Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Techniki pracy środowiskowej

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 12-PE-OP-S2-2TPŚ
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Techniki pracy środowiskowej
Jednostka: Wydział Etnologii i Nauk o Edukacji
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowy

Wymagania wstępne:

Podstawy diagnozy środowiska społecznego i wychowawczego w teorii i praktyce.

Skrócony opis:

Przyswojenie umiejętności w zakresie analizy metod/technik wykorzystywanych w pracy środowiskowej przez instytucje społeczne.

Pełny opis:

Ukazanie studentom miejsca pracy środowiskowej wśród innych metod pracy socjalnej. Student zapoznaje się z celami i formami działania w metodzie środowiskowej oraz jej technikami. Przygotowuje się do planowania działań aktywizujących wybraną społeczność lokalną zgodnie z poznanymi regułami metody środowiskowej. Ważnym elementem zajęć jest rozwijanie niezbędnych kompetencji animatora społecznego w kontekście pobudzania środowiska lokalnego. Studenci przygotowują się do wprowadzania i zarządzania zmianą, rozwiązywania konfliktów, rozwijania komunikacji interpersonalnej, wywierania wpływu, motywowania i delegowania zadań.

Efekty uczenia się:

Student ma pogłębioną wiedzę z zakresu metod i zasad procesu diagnozowania pedagogicznego grup potrzebujących wsparcia; ma pogłębioną wiedzę związaną z metodami diagnozowania środowiska społecznego i opiekuńczego oraz technikami poznawania rzeczewistości pedagogicznej.

Posiada umiejętności obserwowania, wyszukiwania i przetwarzania informacji na temat wytworów kultury i zjawisk społecznych przy użyciu różnych źródeł oraz interpretowania ich z punktu widzenia problemów edukacyjnych.

Metody i kryteria oceniania:

Sprawdzenie stopnia metod/technik stosowanych w środowisku otwartym przez instytucje społeczne. Posiadanie wiedzy dotyczącej funkcjonowania instytucji społecznych w środowisku lokalnym.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.1.0-2 (2024-02-19)