Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Praktyka zawodowa (po I roku)

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 12-PE-OP-S1-PZ1 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Praktyka zawodowa (po I roku)
Jednostka: Wydział Etnologii i Nauk o Edukacji
Grupy:
Strona przedmiotu: http://www.weinoe.us.edu.pl
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowy

Skrócony opis:

Przedmiot pozwala studentom:

- zapoznać się z dokumentacją organizacyjną danej placówki oraz formami udzielanej pomocy,

- zaobserwować podopiecznych, skonfrontować nabytą wiedzę psychologiczno-pedagogiczną z rzeczywistością społeczną i pedagogiczną w praktyce oraz spróbować dokonać diagnozy i oceny zróżnicowanych możliwości indywidualnych, z uwzględnieniem rodzaju deficytów emocjonalnych, poznawczych i społecznych oraz poziomu sprawności,

- uczestnictwo w organizowaniu zajęć wspomagających, stymulujących, korekcyjnych i reedukacyjnych, a także zdobywanie umiejętności diagnozowania pedagogicznego,

- współudział w pracach zespołów opiekuńczych, terapeutycznych i edukacyjnych oraz indywidualnymi programami wsparcia, planami edukacyjno-wychowawczymi i terapeutyczno-opiekuńczymi.

Pełny opis:

Zadania zrealizowane w trakcie praktyki przez studentów:

-zapoznanie się z formami pracy edukacyjnej stosowanymi w danej placówce;

- zapoznanie się ze specyfiką i całokształtem działalności placówki wychowawczo-leczniczej na podstawie obserwacji uczestniczącej i analizy udostępnionej dokumentacji;

- pomoc w sprawowaniu opieki nad dzieckiem;

- pomoc we wszystkich formach zajęć z wychowankami – w pracy wychowawczej i terapeutycznej;

- współudział w przygotowaniu i asystowanie w przeprowadzeniu programowych zadań dydaktyczno-wychowawczych, opiekuńczych (z uwzględnieniem zajęć plastycznych, muzycznych z elementami rytmiki);

- przeprowadzenie zająć o charakterze integrującym lub przeciwdziałającym agresji;

- przygotowanie pomocy dydaktycznych;

- próba projektowania wsparcia dostosowanego do potrzeb dzieci i młodzieży z różnymi deficytami biologicznymi, psychologicznymi, społecznymi oraz zdrowotnymi.

Literatura:

Kargulowa L: Poradnictwo wychowawcze. Warszawa 1980.

Kelm A.: Węzłowe problemy pedagogiki opiekuńczej. Warszawa 2000

Kolankiewicz M. (red.): Relacje dorosły - dziecko w opiece zastępczej. Warszawa 1999.

Kolankiewicz M. (red.): Zagrożone dzieciństwo. Rodzinne i instytucjonalne formy opieki Warszawa 1998.

Kościelska M.: Oblicza upośledzenia. Warszawa 1995.

Kott T.: Zajęcia pozalekcyjne i terapia zajęciowa z osobami o obniżonej sprawności umysłowej. Warszawa 2002.

Kozaczuk L.: Terapia zajęciowa w domach pomocy społecznej. Poradnik metodyczny. Katowice 1999.

Kozdrowicz E.(red.): Poradnia w szkole. Z doświadczeń Szkolnego Ośrodka Pomocy Rodzinie. Warszawa 1993.

Kwiecień M. (red.): Rozmowy w kręgu rodzin adopcyjnych. Warszawa 2000.

Lepalczyk I., Marynowicz-Hetka E. (red.): Instytucjonalna pomoc dziecku i rodzinie. Wrocław 1988.

Ładyżyńscy G i A.: Adopcja jest darem. Wrocław 2000.

Łopatkowa M.: Dziecko a polityka czyli walka o miłość. Wyd. APS im. M. Grzegorzewskiej, Warszawa 2001.

Marczykowska I., Markowska – Gas E., Solak Adam , Walc W. : Prawa dziecka. Wybrane aspekty. Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów 2006.

Marzec D.K. : Opieka nad dzieckiem w dobie przemian społecznych. Częstochowa 2004

Marzec-Holka K.(red.): Praca socjalna: teoria i praktyka. T. l . Bydgoszcz 2003.

Matias B.: Rodzice wychowanków domu dziecka. „Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze" 1995, nr 2

Matyjas B.: Dzieciństwo w kryzysie. Etiologia zjawisk. Warszawa 2008.

Michnik G.: Co dalej z pogotowiami opiekuńczymi? „Problemy Opiekuńczo- Wychowawcze" 2004, nr 3.

Minczkiewicz E. M.: Bawidła: katalog zabawek dla dzieci niepełnosprawnych ruchowo i umysłowo. Kraków 1996.

Muraszako B.: Azyl w świetlicy. „Edukacja i Dialog" 1995, nr 6

Muraszko B.: Główne zadania świetlicy socjoterapeutycznej. „Nowa Szkoła" 1996, nr l

Nartowska H.: Opóźnienia i dysharmonie rozwoju dziecka. Warszawa 1980.

Poznańska J., Wierzejska Z., Zygmucik E.: Wskazania wychowawcze do pracy z małym dzieckiem w placówkach wychowania zbiorowego. Warszawa 1993.

Przetacznik-Gierowska M., Włodarski Z.: Psychologia wychowawcza 1-2. Warszawa 1998.

Raczkowska J.: Wychowanie w domu dziecka. Warszawa 1983

Sajkowska M. (red.): Jak organizować lokalny system pomocy dzieciom krzywdzonym. Fundacja Dzieci Niczyje 2002.

Schmidt E.E.: Oskar i Pani Róża. Warszawa 2004.

Sękowa H., Wybrane zagadnienia psychoprofilaktyki. W: Sękowa H. (red.): Społeczna psychologia kliniczna. Warszawa 1993.

Sękowa H.: Wybrane zagadnienia psychoprofilaktyki. W: Sękowa H (red.): Społeczna psychologia kliniczna. Warszawa 1993.

Sierpowska I: Prawo pomocy społecznej. Kraków 2005.

Sikora P.: Dom pomocy społecznej. W: Brągiel J., Badora S. (red.): Formy opieki, wychowania i wsparcia w zreformowanym systemie pomocy społecznej. Opole 2005.

Synak B.(red.): Polska starość. Gdańsk 2002.

Synak B.: Polska starość. Gdańsk 2002.

Syrek E (red.): Jakość życia w chorobie. Społeczno-pedagogiczne studium indywidualnych przypadków. Kraków 2001.

Szajek S.: System orientacji i poradnictwa zawodowego. Warszawa 1989.

Szczawiński W.: Myśli przy końcu drogi. Kraków 2004.

Szumiło E.: Adopcja. Tęsknota za dzieckiem. Wrocław 1995.

Śniegulska A.: Środowiskowe uwarunkowania przemocy w Pogotowiu Opiekuńczym. Rzeszów 2004.

Tokarz B.: My też - Seniorzy w Unii Europejskiej. Warszawa 2004.

Tokarz B: Stop dyskryminacji ze wzglądu na wiek. Warszawa 2005.

Dyczewski L.: Ludzie starzy i starość w społeczeństwie i kulturze. Lublin 1994.

Borsowa I (red.): Encyklopedia seniora. Warszawa 1986.

Trawińska H.: Zabawy rozwijające dla małych dzieci .Warszawa 2006.

Wilowski A.: Weź, pokochaj smoka: rzecz o umieraniu dzieci. Warszawa 2004

Efekty uczenia się:

Student zna potrzeby rozwojowe człowieka w poszczególnych okresach życia oraz konsekwencje braku ich realizacji w środowiskach społecznych, konsekwencje braku wsparcia i stymulacji środowiskowej oraz zaniedbań środowisk znaczących . Zna potrzeby dzieci i młodzieży z różnymi deficytami (biologicznymi, psychologicznymi , społecznymi oraz zdrowotnymi); ma podstawową wiedzę o opiece nad dziećmi i młodzieżą oraz osobami dorosłymi, które takiej opieki wymagają; ma wiedzę o prawidłowościach rozwoju, kryteriach jego oceny;

Posiada podstawową wiedzę o adaptacji człowieka i jej warunkach, szczególnie o trudnościach adaptacyjnych; ma wiedzę na temat aksjologicznych i etycznych podstaw pracy z dziećmi i młodzieżą o nieharmonijnym rozwoju, niesamodzielnymi, z deficytami rozwojowymi (oraz niepełnosprawnych); zna zasady funkcjonowania instytucji świadczących różne formy opieki i wsparcia;

Rozwija umiejętności praktycznego wykorzystania wiedzy z psychologicznych podstaw rozwoju człowieka , potrafi określić zakres zaspokojonych i niezaspokojonych potrzeb oraz zewnętrzne i wewnętrzne warunki oddziaływań opiekuńczo-wychowawczych; potrafi w sposób spójny korzystać z wiedzy pedagogicznej;

Potrafi określić możliwości rozwoju człowieka w zależności od warunków życia, rodzaju deficytów (biologicznych, społeczno-kulturowych oraz ekonomicznych) i projektować rodzaj pomocy w celu wykształcenia gotowości społecznej i komunikacji w zależności od potencjału indywidualnego i środowiska życia; potrafi angażować się w sytuację rozwojową , opieki i wychowania;

Ma świadomość swoich umiejętności i jest gotowy do ich doskonalenia , jest gotów podjąć odpowiedzialność za swój udział w działaniach wspierających; jest wrażliwy na potrzeby swoich podopiecznych i tworzy klimat swobody i zaufania;

Jest przygotowany merytorycznie i mentalnie do poszukiwania źródeł problemów wymagających stymulacji i wsparcia oraz projektowania i inicjowania określonych form kompensacyjnych.

Metody i kryteria oceniania:

Wymagana dokumentacja do zaliczenia praktyki :

1.ogólne sprawozdania o działalności placówki,

2.opinia opiekuna/ dyrektora o odbytej praktyce

3.dziennik praktyk,

4. krótka opinia o przydatności zawodowej praktykantki/praktykanta potwierdzona przez opiekuna i dyrektora.

5. pozytywna ocena dokumentacji z praktyki, która powinna być złożona w ciągu 7 dni od ukończenia praktyki w sekretariacie Pracowni Praktyk Pedagogicznych, nie później niż do 25 .IX br

Praktyki zawodowe:

Charakter placówki do wyboru:

1. placówka opieki i wychowania małego dziecka (przedszkola, Kluby Malucha)

2. placówka opieki pozaszkolnej (świetlice szkolne i środowiskowe, socjoterapeutyczne, kluby i ogniska pracy pozaszkolnej)

3. placówka terapeutyczno-lecznicza dla dzieci i młodzieży (sanatoria, prewentoria, domy wczasów dziecięcych, szpitale)

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.