest, aby przyszli nauczyciele mieli osobiste przeświadczenie o słuszności swego stanowiska i podejmowanych działań, a ich postawa zdrowotna na co dzień ilustrowała głoszone przez nich zasady i wartości.

Literatura:

Adamczyk G., Breitkopf B., Wowra Z.: Edukacja prozdrowotna dla klas IV-VI. WSiP, Warszawa 1999.

Charzyńska-Gula M.: Program wychowania zdrowotnego w szkole podstawowej i ponadpodstawowej. Lublin 1997.

Jakubowska H.: Promocja zdrowia i profilaktyka uzależnień (przewodnik nauczyciela szkoły podstawowej i gimnazjum). PWN, Warszawa-Łódź 2001.

Jopkiewicz A., Schejbal J. (red.): Zdrowie dzieci i młodzieży w aspekcie fizycznym, psychicznym, społecznym i duchowym. KTN, Kielce 1998.

Karski J., Z. Słońska, B. Wasilewski. (red.): Promocja zdrowia. Wprowadzenie do zagadnień krzewienia zdrowia. Wyd. SANMEDIA, Warszawa 1994.

Ratajczak Z., Heszen-Niejodek I. (red.): Promocja zdrowia. Psychologiczne podstawy wdrożeń. Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 1997.

Rzepka J., Przybyła E.: Promocja zdrowia w szkołach realizujących program „Zdrowej szkoły” na tle innych. (W:): A. Malinowski, B. Łuczak, J. Grabowska (red.): Antropologia a medycyna i promocja zdrowia. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 1996.

Stryczniewicz B.: Spotkania w klasie szkolnej (propozycje scenariusz godzin wychowawczych). Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków 2001.

Stypułkowski C.: Wychowanie zdrowotne w nauczaniu przedmiotowym (propozycje metodyczne dla nauczycieli). Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków 2002.

Woynarowska B.: Strategia wdrażania wszechstronnej edukacji zdrowotnej w szkole. „Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne” 1997, nr 3.

Anatol Bogdanko (red.): Wspomaganie procesu wychowawczego programami profilaktyczno-edukacyjnymi. Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków 1999.

Marek Dziewiecki: Nowoczesna profilaktyka uzależnień. Wydawnictwo „Jedność”, Kielce 2001.

Karl E. Dambach: Mobbing w szkole. Jak zapobiegać przemocy grupowej. GWP, Gdańsk 2003.

Dorota Chlebio-Abed: Pierwotna profilaktyka uzależnienia od alkoholu. Wyd. „Śląsk”, Katowice 2000.

Jacek Kurzępa: Falochron. Zintegrowany program profilaktyki wczesnej wobec zachowań ryzykownych dzieci i młodzieży. Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej, Wrocław 2006.

Dorota Rybczyńska (red.): Ciągłość i zmiana w obszarze profilaktyki społecznej i resocjalizacji.

Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków 2003.

Teresa Sołtysiak: Zagrożenia w wychowaniu i socjalizacji młodzieży oraz możliwości ich przezwyciężania. Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, Bydgoszcz 2005.

Krzysztof Wojcieszek: Program profilaktyczny „Szlaban". Interwencja wobec sprzedaży alkoholu nieletnim. Wydawnictwo PARA, Warszawa 2005.

Krzysztof Wojcieszek: Na początku była rozpacz. Antropologiczne podstawy profilaktyki. Wydawnictwo Rubikon, Kraków 2005.

Krzysztof Zajączkowski: Nikotyna, alkohol, narkotyki. Profilaktyka uzależnień

Krótki poradnik psychologiczny. Kraków, Rubikon 2001.

Strona internetowa: www.parpa.pl

Efekty uczenia się:

Student zna elementarną terminologię używaną w profilaktyce i pedagogice zdrowia, ma podstawową wiedzę z zakresu historii kształtowania się koncepcji promocji zdrowia w Polsce i na świecie oraz rozumie jej źródeł, a także zna współczesną filozofię zdrowia oraz istotę idei promocji zdrowia, potrafi wskazać cele i zadania profilaktyki i promocji zdrowia, zna modele i podstawowe zasady zdrowego stylu życia oraz pielęgnacji niemowląt , dzieci oraz osób starszych; rozumie i wyjaśnia przyczyny chorób cywilizacyjnych oraz wskazuje sposoby ich zapobiegania, zna potrzeby biopsychospołeczne i problemy zdrowotne człowieka w poszczególnych etapach jego rozwoju, rozumie uwarunkowania ekonomiczne i socjokultutowe kondycji zdrowotnej współczesnej rodziny, zna instytucje i organizacje w środowisku lokalnym wspierających rodzinę w sferze profilaktyczno-wychowawczej i zdrowotnej.

Student ma praktyczne umiejętności w zakresie diagnozowania sytuacji zdrowotno-społecznej dziecka, kultury zdrowotnej jego rodziny oraz całego środowiska wychowawczego, potrafi ocenić przydatność konkretnych strategii i metod do realizacji zadań profilaktycznych i wychowawczo-zdrowotnych, a także potrafi włączać się w istniejące (lub tworzyć własne) projekty i programy profilaktyczno-zdrowotne oraz terapeutyczne podejmowane przez instytucje i stowarzyszenia wspierające rodzinę; potrafi samodzielnie korzystać z różnych źródeł wiedzy i rozwijać swoje profesjonalne umiejętności w zakresie opracowywania strategii działań o charakterze profilaktyczno-zdrowotnym i terapeutyczno-wyrównawczym, posiada umiejętność prezentowania własnych pomysłów, wątpliwości i sugestii, popierając je argumentacją w kontekście wybranych perspektyw teoretycznych, poglądów różnych autorów z zakresu profilaktyki i promocji zdrowia.

Student ma świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności z zakresu profilaktyki i promocji zdrowia, rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się, dokonuje samooceny własnych kompetencji i doskonali umiejętności, ma przekonanie o wadze zachowania się w sposób profesjonalny i przestrzegania zasad etyki pedagoga zdrowia; uczestniczy w przygotowywaniu projektów i programów profilaktyczno-zdrowotnych, terapeutycznych zarówno w instytucjach opiekuńczo-wychowawczych jak i środowisku otwartym, charakteryzuje się twórczą postawą w rozwiązywaniu problemów zdrowotno-wychowawczych oraz wrażliwością i kulturą pedagogiczną.

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie pisemne składające kilku pytań otwartych i zamkniętych oraz zagadnienia problemowego.

Dyskusja w grupie i ocena projektu

- Mocne i słabe strony projektu, innowacyjne metody rozwiązań prezentowanego zagadnienia problemowego.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.