Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Antropologia kulturowa

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 12-PE-N2-1AK Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Antropologia kulturowa
Jednostka: Wydział Etnologii i Nauk o Edukacji
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 4.00
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowy

Wymagania wstępne:

---

Skrócony opis:

Zasadniczym celem modułu jest zaprezentowanie istoty antropologicznego myślenia o człowieku i jego kulturze, wykształcenie umiejętności dostrzegania oraz analizowania różnorodności i odmienności kulturowych.

Pełny opis:

Zajęcia pozwalają poznać zasadnicze nurty teoretyczne i badawcze w antropologii polskiej, europejskiej i amerykańskiej, jak też zaprezentować miejsce antropologii kulturowej w zespole nauk humanistycznych. Ukazane są funkcje i zadania antropologii we współczesnym świecie. Ważne jest zwłaszcza ukazanie roli tej dyscypliny w kształtowaniu postaw tolerancji i otwartości wobec zróżnicowań kulturowych. Studenci zapoznają się z mechanizmami procesu powstawania i funkcjonowania negatywnych kategoryzacji Innych/Obcych. Tematyka zajęć ma pobudzić do krytycznej refleksji nad problemami w interakcjach międzykulturowych i wynikającymi z nich zadaniami edukacyjnymi.

Literatura:

Barnard A.: Antropologia. Zarys teorii i historii. Warszawa 2004.

Barth F., Gingrich A., Parkin R., Silverman S.: Antropologia. Jedna dyscyplina, cztery tradycje: brytyjska, niemiecka, francuska i amerykańska. Kraków 2007.

Eller J. D.: Antropologia kulturowa. Globalne siły, lokalne światy. Kraków 2012.

Eriksen T. H.: Małe miejsca, wielkie sprawy. Wprowadzenie do antropologii społecznej i kulturowej. Warszawa 2009.

Nowicka E.: Świat człowieka – świat kultury. Systematyczny wykład problemów antropologii kulturowej. Warszawa 1997.

Badanie kultury. Elementy teorii antropologicznej. Red. M. Kempny, E. Nowicka. Warszawa 2003.

Badanie kultury. Elementy teorii antropologicznej. Kontynuacje. Red. M. Kempny, E. Nowicka. Warszawa 2004.

Bauman Z.: Konsumowanie życia. Kraków 2009.

Bauman Z.: Płynna nowoczesność. Kraków 2006.

Edensor T.: Tożsamość narodowa, kultura popularna i życie codzienne. Kraków 2005.

Golka M.: Imiona wielokulturowości. Warszawa 2010.

Kuper A.: Kultura. Model antropologiczny. Kraków 2005.

Mathews G.: Supermarket kultury. Globalna kultura – jednostkowa tożsamość. Warszawa 2005.

Salzman P. C., Rice P. C.: Myśleć jak antropolog. Gdańsk 2009.

Świat człowieka – świat kultury. Antologia tekstów klasycznej antropologii. Red. E. Nowicka, M. Głowacka-Grajper. Warszawa 2009.

Efekty uczenia się:

Zna istotę nauk o kulturze i społeczeństwie - ich ewolucję oraz wzajemne relacje z innymi dyscyplinami humanistycznymi; ma elementarną wiedzę na temat genezy i rozwoju antropologii kulturowej oraz jej współczesnych kierunków i prądów.

Zna i rozumie kluczowe pojęcia, paradygmaty i problemy badawcze antropologii kulturowej; rozróżnia podstawowe kategorie współczesnej humanistyki w zakresie wiedzy o kulturze; rozumie postulat wieloparadygmatyczności badań społecznych.

Potrafi wykorzystać podstawową wiedzę teoretyczną z zakresu antropologii kulturowej oraz powiązanych z nią dyscyplin w interpretowaniu zjawisk społeczno-kulturowych w ich szerokim kontekście, tj. kultury rozumianej jako określony sposób życia ludzi; posiada umiejętność antropologicznego myślenia o sytuacji człowieka w tworzonej przez niego rzeczywistości społeczno-kulturowej oraz zdolność dostrzegania i antropologicznego myślenia o zróżnicowaniu kulturowym świata.

Potrafi wdrożyć antropologiczne ujmowanie zjawisk kulturowych w odniesieniu do diagnozowania i analizowania konkretnych problemów kultury lokalnej.

Rozumie potrzebę i sens kształtowania postaw otwartych i tolerancyjnych nastawionych na zrozumienie, komunikację oraz koegzystencję różnych ludzkich kultur i środowisk społecznych.

Ma świadomość nabywania kompetencji międzykulturowych w celu przełamywania mechanizmów powstawania i funkcjonowania negatywnych kategoryzacji Innego.

Ma przekonanie o sensie, wartości i potrzebie podejmowania działań zmierzających do ochrony i zachowania dziedzictwa kulturowego ludzkości.

Metody i kryteria oceniania:

Egzamin pisemny-sprawdzenie stopnia znajomości treści wykładów i literatury uzupełniającej.

Prezentacja-sprawdzenie umiejętności pracy w grupie oraz stopnia wykorzystania zdobytej wiedzy teoretycznej w celu przedstawienia i poddania analizie wybranych problemów, z którymi borykają się społeczeństwa wielokulturowe.

Projekt-sprawdzenie czy student potrafi przedstawić opis działań i warunków harmonijnej wielokulturowośći oraz zakresu stosowalności zasady tolerancji niezbędnych – jego zdaniem – dla zaistnienia społecznych form pluralizmu kulturowego.

Zajęcia w cyklu "semestr zimowy 2015/2016" (zakończony)

Okres: 2015-10-01 - 2016-02-17
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Grzegorz Odoj
Prowadzący grup: Grzegorz Błahut, Grzegorz Odoj, Jacek Szczyrbowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Ocena końcowa z modułu

Zajęcia w cyklu "semestr zimowy 2016/2017" (zakończony)

Okres: 2016-10-01 - 2017-02-17
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Grzegorz Odoj
Prowadzący grup: Anna Drożdż, Grzegorz Odoj
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Ocena końcowa z modułu

Zajęcia w cyklu "semestr zimowy 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-02-18
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Grzegorz Odoj
Prowadzący grup: Anna Drożdż, Grzegorz Odoj
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Ocena końcowa z modułu
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.