Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Podstawy edukacji wielo- i międzykulturowej

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 12-PE-DZES-S1-5PEWM Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Podstawy edukacji wielo- i międzykulturowej
Jednostka: Wydział Etnologii i Nauk o Edukacji
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowy

Wymagania wstępne:

Student posiada wiedzę ogólnopedagogiczną, zdobytą w ramach kształcenia kierunkowego w dotychczasowym kształceniu akademickim z zakresu: wprowadzenia do pedagogiki ogólnej, psychologii, dydaktyki, teorii wychowania.

Skrócony opis:

Celem modułu jest poznanie fundamentalnych zagadnień z zakresu edukacji regionalnej, wielo – i międzykulturowej w teorii i praktyce ze zwróceniem szczególnej uwagi na kwestie opieki i wsparcia społecznego; zrozumienie metodologicznych problemów pedagogiki międzykulturowej; kształtowanie u studentów myślenia o opiece międzyludzkiej, wsparciu społecznym, wychowaniu w kontekście związków kultury i człowieka; rozwijanie potrzeby studiowania i umiejętności analizy tekstów naukowych, samodzielnego formułowania, klasyfikowania i rozwiązywania problemów pedagogicznych i sytuacji wychowawczych.

Pełny opis:

Treści wykładu

1-2. Zróżnicowanie kulturowe współczesnych społeczeństw a wrażliwość kulturowa.

3-4. Podstawowa aparatura pojęciowa pedagogiki międzykulturowej.

5-6. Od wielokulturowości do międzykulturowości – szansa czy zagrożenie dla edukacji.

7-8. Wielopłaszczyznowa i ustawicznie kreująca się tożsamość zadaniem dla edukacyjnym.

9-10. Kierunki polityki edukacyjnej i strategie edukacji wielokulturowej i międzykulturowej.

11-12. Historyczny i metodologiczny kontekst edukacji wielo- i międzykulturowej.

13-14. Modele edukacji wielokulturowej i międzykulturowej w Polsce i na świecie.

15. Uwrażliwianie kulturowe, opieka, wsparcie społeczne ludzi różniących się pod wieloma względami: płeć, rasa, religia, wyznanie, narodowość, etniczność, pochodzenie społeczne, status materialny, (nie)pełnosprawność, system wartości itd. - w (ciągłym) poszukiwaniu modelu edukacji międzykulturowej.

Treści ćwiczeń

1-2. Opieka, doradztwo zawodowe i edukacyjne, socjoterapia w wymiarze kulturowym i w perspektywach: psychologicznej, socjologicznej , pedagogicznej.

3-4. Edukacja regionalna – istota, przykłady ćwiczeń, zadań, zajęć.

5-6. Edukacja wielokulturowa – istota, przykłady ćwiczeń, zadań, zajęć.

7-9. Edukacja międzykulturowa – istota, przykłady ćwiczeń, zadań, zajęć.

10-11. Psychospołeczne aspekty kontaktów międzykulturowych w kontekście migracji, emigracji, uchodźctwa.

12-14. Etniczność i obywatelskość jako kategorie w kształceniu i wychowaniu.

15. Podsumowanie – zaliczenie.

Literatura:

1. Lewowicki T., Szczurek-Boruta A., Ogrodzka-Mazur E. (red.): Teorie i modele badań międzykulturowych. Cieszyn-Warszawa 2006.

2. Lewowicki T., Szczurek-Boruta A., Grabowska B. (red.): Społeczne uwarunkowania edukacji międzykulturowej. T.2. Problemy praktyki oświatowej. Cieszyn – Warszawa – Toruń 2009.

3. Lewowicki T., Szczurek-Boruta A., Suchodolska J. (red.): Pedagogika międzykulturowa wobec wykluczenia społecznego i edukacyjnego. Toruń 2011, Wyd. Adam Marszałek.

4. Nikitorowicz J.: Edukacja regionalna i międzykulturowa. Warszawa 2009.

5. Lewowicki T., Nikitorowicz J., Szczurek-Boruta A. (red.): Szkolnictwo z polskim językiem nauczania w państwach europejskich- stan, problemy i perspektywy. Białystok- Cieszyn-Warszawa 2010.

6. Lewowicki T., Nikitorowicz J., Szczurek-Boruta A. (red.): Szkoły dla mniejszości na-rodowych i społeczności kaszubskiej w Polsce - stan, problemy i perspektywy. Warszawa-Cieszyn-Białystok 2013

7. Szczurek-Boruta A.: Edukacja i odkrywanie tożsamości w warunkach wielokulturowości – szkice pedagogiczne. Cieszyn-Kraków 2007.

8. Szczurek-Boruta A., Ogrodzka-Mazur E. (red.): Poza paradygmaty pedagogiki. Pedagogika międzykulturowa. Cieszyn – Warszawa – Toruń 2012.

Efekty uczenia się:

zna podstawową aparaturę pojęciową związaną z edukacją wielokulturową, międzykulturową, regionalną, pedagogiką międzykulturową w systemie nauk humanistycznych i społecznych

rozumie i stosuje w nowy sposób uzyskaną wiedzę o człowieku, kulturze, edukacji i ich wzajemnych powiązaniach.

krytycznie i refleksyjnie analizuje teksty naukowe z zakresu pedagogiki międzykulturowej, na ich podstawie samodzielnie formułuje, klasyfikuje i rozwiązuje problemy pedagogiczne i sytuacje wychowawcze

umie rozpoznawać potrzeby ludzi należących do różnych kręgów etnicznych, narodowych, wyznaniowych itd., samodzielnie i w grupie projektuje sytuacje edukacyjne w zakresie uwrażliwiania kulturowego, opieki, wsparcia społecznego ludzi różniących się pod wieloma względami: płeć, rasa, religia, wyznanie, narodowość, etniczność, pochodzenie społeczne, status materialny, (nie)pełnosprawność, system wartości itd.

dostrzega i wykazuje wrażliwość na wszelkie odmienności społeczne, kulturowe, indywidualne ludzi oraz na dziedzictwo kulturowe regionu, kraju, Europy

charakteryzuje się wrażliwością na potrzeby innych ludzi, kulturą pedagogiczną i twórczą postawą w rozwiązywaniu problemów egzystencjalnych, społecznych, opiekuńczo-wychowawczych ludzi różniących się pod wieloma względami: płeć, rasa, religia, wyznanie, narodowość, etniczność, pochodzenie społeczne, status materialny, (nie)pełnosprawność, system wartości itd.

Metody i kryteria oceniania:

test (krótkie ustrukturyzowane pytania (SSQ,), pytania testowe: jednokrotnej odpowiedzi, wielokrotnej odpowiedzi, typu Tak/Nie) ze znajomości treści programowych modułu, krytycznego i refleksyjnego podejścia do problematyki przedmiotu oraz znajomości lektur (wyznaczonych przez prowadzącego) z zakresu literatury modułu

sprawdzenie stopnia znajomości treści programowych ćwiczeń

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.