Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Podstawy pedagogiki opiekuńczo - wychowawczej

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 12-PE-OP-S1-3PPOW
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Podstawy pedagogiki opiekuńczo - wychowawczej
Jednostka: Wydział Etnologii i Nauk o Edukacji
Grupy:
Strona przedmiotu: http://www.weinoe.us.edu.pl
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowy

Skrócony opis:

Treści:

- Geneza pedagogiki opiekuńczej. Umiejscowienie pedagogiki opiekuńczej w systemie nauk pedagogicznych i pokrewnych.

- Wprowadzenie do kwestii rodziny i dziecka.

-Regulacje prawne kwestii dziecka (międzynarodowe i w RP).

-Podmioty działające na rzecz dzieci.

- Sposoby rozwiązywania kwestii dziecka w Polsce.

- Typy placówek opiekuńczo-wychowawczych, zasady ich działania, standardy usług świadczonych w placówkach opiekuńczo-wychowawczych.

-Wybrane elementy pedagogiki opiekuńczej w zakresie opieki nad dzieckiem. Metody pracy prekursorów pedagogiki opiekuńczej.

Pełny opis:

• Teoretyczne podstawy pracy opiekuńczo-wychowawczej. Geneza, przedmiot, zadania, podstawowe pojęcia

• Działalność opiekuńczo-wychowawcza na przestrzeni dziejów

• Opieka jako kategoria rodzinna, moralna, społeczna, prawna, wychowawcza

• Wielowymiarowość potrzeb ponadpodmiotowych i wynikające z nich implikacje opiekuńcze

• Modele pomocy

• Opiekun-wychowawca. Dyspozycje osobowościowe, postawy opiekuńcze. Koncepcje opiekuna-wychowawcy w poglądach wybranych pedagogów

• Zadania opiekuńczo-wychowawcze rodziny w zaspakajaniu potrzeb dziecka

• Opieka nad dzieckiem w sytuacji choroby i niepełnosprawności

• Formy opieki nad ludźmi starymi i niepełnosprawnymi

• Funkcja opiekuńcza szkoły

• Aktualne problemy pedagogiki opiekuńczej: Sieroctwo społeczne, eurosieroctwo, Dziecko osamotnione w rodzinie dysfunkcyjnej

Literatura:

• Brągiel J., S. Badora (red.): Formy opieki, wychowania i wsparcia w zreformowanym systemie pomocy społecznej. Opole 2005, Wyd. UO;

• Dąbrowski Z.: Pedagogika opiekuńcza w zarysie. T 1, 2. Olsztyn 2000, Wyd. UWM;

• Kamińska U: Zarys metodyki pracy opiekuńczo-wychowawczej w rodzinnych i instytucjonalnych formach wychowania. Katowice 2003, Wyd. UŚ;

• Kelm A.: Węzłowe problemy pedagogiki opiekuńczej. Warszawa 2000, Wyd. Akadem. Żak.

Efekty uczenia się:

Student prezentuje usystematyzowaną i refleksyjną i krytyczną wiedzę dotyczącą głównych kierunków w pedagogice opiekuńczo-wychowawczej, zadań opiekuńczo-wychowawczych rodziny, zadań placówek opiekuńczo-wychowawczych. Potrafi wyszukiwać informacje z różnych źródeł oraz je analizować i wykorzystywać do oceny różnych problemów edukacyjnych. Wiedza obejmować będzie treści wykładu oraz ćwiczeń.

Metody i kryteria oceniania:

Czas egzaminu 45 minut. Będzie formą pisemnego testu z pytaniami zamkniętymi i otwartymi. O terminie egzaminu poinformuje prowadzący na pierwszym wykładzie. Będzie także możliwość przeprowadzenia pisemnego egzaminu w terminie zerowym dla studentów aktywnych na ćwiczeniach oraz wykładach.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.1.0-2 (2024-02-19)