Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Socjalizacja jednostki w biegu życia

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 12-PE-OP-S2-5SJ
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Socjalizacja jednostki w biegu życia
Jednostka: Wydział Etnologii i Nauk o Edukacji
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowy

Skrócony opis:

Przedmiot Socjalizacja jednostki w biegu życia ma zapoznać studentów z rozszerzoną wiedzą o procesie socjalizacji, ma umożliwić poznanie interdyscyplinarnej teorii socjalizacji oraz prześledzenie biograficznego wymiaru procesu socjalizacji. Studenci poznają teorię rozwoju osobowości i kryzysów psychospołecznych Erika H. Eriksona, rozwoju poznawczego dzieci i młodzieży w koncepcji Jeana Piaget’a i Lwa Wygotskiego, teorię rozwoju moralnego Lawrence’a Kohlberga. Uzyskana wiedza ma przyczynić się do poznania roli świadomego uczestnictwa społecznego jako społecznego aspektu i przejawu życia ludzkiego. Studenci poznają również kwestie uczestnictwa społecznego, jako funkcji procesów socjalizacyjnych w dzieciństwie, młodości, dorosłości i późnej dorosłości oraz zaburzenia procesu socjalizacji w koncepcjach socjologicznych, psychologicznych.

Literatura:

Modrzewski J.: Socjalizacja i uczestnictwo społeczne. Studium socjopedagogiczne. Poznań 2004, UAM.

Rathus S. A.: Psychologia współczesna. R. 4, Rozwój w ciągu życia, s. 157-203, Gdańsk 2004, GWP.

Schaffer H. R. Rozwój społeczny: dzieciństwo i młodość. Kraków 2006, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Tillmann K.-J.: Teorie socjalizacji. Społeczność, instytucja, upodmiotowienie. Warszawa 1996, PWN.

Turner H.J., Socjologia. Koncepcje i ich zastosowanie. Poznań 1994.

Berger P., Luckman T., Społeczne tworzenie rzeczywistości. Warszawa 1988.

Berne, E. W co grają ludzie. Psychologia stosunków międzyludzkich. Warszawa 1999.

Brzezińska A.: Społeczna psychologia rozwoju. Warszawa, Scholar.

Kozielecki J., Koncepcje psychologiczne człowieka. Warszawa 1997.

Manterys A.: Wielość rzeczywistości w teoriach socjologicznych. Warszawa 1997, PWN.

Mead M., Kultura i tożsamość. Studium dystansu międzykulturowego. Warszawa 2000.

Witkowski L. Rozwój i tożsamość w cyklu życia. Studium koncepcji Erika H. Eriksona, Toruń 1989.

Efekty uczenia się:

Student ma pogłębioną wiedzę na temat rozwoju człowieka w cyklu życia, zarówno w aspekcie biologicznym, jak i psychologicznym oraz społecznym; zna potrzeby i problemy (zdrowotne, emocjonalne, społeczne), które opiekun – wychowawca może napotkać w różnych stadiach rozwoju jednostki; ma rozszerzoną wiedzę na temat procesu socjalizacji jako procesie rozwoju psychospołecznego oraz nabywania podstawowych kompetencji do działania; ma uporządkowaną wiedzę o czynnikach socjalizacji w poszczególnych etapach życia człowieka; zna grupowe podmioty socjalizacji, kryteria opisu podmiotów socjalizacji, przebieg socjalizacji w pierwszej, drugiej i trzeciej fazie życia, zna ich potrzeby i problemy wymagające wsparcia, opieki i pomocy w różnych zakresach.

Student potrafi sprawnie posługiwać się wybranymi ujęciami teoretycznymi dotyczącymi socjalizacji i rozwoju człowieka w biegu życia w celu analizowania podejmowanych działań praktycznych; potrafi twórczo animować prace nad własnym rozwojem oraz rozwojem uczestników procesów edukacyjno-wychowawczych oraz wspierać ich samodzielność w zdobywaniu wiedzy, a także inspirować do działań na rzecz uczenia się przez całe życie; potrafi samodzielnie i grupowo inicjować, opracowywać i organizować, korzystając z różnych źródeł i pracując zarówno indywidualnie, jak i w grupie, zajęcia atrakcyjne, różnorodne i bogate w treści kształcące, poznawcze, rozwijające wrażliwość i kształtujące osobowość wychowanka umieszczonego w instytucjach opiekuńczo-wychowawczych.

Student ma pogłębioną świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności, rozumie potrzebę ciągłego rozwoju osobistego i zawodowego; docenia znaczenie nauk pedagogicznych dla rozwoju jednostki i prawidłowych więzi w środowiskach społecznych, ma pozytywne nastawienie do nabywania wiedzy z zakresu pedagogiki i budowania warsztatu pracy pedagoga, dostrzega, rozpoznaje i umiejętnie reaguje na zjawiska związane z wychowaniem, kształceniem, opieką; charakteryzuje się postawą szacunku i zrozumienia wobec ludzi bez względu na ich wiek; utożsamia się z wartościami, celami i zadaniami realizowanymi w praktyce pedagogicznej, odznacza się rozwagą, dojrzałością i zaangażowaniem w projektowaniu, planowaniu i realizowaniu działań pedagogicznych.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-3 (2022-08-19)