Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Seminarium magisterskie

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 12-PE-OP-N2-5SM.2 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Seminarium magisterskie
Jednostka: Wydział Etnologii i Nauk o Edukacji
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowy

Wymagania wstępne:

Realizacja efektów kształcenia modułów w zakresu kształcenia ogólnego, podstawowego, kierunkowego

Skrócony opis:

Celem seminarium magisterskiego jest opracowanie na podstawie zgromadzonej literatury przedmiotu poszczególnych rozdziałów teoretycznych, metodologicznych podstaw badań własnych, opracowanie szczegółowej procedury prowadzonych badań, dobór narzędzi badawczych, opracowanie własnych narzędzi. Seminarium związane jest ściśle z problematyką specjalności opiekuńczo-wychowawczej, praca ma poszerzać wiedzę i kompetencje zawodowe studenta.

Pełny opis:

Konieczna będzie znajomość podstawowych regulacji prawnych dotyczących:

Pojęcia i zakresu działalności opiekuńczej i wychowawczej

Praw i obowiązków rodziców wobec dzieci

Rodzin zastępczych

Zakresu i rodzajów władzy rodzicielskiej

Rodzajów ubezwłasnowolnienia

opieki nad małym dzieckiem

opieki i kurateli

praw osób niepełnosprawnych

szkoły, przedszkola, placówki opiekuńczo-wychowawcze, placówki oswiatowe.

Literatura:

D. Kurzyna-Chmiel, Oświata jako zadanie publiczne, Warszawa 2013

M. Andrzejewski, Prawo rodzinne i opiekuńcze, Warszawa 2011r.

Ustawa kodeks rodzinny i opiekuńczy

Ustawa o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej

Ustawa o systemie oświaty

M. Andrzejewski, Prawna ochrona rodziny. Warszawa 1999r.

J. Winiarz, J. Gajda, Prawo rodzinne. PWN Warszawa 1999r.

T. Smyczyński, Prawo rodzinne i opiekuńcze. C.H. Beck, Warszawa 1997r.

J. Ignaczewski, Kodeks rodzinny i opiekuńczy komentarz, Warszawa 2011r.

J. Ignatowicz, Prawo rodzinne. Warszawa 2000r.

A. Zieliński, G. Jędrejek, Prawo rodzinne i opiekuńcze w zarysie, Warszawa 2011r.

Efekty uczenia się:

Student ma pogłębioną i rozszerzoną wiedzę o źródłach i miejscu pedagogiki w systemie nauk, stosuje ją w projektowaniu własnych poczynań badawczych; zna główne szkoły, orientacje badawcze, strategie i metody badań stosowanych w naukach społecznych i humanistycznych; zna mapę stanowisk i podejść metodologicznych

ma pogłębioną wiedzę o różnych środowiskach wychowawczych, ich specyfice i procesach w nich zachodzących, stosuje ją we własnych poczynaniach badawczych; zna regulacje prawne i etyczne dotyczące funkcjonowania placówek opiekuńczo-wychowawczych, problemy etyczne opiekunów-wychowawców.

Student potrafi w sposób klarowny, spójny i precyzyjny wypowiadać się w mowie i na piśmie na temat problemów edukacyjnych, wychowawczy, opiekuńczych, kulturalnych, pomocowych, posiada umiejętność konstruowania rozbudowanych ustnych i pisemnych uzasadnień na tematy dotyczące różnych zagadnień pedagogicznych z wykorzystaniem różnych ujęć teoretycznych, korzystając zarówno z dorobku pedagogiki, jak i innych dyscyplin naukowych

posiada rozwinięte umiejętności badawcze, formułuje problemy badawcze, dobiera adekwatne metody, techniki i konstruuje narzędzia badawcze dostosowane do celów pracy.

Student wykazuje aktywność, podejmuje trud i odznacza się wytrwałością w podejmowaniu działań badawczych

odznacza się odpowiedzialnością za własne przygotowanie do pracy, podejmowane decyzje i prowadzone działania oraz ich skutki

Metody i kryteria oceniania:

Ocena opracowania poszczególnych rozdziałów teoretycznych pracy oraz rozdziału metodologicznego, ocena przygotowanych narzędzi badawczych.

Ćwiczenia- skala ocen 2.0-5.0

Ocenę bardzo dobrą otrzymuje student, który jest przygotowany do seminarium, bierze w nim aktywny udział, przygotuje konspekt pracy, potrafi zaprezentować zadany temat w oparciu o różne źródła, charakteryzuje bibliografię, przybliża fragmenty pracy, przedstawia procedurę badań własnych, terminowo wywiązuje się z przyjętych zobowiązań.

Ocenę dobrą otrzymuje student, który bierze udział w seminarium, potrafi formułować pytania i udzielać odpowiedzi podczas dyskusji, wykazuje zainteresowanie tematem pracy, przedstawia procedurę związaną z badaniami własnymi, ale nie wywiązuje się terminowo z przyjętych zobowiązań.

Ocenę dostateczną otrzymuje student, który bierze udział w seminarium, ale posiada znikomą wiedzę teoretyczną dotyczącą tematu pracy dyplomowej i nie wywiązuje się terminowo z przyjętych zobowiązań.

Ocenę niedostateczną otrzymuje student, który nie jest przygotowany do seminarium, nie potrafi zaprezentować fragmentów pracy i nie wywiązuje się z przyjętych zobowiązań.

Praktyki zawodowe:

-

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.