Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Pedeutologia

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 12-PE-N2-1P Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Pedeutologia
Jednostka: Wydział Etnologii i Nauk o Edukacji
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: (brak danych)
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowy

Wymagania wstępne:

- realizacja efektów kształcenia modułów: pedagogika ogólna, dydaktyka ogólna, teoria wychowania

Skrócony opis:

Moduł pozwala studentowi na zdobycie wiedzy dotyczącej genezy, istoty oraz przedmiotu badań jednej z subdyscyplin pedagogicznych – pedeutologii. Dostarcza studentowi ważnych i pogłębionych informacji na temat roli, funkcji oraz zadań wyznaczanych obecnie nauczycielom oraz stwarza możliwość dotarcia do istoty funkcjonowania dzisiejszych podmiotów edukacyjnych – nie tylko ucznia i nauczyciela, ale także i rodziców. Poznaje również naturę działania pedagogicznego oraz styka się z istniejącymi dylematami bycia nauczycielem.

Pełny opis:

Student zdobywa wiedzę na temat tego, kiedy i jak rozwijała się pedeutologia jako jedna z subdyscyplin pedagogicznych. Zapoznaje się z informacjami dotyczącymi roli, funkcji oraz zadań wyznaczanych obecnie nauczycielom. Zdobywana wiedza pozwala mu m.in. zrozumieć istniejące dylematy i uwarunkowania funkcjonowania nauczyciela w zawodzie. Student uczy się krytycznego spojrzenia na niektóre zjawiska związane z przygotowaniem do tej profesji i funkcjonowaniem w niej. Zgłębia m.in. takie problemy, jak: wypalenie zawodowe, stres w zawodzie nauczyciela. Zajęcia, ukazując sposoby funkcjonowania w zawodzie nauczycielskim, pozwalają na odpowiedzenie sobie na szereg ważnych pytań związanych m.in. z etyką zawodową, posiadaniem istotnych kompetencji do wykonywania tej profesji itp. Tematyka realizowana w ramach tego modułu ogniskuje się także na zagadnieniach związanych z praktycznym wykonywaniem zawodu nauczyciela i porusza takie wymiary, jak: kwalifikacje pragmatyczne nauczycieli, ważne i niezbywalne umiejętności (np. komunikacyjne), aktywność związana z dokształcaniem się i samokształceniem itd. Za ważne i istotne upatruje się ponadto, aby dostarczona wiedza (jej analiza i przetwarzanie) pozwoliła na samookreślenie się w roli nauczyciela i obranie własnego kierunku kształtowania indywidualnego stylu pracy.

Literatura:

Kotusiewicz A., Kwiatkowska H., Zaczyński W. (red.): Pedeutologia: Badania i koncepcje metodologiczne;

H.Kwiatkowska: Pedeutologia. Wyd. Akademickie i Profesjonalne, Warszawa 2008;

H.Kwiatkowska: Tożsamość nauczycieli. Między anomią a autonomią. GWP, Warszawa 2005;

Kuźma J.: Nauczyciele przyszłej szkoły, Wydawnictwo Naukowe AP, Kraków 2001;

Nowosad I.: Nauczyciel - wychowawca czasu polskich przełomów. Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków 2001;

Olbrycht K.: O roli przykładu, wzoru, autorytetu i mistrza w wychowaniu osobowym. Wyd. Adam Marszałek, Toruń 2007;

B.Śliwerski (red.): Pedagogika. T. 2, rodz. 11 Pedeutologia, GWP, Gdańsk 2006.

Czerepaniak-Walczak M.: Pedagogika emancypacyjna. Rozwój świadomości krytycznej człowieka. GW P, Gdańsk 2006;

Day Ch.: Rozwój zawodowy nauczyciela. Uczenie się przez całe życie. GWP, Gdańsk 2004;

Gaś Z.B.: Doskonalący się nauczyciel. Psychologiczne aspekty rozwoju profesjonalnego nuczycieli. Wyd. Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 2001;

Kojs W. (red.): Nauczyciel w nowej rzeczywistości edukacyjnej. Uniwersytet Śląski Filia w Cieszynie, Cieszyn 2004;

Lewowicki T.: Problemy kształcenia i pracy nauczycieli. Wyd. Instytutu Technologii Eksploatacji PIB, Warszawa - Radom 2007;

Morreale S.P., Spitzberg B.H., Barge J.K.: Komunikacja między ludźmi. Motywacja, wiedza, umiejętności. PWN, Warszawa 2007;

Nowak-Dziemianowicz M.: Oblicza nauczyciela. Oblicza szkoły. Wyd. Adam Marszałek, Toruń 2001;

Gołębniak B.D.: Zmiany edukacji nauczycieli. Wiedza – biegłość – refleksyjność. Wyd. „Edytor”, Toruń-Poznań 1998;

Horny G., Hall E., Hall C.: Nauczyciel wychowawca. GWP, Gdańsk 2005;

Korczyński S. (red.): Nauczyciel epoki przemian. Wyd. UO, Opole 2005;

Kwaśnica R.: Wprowadzenie do myślenia o nauczycielu. (w:) Pedagogika. (red.) Śliwerski B., Kwieciński Z., T. 2, PWN, Warszawa 2003;

Pyrzycka E. (red.): Nauczyciel jutra. Wyd. Adam Marszałek, Toruń 2006;

Gnitecki J., Rutkowiak J. (red.): Pedagogika i edukacja wobec nadziei i zagrożeń współczesności. Polskie Towarzystwo Pedagogiczne, Warszawa – Poznań 1999;

Kojs W. (red.): Wartości – Edukacja – Globalizacja. Cieszyn 2002;

Kojs W., Dawid Ł. (red.): Wokół dydaktyki podmiotowej. Wyd. UŚ Filia w Cieszynie, Cieszyn 2003;

Krzysztoszek Z., Grabczuk W. (red.): Aksjologiczne problemy współczesnej pedagogiki. Wydaw. TWP WSP, Warszawa 2004;

Ostrowska U. (red.): Aksjologiczne aspekty relacji interpersonalnych w edukacji. Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków 2002;

Rogalski E. (red.): Refleksje nad współczesną pedagogiką w Polsce. Wyd. Uniwersytetu w Białymstoku, Białystok 2007;

Sęk H.: Wypalenie zawodowe. Przyczyny i zapobieganie. PWN, Warszawa 2009;

Solarczyk – Ambroziak E., Zduniak A. (red.): Edukacyjne wyzwania i zagrożenia początku XXI wieku. Warszawa 2003;

Speck O.: Być nauczycielem. Trudności wychowawcze w czasie zmian społeczno-kulturowych. GWP, Gdańsk 2005;

Strykowski W., Strykowska J., Pielachowski J.: Kompetencje nauczyciela szkoły współczesnej. Wyd. eMPi2, Poznań 2003;

Śliwerski B.: Jak zmieniać szkołę? Studia z polityki oświatowej i pedagogiki porównawczej. Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków 2008;

Zwolińska E.A. (red.): Twórcze aspekty edukacji. Wyd. „Kreska”, Bydgoszcz 2007.

Efekty uczenia się:

Student zna genezę i historię rozwoju pedeutologii jako subdyscypliny pedagogicznej oraz jej metodologiczne powiązania z innymi dyscyplinami naukowymi; ma pogłębioną wiedzę na temat obecnych orientacji badawczych, strategii oraz metod badań stosowanych w pedeutologii; posiada pogłębioną wiedzę na temat podmiotów uczestniczących w procesach edukacyjnych oraz zasad i norm etycznych, obowiązujących w zawodzie nauczyciela.

Student posiada pogłębione umiejętności dostrzegania, obserwowania, przetwarzania oraz interpretowania informacji na temat zjawisk edukacyjnych, związanych z funkcjonowaniem podmiotów edukacyjnych; potrafi trafnie wybrać i zastosować właściwy sposób postępowania w określonych sytuacja zawodowych, dobierając odpowiednie metody i środki realizacji postawionych celów oraz wytyczonych zadań edukacyjnych; potrafi twórczo animować swój własny rozwój zawodowy oraz rozwój innych podmiotów edukacyjnych, wdrażając ich w proces samodzielnego zdobywania wiedzy i permanentnego kształcenia.

Student ma pogłębioną świadomość własnej wiedzy i umiejętności oraz rozumie potrzebę nieustannego rozwoju osobistego i zawodowego, niezbędnego do właściwego funkcjonowania w nauczycielskiej profesji; identyfikuje się z celami, zadaniami i wartościami realizowanymi w praktyce zawodowej nauczyciela oraz charakteryzuje się rozwagą, dojrzałością, zaangażowaniem w projektowaniu i realizacji działań związanych z aktywnością pedagogiczną, odznaczając się jednocześnie odpowiedzialnością za swoje postępowanie w tymi zakresie.

Metody i kryteria oceniania:

Egzamin pisemny - stwierdzenie stopnia opanowania przez studentów treści wykładów oraz znajomości zagadnień poruszanych w literaturze uzupełniającej.

Projekt- sprawdzenie, czy student potrafi wspólnie z innymi zaprojektować indywidualny i nowatorski plan pracy nauczyciela, oparty na innowacyjnym podejściu do zadań edukacyjnych, związanych z nauczaniem i wychowaniem. Zwrócenie uwagi na umiejętność pracy w grupie oraz wykorzystanie zdobytej wiedzy teoretycznej do realizacji projektu.

Prezentacja - sprawdzenie na ile student potrafi dotrzeć do wskazanych treści teoretycznych (korzystając ze źródeł naukowych) i przedstawić je na forum grupy.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.