Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Teoretyczne podstawy pracy opiekuńczo-wychowawczej

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 12-PE-OP-S2-3TPPOW
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Teoretyczne podstawy pracy opiekuńczo-wychowawczej
Jednostka: Wydział Etnologii i Nauk o Edukacji
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowy

Wymagania wstępne:

Niezbędna realizacja efektów kształcenia z zakresu podstaw pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej, instytucji opiekuńczo-wychowawczych, współczesnych tendencji w opiece nad dzieckiem

Skrócony opis:

Przedmiot teoretyczne podstawy pracy opiekuńczo-wychowawczej ma przybliżyć studentom szeroko rozumianą problematykę pracy opiekuńczo-wychowawczej: umożliwić zapoznanie z historią opieki nad dzieckiem, jej przedstawicielami i ich systemami wychowania; poznanie współczesnych koncepcji opieki nad dzieckiem (europejskich i polskich), systemów opieki nad dzieckiem i rodziną w Polsce oraz za granicą. Studenci poznają i analizują pedagogiczne i społeczne uwarunkowaniami opieki, funkcjonowanie form działalności opiekuńczo-wychowawczych oraz profilaktycznej w różnych środowiskach wychowawczych: rodzinie, szkole oraz środowisku lokalnym. Próby rozpoznawania, analizy i rozwiązywania problemów opiekuńczo-wychowawczych dają studentom możliwość kształtowania niezbędnych w praktyce opiekuńczo-wychowawczej umiejętności: diagnozowania potrzeb dziecka i rodziny, planowania, realizacji i ewaluacji działań opiekuńczo-wychowawczych i profilaktycznych.

Pełny opis:

Wykład ma za zadanie przybliżyć i uporządkować słuchaczom informacje dotyczące aparatury pojęciowej w zakresie pracy opiekuńczo-wychowawczej, rozwoju tej działalności w Polsce i na świecie, koncepcji i poglądów na temat opiekuna wychowawcy, potrzeb opiekuńczych i dostosowania do nich oddziaływań opiekuńczo-wychowawczych, zaplanowania i zorganizowania pracy opiekuńczo-wychowawczej stosownie do sytuacji dziecka, wymagającego opieki i wsparcia w różnych środowiskach wychowawczych.

W ramach ćwiczeń zostanie podkreślony wątek opieki, jej modeli i kategorii, a także zwróci się uwagę słuchaczy na osiągnięcia opieki nad dziećmi, uwzględniając jego lokalne środowisko życia. Studenci będą mogli przygotować prezentację rzeczywistych sposobów i działań opiekuńczo-wychowawczych w rodzinnych formach opieki zastępczej. Ponadto będą mogli opracować grupowy projekt dotyczący określonych działań profilaktycznych i wychowawczych w środowisku lokalnym.

Literatura:

Badora S., Marzec D. (red.): System opieki kompensacyjnej w zjednoczonej Europie. Kraków 2002

Brągiel J., Badora S. (red.): Formy opieki, wychowania i wsparcia w zreformowanym systemie pomocy społecznej. Opole 2005

Danilewicz W., Izdebska J., Krzesińska-Żach B.: Pomoc dziecku i rodzinie w środowisku lokalnym. Materiały dla studentów pedagogiki. Białystok 2001

Dąbrowski Z.: Pedagogika opiekuńcza w zarysie. Olsztyn 2006

Gajewska G.: Elementy pedagogiki opiekuńczej oraz metodyki opieki i wychowania. Zielona Góra 2001

Gajewska G.: Wsparcie dziecka w rozwoju. Konteksty opieki i edukacji. Zielona Góra 2009

Jundził E., Pawłowska R. (red.): Pedagogika opiekuńcza. Przeszłość – teraźniejszość – przyszłość. Gdańsk 2008

Kelm A.: Węzłowe problemy pedagogiki opiekuńczej. Warszawa 2000

Kępski Cz.: Praca opiekuńczo-wychowawcza w szkole i innych instytucjach oświatowych. Lublin 2005

Nikitorowicz J., Sawicki K., Bajkowski T.: Współczesne dylematy diagnostyczne i metodyczne w opiece i wychowaniu. Olecko 2003

Nowak A.(red.): Wybrane zjawiska powodujące zagrożenia społeczne. Kraków 2000

Marzec D. K.: Opieka nad dzieckiem w dobie przemian społecznych. Częstochowa 2004

Skórczyńska M.: O opiece – refleksje z perspektywy nie tylko osobistej. (W:) Biedroń M., Prokosz M. (red.): Teoretyczne i praktyczne aspekty współczesnej pedagogiki opiekuńczej. Toruń 2001

Racław-Markowska M.(red.): Pomoc dzieciom i rodzinie w środowisku lokalnym. Warszawa 2005

Wilk T.: Niektóre obszary pracy opiekuńczo-wychowawczej i edukacyjnej szkoły oraz środowiska lokalnego. Kraków 2007

Wosik-Kawala D. (red.): Rodzinne i instytucjonalne środowiska opiekuńczo-wychowawcze. Lublin 2011

Efekty uczenia się:

1. Wyposażenie w szczegółową, rozszerzoną, nowoczesną wiedzę:

- o miejscu i znaczeniu pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej w systemie nauk oraz jej specyfice przedmiotowej i metodologicznej;

- dotyczącą teoretycznych podstaw opieki, wychowania, związków zachodzących między opieką a wychowaniem, podstawy opieki rodzinnej i kompensacyjnej, jako procesu złożonego z sytuacji i czynności opiekuńczych oraz metodologicznych problemów pracy opiekuńczo-wychowawczej;

- o historycznych i współczesnych dokonaniach w dziedzinie pracy opiekuńczo-wychowawczej;

- o opiece i wychowaniu w kontekście współczesnych przemian cywilizacyjnych, problemach pracy opiekunów i wychowawców i funkcjonowania placówek opiekuńczo-wychowawczych.

2. Kształtowanie umiejętności oceniania:

- funkcjonalności i dysfunkcjonalności instytucjonalnych i rodzinnych form opieki;

- wzoru osobowego opiekuna-wychowawcy w wychowaniu i pomocy dzieciom i młodzieży.

3. Rozwijanie i doskonalenie umiejętności:

- krytycznego analizowania tekstów naukowych i poprawnego konstruowania własnych tekstów oraz prowadzenia dyskusji i prezentacji na temat różnych form pracy opiekuńczo-wychowawczej i ich uwarunkowań,

- stawiania pytań dotyczących aktualnych problemów opieki i możliwości ich rozwiązywania oraz tworzenia własnych i grupowych projektów działań opiekuńczych, wychowawczych i profilaktycznych w środowisku lokalnym.

4. Wdrażanie do dostrzegania, diagnozy i reakcji na zjawiska związane z opieką i wychowaniem, poszukiwania optymalnych rozwiązań i możliwości kompensacji opieki, prezentowania twórczej i odpowiedzialnej postawy w rozwiązywaniu problemów opiekuńczo-wychowawczych.

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie z wykładu: egzamin pisemny (sprawdzenie stopnia znajomości i rozumienia treści wykładów oraz podstawowej i uzupełniającej literatury przedmiotu).

Zaliczenie z ćwiczeń: zaliczenie z oceną; zastosowane sposoby weryfikacji: projekt, prezentacja.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.1.0-2 (2024-02-19)