Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Pedagogika społeczna

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 12-PE-N1-3PS Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Pedagogika społeczna
Jednostka: Wydział Sztuki i Nauk o Edukacji
Grupy:
Strona przedmiotu: http://www.weinoe.us.edu.pl
Punkty ECTS i inne: 3.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowy

Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest przybliżenie tradycyjnych nowych obszarów zainteresowań pedagogiki społecznej; dostarczenie wiedzy o mechanizmach i sposobach konstruowania środowiska wychowawczego oraz o czynnikach, które temu sprzyjają lub utrudniają ten proces; rozumienia procesów zachodzących w otoczeniu i środowisku człowieka; dostrzegania czynników regulujących przemiany instytucji, zbiorowości, społecznych, globalnych procesów kultury i zjawisk gospodarczych; dostrzegania i określania negatywnych skutków czynników rozwojowych; rozumienia „geografii” administracji państwowej i instytucji zobligowanych do pomocy, profilaktyki i wsparcia społecznego osób, grup wymagających opieki i troski pedagogicznej; rozwijanie potrzeby studiowania i umiejętności analizy tekstów naukowych, samodzielnego formułowania, klasyfikowania i rozwiązywania problemów pedagogicznych i sytuacji wychowawczych.

Pełny opis:

1.Charakterystyka pedagogiki społecznej – zagadnienia ogólne.

2. Geneza, rozwój i kształtowanie się dyscypliny.

3. Helena Radlińska – twórczyni polskiej szkoły pedagogiki społecznej.

4.5. Przedmiot, zadania i reprezentanci pedagogiki społecznej.

6. Podstawowe pojęcia i kategorie dyscypliny: profilaktyka, kompensacja, wsparcie społeczne, praca w środowisku, siły społeczne i ich organizacja itd.

7.8. Środowisko i jego podstawowe komponenty.

9.10. Ocena i diagnozowanie sytuacji zagrożenia dla pomyślnego rozwoju jednostki i grup społecznych.

11. Aksjologiczne korzenie i współczesne odniesienia pedagogiki społecznej.

12. Problemy edukacji równoległej w teorii i praktyce oświatowej.

13. Zagrożenia globalne i lokalne oraz sytuacje ryzyka dla jednostek, grup i środowiska. (bezrobocie, ubóstwo, deprywacja potrzeb, rozwarstwienie społeczne, niesprawiedliwość społeczna, dziedziczenie położenia społecznego, starość, dezorganizacja rodziny).

14. Pedagogika społeczna wobec procesów marginalizacji.

15.Pedagogika społeczna – konteksty i pogranicza.

Literatura:

Konopczyński M., Theiss W., Winiarski M. (red.): Pedagogika społeczna. Przestrzenie życia i edukacji. Warszawa 2010.

Lewowicki T., Szczurek-Boruta A., Suchodolska J. (red.): Pedagogika międzykulturowa wobec wykluczenia społecznego i edukacyjnego. Toruń 2011.

Marynowicz-Hetka E.: Pedagogika społeczna. T.1. 2. Warszawa 2007.

Pilch T., I. Lepalczyk (red.): Pedagogika społeczna. Warszawa 1995.

Radziewicz-Winnicki A.: Pedagogika społeczna. Warszawa 2008.

Szczurek-Boruta A.: Edukacja i odkrywanie tożsamości w warunkach wielokulturowości – szkice pedagogiczne. Cieszyn-Kraków 2007.

Szczurek-Boruta A., Ogrodzka-Mazur E. (red.): Poza paradygmaty pedagogiki. Pedagogika międzykulturowa. Cieszyn – Warszawa – Toruń 2012.

Winkler M.: Pedagogika społeczna. Przekład M. Wojdak-Piątkowska. Gdańsk 2009.

Efekty uczenia się:

Student ma elementarną wiedzę o miejscu pedagogiki społecznej w systemie nauk oraz o jej przedmiotowych i metodologicznych powiązaniach z innymi dyscyplinami naukowymi. Student rozumie i stosuje w nowy sposób uzyskaną wiedzę o różnych środowiskach społecznych i wychowawczych (ich specyfice, mechanizmach i sposobach konstruowania), dostępnych programach profilaktyki, wsparcia, wie gdzie można je znaleźć, wie jak się nimi posługiwać.

Krytycznie i refleksyjnie analizuje teksty naukowe z zakresu pedagogiki społecznej na ich podstawie samodzielnie formułuje, klasyfikuje i rozwiązuje problemy pedagogiczne, analizuje ich powiązania z różnymi obszarami działalności pedagogicznej, aktywnie stymuluje środowisko do korzystnych oddziaływań i przeciwdziała jego wpływom destrukcyjnym.Potrafi dokonać obserwacji i interpretacji zjawisk wychowawczych i społecznych występujących w różnych środowiskach społecznych, kulturalnych, wychowawczych i na tej podstawie umie przyjmować i wyznaczać indywidualnie i w grupie zadania, projektować i podejmować działania profesjonalne w zakresie organizowania środowiska społecznego, wychowawczego.

Student ma przekonanie o sensie, wartości i potrzebie podejmowania działań pedagogicznych w środowisku społecznym, dostrzega negatywne skutki ubóstwa, sieroctwa społecznego, deficyty więzi międzyludzkich itp.; jest gotowa/y do podejmowania wyzwań zawodowych; odznacza się wytrwałością w realizacji indywidualnych i zespołowych działań profesjonalnych w zakresie pedagogiki społecznej.

Dostrzega i formułuje problemy moralne i dylematy etyczne związane z własną i cudzą pracą, wykazuje wrażliwość na problemy i sytuacje trudne w życiu ludzi; świadomość i odpowiedzialność pedagogiczną; jest zdolny do wsparcia społecznego osób potrzebujących i poszukuje optymalnych rozwiązań problemów pedagogicznych i sytuacji wychowawczych, postępuje zgodnie z zasadami etyki.

Metody i kryteria oceniania:

Test (krótkie ustrukturyzowane pytania (SSQ,), pytania testowe: jednokrotnej odpowiedzi, wielokrotnej odpowiedzi, typu Tak/Nie) ze znajomości treści programowych przedmiotu, krytycznego i refleksyjnego podejścia do problematyki przedmiotu oraz znajomości lektur (wyznaczonych przez prowadzącego) z zakresu literatury przedmiotu.

Zajęcia w cyklu "semestr zimowy 2015/2016" (zakończony)

Okres: 2015-10-01 - 2016-02-17
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Alina Szczurek-Boruta
Prowadzący grup: Alina Szczurek-Boruta
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Ocena końcowa z modułu
Sposób ustalania oceny końcowej:

Średnia ważona z poszczególnych sposobów weryfikacji efektów kształcenia (praca egzaminacyjna 70%, zaliczenie z ćwiczeń 30%%, ocena z ćwiczeń ustalana jest na podstawie średniej ważonej: praca z tekstem 25%, prezentacja 25%, kolokwium 50%), przy założeniu, że wszystkie sposoby weryfikacji efektów kształcenia zaliczone są pozytywnie.

Skrócony opis:

Naświetlenie tradycyjnych i wskazanie nowych obszarów zainteresowań pedagogiki społecznej; Organizowanie sił społecznych i rzeczowych składników środowiska na rzecz dzieci, młodzieży i osób niewydolnych – pomoc, profilaktyka, wsparcie społeczne. kształtowanie u studentów aktywnej postawy stymulującej środowisko do korzystnych oddziaływań wychowawczych i przeciwdziałającej jego wpływom destrukcyjnym; rozwijanie umiejętności i kompetencji: rozumienia procesów zachodzących w otoczeniu i środowisku człowieka; dostrzegania czynników regulujących przemiany instytucji, zbiorowości, społecznych, globalnych procesów kultury i zjawisk gospodarczych; dostrzegania i określania negatywnych skutków czynników rozwojowych;

Pełny opis:

1. Charakterystyka pedagogiki społecznej – zagadnienia ogólne.

2. Geneza, rozwój i kształtowanie się dyscypliny.

3. Helena Radlińska – twórczyni polskiej szkoły pedagogiki społecznej.

4.5. Przedmiot, zadania i reprezentanci pedagogiki społecznej.

6. Podstawowe pojęcia i kategorie dyscypliny: profilaktyka, kompensacja, wsparcie społeczne, praca w środowisku, siły społeczne i ich organizacja itd.

7.8. Środowisko i jego podstawowe komponenty.

9.10. Ocena i diagnozowanie sytuacji zagrożenia dla pomyślnego rozwoju jednostki i grup społecznych.

11. Aksjologiczne korzenie i współczesne odniesienia pedagogiki społecznej.

12. Problemy edukacji równoległej w teorii i praktyce oświatowej.

13. Zagrożenia globalne i lokalne oraz sytuacje ryzyka dla jednostek, grup i środowiska. (bezrobocie, ubóstwo, deprywacja potrzeb, rozwarstwienie społeczne, niesprawiedliwość społeczna, dziedziczenie położenia społecznego, starość, dezorganizacja rodziny).

14. Pedagogika społeczna wobec procesów marginalizacji.

15.Pedagogika społeczna – konteksty i pogranicza.

Literatura:

Kawula S.: Pedagogika społeczna dzisiaj i jutro. Wydawnictwo Edukacyjne "Akapit", Toruń 2012.

Lalak D., Pilch T. (red.): Elementarne pojęcia pedagogiki społecznej i pracy socjalnej. Wydawnictwo Akademickie "Żak", Warszawa 1999.

Nikitorowicz J.: Grupy etniczne w wielokulturowym świecie. GWP, Sopot 2010.

Pilch T., Lepalczyk I. (red.): Pedagogika społeczna. Człowiek w zmieniającym się świecie. Wyd. 2. Wydawnictwo Akademickie "Żak", Warszawa 2003.

Radziewicz-Winnicki A.: Pedagogika społeczna w obliczu realiów codzienności. Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Warszawa 2008.

Zajęcia w cyklu "semestr zimowy 2016/2017" (zakończony)

Okres: 2016-10-01 - 2017-02-17
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Alina Szczurek-Boruta
Prowadzący grup: Alina Szczurek-Boruta
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Ocena końcowa z modułu
Sposób ustalania oceny końcowej:

Średnia ważona z poszczególnych sposobów weryfikacji efektów kształcenia (praca egzaminacyjna 70%, zaliczenie z ćwiczeń 30% (ocena z ćwiczeń ustalana jest na podstawie średniej ważonej: aktywność 25%, prezentacja 25%, kolokwium 50%), przy założeniu, że wszystkie sposoby weryfikacji efektów kształcenia zaliczone są pozytywnie.

Pełny opis:

Naświetlenie tradycyjnych i wskazanie nowych obszarów zainteresowań pedagogiki społecznej; dostarczenie wiedzy o mechanizmach i sposobach konstruowania środowiska wychowawczego oraz o czynnikach, które temu sprzyjają lub utrudniają ten proces; kształtowanie u studentów aktywnej postawy stymulującej środowisko do korzystnych oddziaływań wychowawczych i przeciwdziałającej jego wpływom destrukcyjnym; rozwijanie umiejętności i kompetencji: rozumienia procesów zachodzących w otoczeniu i środowisku człowieka; dostrzegania czynników regulujących przemiany instytucji, zbiorowości, społecznych, globalnych procesów kultury i zjawisk gospodarczych; dostrzegania i określania negatywnych skutków czynników rozwojowych; rozumienia „geografii” administracji państwowej i instytucji zobligowanych do pomocy, profilaktyki i wsparcia społecznego osób, grup wymagających opieki i troski pedagogicznej; rozwijanie potrzeby studiowania i umiejętności analizy tekstów naukowych, samodzielnego formułowania, klasyfikowania i rozwiązywania problemów pedagogicznych i sytuacji wychowawczych. Organizowanie sił społecznych i rzeczowych składników środowiska na rzecz dzieci, młodzieży i osób niewydolnych – pomoc, profilaktyka, wsparcie społeczne.

Zajęcia w cyklu "semestr zimowy 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-02-17
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Katarzyna Jas
Prowadzący grup: Aleksandra Gancarz, Katarzyna Jas
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Ocena końcowa z modułu
Sposób ustalania oceny końcowej:

Średnia ważona z poszczególnych sposobów weryfikacji efektów kształcenia (praca egzaminacyjna 70%, zaliczenie z ćwiczeń 30% (ocena z ćwiczeń ustalana jest na podstawie średniej ważonej: aktywność 25%, prezentacja 25%, kolokwium 50%), przy założeniu, że wszystkie sposoby weryfikacji efektów kształcenia zaliczone są pozytywnie.

Pełny opis:

Naświetlenie tradycyjnych i wskazanie nowych obszarów zainteresowań pedagogiki społecznej; dostarczenie wiedzy o mechanizmach i sposobach konstruowania środowiska wychowawczego oraz o czynnikach, które temu sprzyjają lub utrudniają ten proces; kształtowanie u studentów aktywnej postawy stymulującej środowisko do korzystnych oddziaływań wychowawczych i przeciwdziałającej jego wpływom destrukcyjnym; rozwijanie umiejętności i kompetencji: rozumienia procesów zachodzących w otoczeniu i środowisku człowieka; dostrzegania czynników regulujących przemiany instytucji, zbiorowości, społecznych, globalnych procesów kultury i zjawisk gospodarczych; dostrzegania i określania negatywnych skutków czynników rozwojowych; rozumienia „geografii” administracji państwowej i instytucji zobligowanych do pomocy, profilaktyki i wsparcia społecznego osób, grup wymagających opieki i troski pedagogicznej; rozwijanie potrzeby studiowania i umiejętności analizy tekstów naukowych, samodzielnego formułowania, klasyfikowania i rozwiązywania problemów pedagogicznych i sytuacji wychowawczych. Organizowanie sił społecznych i rzeczowych składników środowiska na rzecz dzieci, młodzieży i osób niewydolnych – pomoc, profilaktyka, wsparcie społeczne.

Zajęcia w cyklu "semestr zimowy 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-23
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Katarzyna Jas
Prowadzący grup: Katarzyna Jas
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Ocena końcowa z modułu
Sposób ustalania oceny końcowej:

Średnia arytmetycna z poszczególnych sposobów weryfikacji efektów kształcenia przy założeniu, że wszystkie sposoby weryfikacji efektów kształcenia zaliczone są pozytywnie.

Pełny opis:

Naświetlenie tradycyjnych i wskazanie nowych obszarów zainteresowań pedagogiki społecznej; dostarczenie wiedzy o mechanizmach i sposobach konstruowania środowiska wychowawczego oraz o czynnikach, które temu sprzyjają lub utrudniają ten proces; kształtowanie u studentów aktywnej postawy stymulującej środowisko do korzystnych oddziaływań wychowawczych i przeciwdziałającej jego wpływom destrukcyjnym; rozwijanie umiejętności i kompetencji: rozumienia procesów zachodzących w otoczeniu i środowisku człowieka; dostrzegania czynników regulujących przemiany instytucji, zbiorowości, społecznych, globalnych procesów kultury i zjawisk gospodarczych; dostrzegania i określania negatywnych skutków czynników rozwojowych; rozumienia „geografii” administracji państwowej i instytucji zobligowanych do pomocy, profilaktyki i wsparcia społecznego osób, grup wymagających opieki i troski pedagogicznej; rozwijanie potrzeby studiowania i umiejętności analizy tekstów naukowych, samodzielnego formułowania, klasyfikowania i rozwiązywania problemów pedagogicznych i sytuacji wychowawczych. Organizowanie sił społecznych i rzeczowych składników środowiska na rzecz dzieci, młodzieży i osób niewydolnych – pomoc, profilaktyka, wsparcie społeczne.

Uwagi:

brak

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.