Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Profilaktyka społeczna

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 12-PE-OP-S1-8PS Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Profilaktyka społeczna
Jednostka: Wydział Etnologii i Nauk o Edukacji
Grupy:
Strona przedmiotu: http://www.weinoe.us.edu.pl
Punkty ECTS i inne: 2.00
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowy

Wymagania wstępne:

Zalecane : realizacje efektów kształcenia modułów: podstawy diagnozy środowiska społecznego i opiekuńczego, terapia pedagogiczna, podstawy pedagogiki resocjalizacyjnej

Skrócony opis:

Celem zajęć jest przedstawienie treści i metod działalności profilaktycznej oraz przygotowanie studentów do opracowywania programów wspierających jednostki ii grupy społeczne zagrożone niedostosowaniem społecznym i uzależnieniami w środowisku lokalnym.

Pełny opis:

Celem zajęć z profilaktyki społecznej jest przygotowanie studentów o specjalności pedagogika opiekuńczo-wychowawcza do podejmowania integralnych działań wychowawczo-profilaktycznych w placówkach oświatowo-wychowawczych i w środowisku otwartym. Zajęcia pozwalają poznać podstawowe zagadnienia teoretyczne - kryteria i typologie zaburzeń w zachowaniu dzieci i młodzieży, poziomy i strategie działań profilaktycznych, a także zaangażowanie sektora publicznego i pozarządowego w aktywność profilaktyczną oraz działalność fundacji i stowarzyszeń.

Literatura:

Dziewiecki M.: Integralna profilaktyka uzależnień w szkole. Krótki poradnik psychologiczny. Kraków 2003, Wydawnictwo „Rubikon”.

Dziewiecki M.: Nowoczesna profilaktyka uzależnień. Kielce 2000

Gaś Z.: Profilaktyka w szkole. Warszawa 2006.

Kustra Cz., Fopka-Kowalczyk M. (red.): Profilaktyka społeczna i resocjalizacja w środowisku otwartym. Toruń 2013, Wydawnictwo Edukacyjne „Akapit”.

Ostaszewski K.: Skuteczność profilaktyki używania substancji psychoaktywnych : podstawy opracowywania oraz ewaluacja programów dla dzieci i młodzieży. Warszawa 2003, Wydaw. Naukowe „Scholar”.

Piotrowski P.: Profilaktyka w gimnazjum: projektowanie, realizacja, ewaluacja programów. Kraków 2003.

Prajsner M. (red.): Młodzież z grup ryzyka. Perspektywy profilaktyki. Warszawa 2003, Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Pytka K.:Pedagogika resocjalizacyjna. Wybrane zagadnienia teoretyczne diagnostyczne i metodyczne. Warszawa 2006.

Świątkiewicz G. (red.): Profilaktyka w środowisku lokalnym: Warszawa 2002.

Urban B. (red.): Profilaktyka społeczna i resocjalizacja młodzieży. Mysłowice 2004, Górnośląska Wyższa Szkoła Pedagogiczna.

Efekty uczenia się:

Student zna podstawową terminologię używaną w profilaktyce społecznej oraz dysponuje elementarną wiedzę dotyczącą fizycznych, psychicznych i społecznych aspektów funkcjonowania człowieka w sytuacjach zagrożenia patologią oraz w kolejnych fazach dysfunkcji; ma elementarną wiedzę na temat organizacji pracy instytucji wspierających osoby chore, uzależnione i wykolejone; zna podstawowe potrzeby i problemy, których niezaspokojenie lub brak rozwiązania prowadzi do zaburzeń i konieczności objęcia działaniami profilaktycznymi; zna kryteria związane z normami rozwojowymi człowieka;

- ma podstawową wiedzę z zakresu diagnozowania środowiska społecznego w obszarze występujących w nim patologii społecznych oraz przydatności profilaktyki społecznej w minimalizacji zagrożeń dla wychowania;

- korzystając z różnych źródeł potrafi samodzielnie zdobywać wiedzę, trafnie prezentować swoje myśli i rozwijać umiejętności niezbędne w diagnozowaniu problemów stanowiących przedmiot zainteresowań profilaktyki społecznej oraz tworzy i prowadzi rozmaite formy metodyczno-organizacyjne wspierające działania profilaktyczne w środowisku społecznym;

- potrafi skutecznie rozwiązywać konkretne problemy społeczne, analizować własne działania oraz przewidywać efekty planowanych działań profilaktycznych poprzez włączanie się w istniejące projekty i programy profilaktyczne lub tworzenie autorskich;

- ma przekonanie o sensie i wartości działań profilaktycznych oraz aktywnie uczestniczy w ich projektowaniu, rozumiejąc potrzebę ciągłego podnoszenia kwalifikacji oraz wyznaczając ich kierunki;

- jest przygotowany do aktywnego uczestnictwa w zespołach i instytucjach realizujących projekty profilaktyczne, a w działaniach tych cechuje go twórcza postawa, wrażliwość i kultura pedagogiczna oraz postawa szacunku i zrozumienia dla problemów innych osób;

Metody i kryteria oceniania:

- test pisemny - sprawdzenie stopnia znajomości treści ćwiczeń i wykładów oraz literatury uzupełniającej;

- opracowanie programu profilaktycznego - sprawdzanie stopnia wykorzystania wiedzy teoretycznej oraz praktycznej w celu opracowania programów profilaktycznych, stosowania skutecznych i twórczych strategii podczas zespołowego rozwiązywania problemów społecznych oraz wrażliwości i kultury pedagogicznej a także postaw szacunku i zrozumienia dla problemów innych osób;

- analiza wybranych programów i projektów profilaktycznych - sprawdzenie, czy student potrafi dokonać krytycznej analizy dostępnych programów i projektów profilaktycznych oraz wskazać kierunki ich ewaluacji;

- dyskusja w oparciu o literaturę przedmiotu- sprawdzenie stopnia opanowania wiedzy oraz jej operatywnego wykorzystania w dyskusji nad wybranymi zagadnieniami z zakresu profilaktyki społecznej;

sprawdzenie stopnia wrażliwości i kultury pedagogicznej oraz postaw szacunku i zrozumienia dla problemów innych osób.

Zajęcia w cyklu "semestr zimowy 2015/2016" (zakończony)

Okres: 2015-10-01 - 2016-02-17
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Gabriela Piechaczek-Ogierman
Prowadzący grup: Gabriela Piechaczek-Ogierman
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Ocena końcowa z modułu
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.