Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Nowe formy upowszechniania sztuki

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 12-PE-ANT-S2-2FUS.M2 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Nowe formy upowszechniania sztuki
Jednostka: Wydział Etnologii i Nauk o Edukacji
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowy

Wymagania wstępne:

przed przystąpieniem do realizacji modułu wskazana jest przyswojenie podstawowych elementów wiedzy z zakresu modułów: sztuki plastyczne z elementami upowszechniania oraz podstawowych treści z zakresu teorii i historii sztuki.

Skrócony opis:

w ramach modułu nowe formy upowszechniania sztuki student otrzymuje wiedzę o najnowszych formach i metodach upowszechniania współczesnego dziedzictwa artystycznego w odwołaniu do literatury przedmiotu oraz dokumentacji zebranej w formie analogowej i cyfrowej

Pełny opis:

treści zajęć obejmują zagadnienia:

• upowszechniania kultury w odniesieniu do wybranych koncepcji i definicji zjawiska oraz badań nad uczestnictwem w kulturze;

• edukacji, animacji i mediacji w kulturze w kontekście ich znaczeń, zadań i celów

• zadań, funkcji i celów działalności instytucji upowszechniania współczesnej sztuki w kontekście europejskiej i narodowej polityki kulturalnej

• rozwoju koncepcji public development jako projektu tworzenia publiczności w instytucjach kultury

• społecznych zaangażowań muzeów i galerii sztuki

• form i metod praktyki upowszechnieniowej we współczesnych muzeach sztuki – na wybranych przykładach.

Celem zajęć jest uświadomienie wagi zmian jakim podlegają współczesne instytucje upowszechniające sztukę oraz ich odbiorcy. wiedza ta jest niezbędna osobom, które swoją przyszłą działalność zawodową łączą z tym obszarem kultury i jej upowszechniania.

Literatura:

Popczyk M. (red.), Muzeum Sztuki. Antologia. Kraków 2005

Popczyk M. (red.), Muzeum sztuki. Od Luwru do Bilbao. Katowice 2006.

Skutnik J., Muzeum sztuki współczesnej jako przestrzeń edukacji. Katowice 2008.

Grad J., Kaczmarek U., Organizacja i upowszechnianie kultury w Polsce. Zmiany modelu. Poznań 2005.

Grad J., Badania uczestnictwa w kulturze artystycznej w polskiej socjologii kultury.Poznań 1997.

Efekty uczenia się:

po ukończeniu zajęć w ramach modułu nowe formy upowszechniania sztuki student:

- dysponuje wiedzą dotyczącą najnowszych form upowszechniania współczesnej sztuki w odniesieniu do europejskich koncepcji mediacji kulturalnej i artystycznej;

- posiada wiedzę na temat instytucji związanych z upowszechnianiem współczesnej sztuki

ze szczególnym uwzględnieniem ich zadań, funkcji i celów popartą wiedzą o odbiorcach i uczestnikach tych działań;

- zna różne metody i formy upowszechniania sztuki ;

- potrafi wykorzystać samodzielnie zebrane dane, dostępne analizy oraz różne ujęcia teoretyczne

do rozwiązywania problemów związanych z upowszechnianiem współczesnej sztuki ;

- potrafi wykorzystać dostępne, krytyczne analizy wytworów współczesnej kultury artystycznej i na tej podstawie formułować i uzasadniać merytorycznie własne opnie na temat ich społecznego znaczenia i sposób oddziaływania ;

- jest przekonany o konieczności zachowania i upowszechniania wartości współczesnego dziedzictwa kulturowego.

Metody i kryteria oceniania:

PRACA PISEMNA: pisemna praca egzaminacyjna sprawdzająca stan wiedzy na temat teorii lub praktyki upowszechniania sztuki w oparciu o treść wykładów i analizę literatury przedmiotu [szczegółowa tematyka pracy jest ustalana indywidualnie po konsultacji ze studentem] wymogi formalne: min. 10 stron standardowego maszynopisu z bibliografią i przypisami dolnymi (bez wliczania ilustracji, rycin i tabel) opatrzonego stroną tytułową;

kryteria oceny pracy pisemnej:

• merytoryczna zawartość wypowiedzi pisemnej [wg indywidualnych ustaleń]

• język pracy

• sposób i jakość wykorzystania źródeł bibliograficznych

• umiejętność wykorzystania komplementarnych źródeł wiedzy i informacji [np. diagnoza]

• terminowość realizacji zadania

WYPOWIEDŹ USTNA Z ILUSTRACJĄ [ w wybranej formie]: ocena umiejętności wykorzystania wiedzy o zjawiskach współczesnej kultury artystycznej i formach jej upowszechniania do oceny jakości projektów o charakterze upowszechnieniowym, z uwzględnieniem

problemów ujawniających się w tym procesie[dotyczących zagadnień społecznego odbioru i partycypacji] z doborem materiału ilustracyjnego; kryteria oceny wypowiedzi:

ocenie podlega:

• merytoryczność wypowiedzi

• odniesienie do aktualnych wydarzeń w kulturze i sztuce

• dobór materiału wizualnego

• koncepcja całości prezentacji i forma wypowiedzi

PRACA PISEMNA- DZIENNIK: ocena poziomu indywidualnego uczestnictwa w wydarzeniach współczesnego życia artystycznego na podstawie prowadzonego dziennika.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.