Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Praktyka zawodowa (po I roku)

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 12-PE-OP-S2-PZ1 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Praktyka zawodowa (po I roku)
Jednostka: Wydział Etnologii i Nauk o Edukacji
Grupy:
Strona przedmiotu: http://www.weinoe.us.edu.pl
Punkty ECTS i inne: 1.00
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowy

Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest wzbogacenie kompetencji i wiedzy studenta o wymiar praktyczny. W oparciu o obserwację oraz pracę w naturalnych warunkach, nabywają przygotowanie do samodzielnego i odpowiedzialnego podejmowania zadań opiekuńczo-wychowawczych realizowanych w placówkach/instytucjach o charakterze profilaktyczno-terapeutycznym i reedukacyjnym, w tym aktywnego reagowania i wspierania pedagogicznego oraz socjoterapeutycznego dzieci i młodzieży.

Pełny opis:

Przedmiot pozwala studentom:

- zapoznać się z dokumentacją organizacyjną danej placówki oraz formami udzielanej pomocy,

- zaobserwować podopiecznych, skonfrontować nabytą wiedzę psychologiczno-pedagogiczną z rzeczywistością społeczną i pedagogiczną w praktyce oraz spróbować dokonać diagnozy i oceny zróżnicowanych możliwości indywidualnych, z uwzględnieniem rodzaju deficytów emocjonalnych, poznawczych i społecznych oraz poziomu sprawności,

- uczestnictwo w organizowaniu zajęć wspomagających, stymulujących, korekcyjnych i reedukacyjnych, a także zdobywanie umiejętności diagnozowania pedagogicznego,

- współudział w działaniach instytucji organizujących proces wspierania rozwoju dzieci i młodzieży w środowisku rodzinnym i lokalnym, potrzebujących interwencji, opieki oraz profesjonalnej pomocy psychopedagogicznej, prawnej i edukacyjnej.

Literatura:

Andrychowska-Biegacz J.: Gry i zabawy rozwijające dla dzieci młodszych. Rzeszów 2000.

Badora S., Czeredecka B., Marzec D.: Rodzina i formy jej wspomagania. Kraków 2001.

Badora S., Marzec D. (red.):System opieki kompensacyjnej w Zjednoczonej Europie. Kraków 2002

Bandura-Madej W. (red): Wybrane zagadnienia interwencji kryzysowej. Katowice 1999.

Biedroń M., Rokosz M. (red.): Teoretyczne i praktyczne aspekty współczesnej pedagogiki opiekuńczej. Toruń 2001.

Bińczycka J., Smolińska – Theiss B (red.).: Wymiary dzieciństwa. Problemy dziecka i dzieciństwa w zmieniającym się społeczeństwie. Oficyna Wydawnicza „Impuls”. Kraków 2005.

Borkowski Z.(red.): ABC rehabilitacji dzieci. Warszawa 1989.

Brammer L. M. Kontakty służące pomaganiu. Warszawa 1984.

Brauner A.: Postępowanie wychowawcze w upośledzeniu umysłowym. Warszawa 1996.

Brown K., Herbert M.: Zapobieganie przemocy w rodzinie. Warszawa 1999.

Bylińska H.: Niepomocni pomocnicy - o Hospicjum św. Jana Kantego. Poznań 2003

Cytowska B., Winczura B.: Wczesna interwencja i wspomaganie rozwoju małego dziecka…….. 2006.

Czajkowska J., Herda K.: Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne w szkole. Poradnik dla nauczycieli. Warszawa 1989.

Czerniawska O: Style życia w starości. Łódź 1998.

Dąbrowski Z.(red): Wprowadzenie do metodyki opieki i wychowania w domu dziecka. Warszawa1985.

Dąbrowski Z.: pedagogika opiekuńcza w zarysie. Olsztyn 2000

Freeman M.: Prawa człowieka. Wydawnictwo SIC 2007.

Gełdard K., Geldard D.: Jak pracować z dziecięcymi grupami terapeutycznymi. Przewodnik dla psychologów, pedagogów i pracowników socjalnych. Gdańsk 2005.

Jakowicka M., Stech K. (red.): Pedagogiczne aspekty Paktów praw człowieka i Konwencji praw dziecka. Założenia i rzeczywistość. Zielona Góra 2000.

Janiszewska-Nieścioruk Z (red.): Człowiek z niepełnosprawnością intelektualną. ?? Wybrane problemy społecznego funkcjonowania oraz rehabilitacji osób z niepełnosprawnością intelektualną. Kraków 2004.

Jundził E. Pawłowska R.: Pedagogika człowieka samotnego. Gdańsk 2006.

Kahn W.M., Wilgocki J.: Czas niepełnosprawności. O dzieciach w rodzinach zastępczych.

Gdańsk 2007.

Kaja B.: Zarys terapii dziecka. Warszawa 1995.

Kargulowa L: Poradnictwo wychowawcze. Warszawa 1980.

Kelm A.: Węzłowe problemy pedagogiki opiekuńczej. Warszawa 2000

Kolankiewicz M. (red.): Relacje dorosły - dziecko w opiece zastępczej. Warszawa 1999.

Kolankiewicz M. (red.): Zagrożone dzieciństwo. Rodzinne i instytucjonalne formy opieki Warszawa 1998.

Kościelska M.: Oblicza upośledzenia. Warszawa 1995.

Kott T.: Zajęcia pozalekcyjne i terapia zajęciowa z osobami o obniżonej sprawności umysłowej. Warszawa 2002.

Kozaczuk L.: Terapia zajęciowa w domach pomocy społecznej. Poradnik metodyczny. Katowice 1999.

Kozdrowicz E.(red.): Poradnia w szkole. Z doświadczeń Szkolnego Ośrodka Pomocy Rodzinie. Warszawa 1993.

Kwiecień M. (red.): Rozmowy w kręgu rodzin adopcyjnych. Warszawa 2000.

Lepalczyk I., Marynowicz-Hetka E. (red.): Instytucjonalna pomoc dziecku i rodzinie. Wrocław 1988.

Ładyżyńscy G i A.: Adopcja jest darem. Wrocław 2000.

Łopatkowa M.: Dziecko a polityka czyli walka o miłość. Wyd. APS im. M. Grzegorzewskiej, Warszawa 2001.

Marczykowska I., Markowska – Gas E., Solak Adam , Walc W. : Prawa dziecka. Wybrane aspekty. Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów 2006.

Marzec D.K. : Opieka nad dzieckiem w dobie przemian społecznych. Częstochowa 2004

Marzec-Holka K.(red.): Praca socjalna: teoria i praktyka. T. l . Bydgoszcz 2003.

Matias B.: Rodzice wychowanków domu dziecka. „Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze" 1995, nr 2

Matyjas B.: Dzieciństwo w kryzysie. Etiologia zjawisk. Warszawa 2008.

Michnik G.: Co dalej z pogotowiami opiekuńczymi? „Problemy Opiekuńczo- Wychowawcze" 2004, nr 3.

Minczkiewicz E. M.: Bawidła: katalog zabawek dla dzieci niepełnosprawnych ruchowo i umysłowo. Kraków 1996.

Muraszako B.: Azyl w świetlicy. „Edukacja i Dialog" 1995, nr 6

Muraszko B.: Główne zadania świetlicy socjoterapeutycznej. „Nowa Szkoła" 1996, nr l

Nartowska H.: Opóźnienia i dysharmonie rozwoju dziecka. Warszawa 1980.

Niemiec A.: Profilaktyczna i terapeutyczna rola świetlicy. „Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze" 1994, nr5

Olechnowicz H.: Metody aktywizowania głębiej upośledzonych umysłowo. Warszawa 1987.

Ostrowska M., Milewska E. (red.): Adopcja. Teoria i praktyka. Warszawa 1999.

Pilecki J., Pilecka W.: Wychowanie dzieci o obniżonej sprawności umysłowej w internacie. Kraków 1994.

Ploch L., Jak organizować czas wolny dzieci i młodzieży upośledzonej umysłowo. Warszawa 1992.

Polska dla dzieci. Ogólnopolski szczyt w sprawach dzieci. Warszawa 23-24 maja 2003 materiały i dokumenty. Warszawa 2003.

Pospiszyl I.: Przemoc w rodzinie. Warszawa 1994.

Poznańska J., Wierzejska Z., Zygmucik E.: Wskazania wychowawcze do pracy z małym dzieckiem w placówkach wychowania zbiorowego. Warszawa 1993.

Przetacznik-Gierowska M., Włodarski Z.: Psychologia wychowawcza 1-2. Warszawa 1998.

Raczkowska J.: Wychowanie w domu dziecka. Warszawa 1983

Sajkowska M. (red.): Jak organizować lokalny system pomocy dzieciom krzywdzonym. Fundacja Dzieci Niczyje 2002.

Schmidt E.E.: Oskar i Pani Róża. Warszawa 2004.

Sękowa H., Wybrane zagadnienia psychoprofilaktyki. W: Sękowa H. (red.): Społeczna psychologia kliniczna. Warszawa 1993.

Sękowa H.: Wybrane zagadnienia psychoprofilaktyki. W: Sękowa H (red.): Społeczna psychologia kliniczna. Warszawa 1993.

Sierpowska I: Prawo pomocy społecznej. Kraków 2005.

Sikora P.: Dom pomocy społecznej. W: Brągiel J., Badora S. (red.): Formy opieki, wychowania i wsparcia w zreformowanym systemie pomocy społecznej. Opole 2005.

Sitarz O.: Ochrona praw dziecka w polskim prawie karnym na tle postanowień Konwencji o prawach dziecka. Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2004.

Stelmaszuk Z. W. (red.): Współczesne kierunki w opiece nad dzieckiem. Warszawa 1999.

Stochmiałek J. (red.): Rozwój systemu opieki i resocjalizacji. Częstochowa 1994

Stuart H. (red.): Prawa dzieci w edukacji. Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańska 2006.

Synak B.(red.): Polska starość. Gdańsk 2002.

Synak B.: Polska starość. Gdańsk 2002.

Syrek E (red.): Jakość życia w chorobie. Społeczno-pedagogiczne studium indywidualnych przypadków. Kraków 2001.

Szajek S.: System orientacji i poradnictwa zawodowego. Warszawa 1989.

Szczawiński W.: Myśli przy końcu drogi. Kraków 2004.

Szumiło E.: Adopcja. Tęsknota za dzieckiem. Wrocław 1995.

Śniegulska A.: Środowiskowe uwarunkowania przemocy w Pogotowiu Opiekuńczym. Rzeszów 2004.

Tokarz B.: My też - Seniorzy w Unii Europejskiej. Warszawa 2004.

Tokarz B: Stop dyskryminacji ze wzglądu na wiek. Warszawa 2005.

Dyczewski L.: Ludzie starzy i starość w społeczeństwie i kulturze. Lublin 1994.

Borsowa I (red.): Encyklopedia seniora. Warszawa 1986.

Trawińska H.: Zabawy rozwijające dla małych dzieci .Warszawa 2006.

Wilowski A.: Weź, pokochaj smoka: rzecz o umieraniu dzieci. Warszawa 2004

Włodek - Chronowska I.(red.), Terapia pedagogiczna. Kraków 1991.

Zieliński A.: Prawo Rodzinne i Opiekuńcze. Warszawa 2000.

Zubrzycka E.: Powiedz komuś! Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne. Gdańsk 2006.

Efekty uczenia się:

Student zna charakter instytucji/placówek powołanych w celu wyrównywania szans rozwojowych oraz życiowych dzieci i młodzieży wymagających instytucjonalnego wsparcia – podopiecznych o zróżnicowanych możliwościach rozwoju indywidualnego, a także żyjących w różnych warunkach funkcjonowania rodziny; potrafi zweryfikować zdobytą wiedzę teoretyczną z zakresu diagnozy, wsparcia i szeroko rozumianej interwencji i terapii w konkretnych sytuacjach opiekuńczo-wychowawczych, edukacyjnych, pomocowych i terapeutycznych, uwzględniając zróżnicowanie potencjału rozwojowego podopiecznych, ich wiek i etap edukacji; dostrzega potrzebę zapoznawania się z ze specyfiką funkcjonowania instytucji opiekuńczo-wychowawczych, środowiskowych, a także terapeutyczno-leczniczych i aktywne uczestniczenie w podejmowanych przez nich działaniach praktycznych (zwłaszcza współorganizowaniu wielopłaszczyznowego wsparcia, wczesnej interwencji, edukacji i terapii).

Metody i kryteria oceniania:

Wymagana dokumentacja do zaliczenia praktyki :

1. ogólne sprawozdania o działalności placówki,

2. opinia opiekuna/ dyrektora o odbytej praktyce

3. dziennik praktyk,

4. krótka opinia o przydatności zawodowej praktykantki/praktykanta potwierdzona przez opiekuna i dyrektora.

5. pozytywna ocena dokumentacji z praktyki, która powinna być złożona w ciągu 7 dni od ukończenia praktyki w sekretariacie Pracowni Praktyk Pedagogicznych, nie później niż do 25 .IX br

Praktyki zawodowe:

Miejscem realizowanej praktyki przez studentów I roku studiów stacjonarnych drugiego stopnia o specjalności: pedagogika opiekuńczo-wychowawcza były dostępne w miejscu zamieszkania placówki wsparcia edukacyjnego i socjoterapetycznego:

- placówki wspierające rozwój indywidualny i społeczny dzieci i młodzieży (poradnie psychologiczno-pedagogiczne, pedagog szkolny),

- placówki wspierające rozwój i edukację dzieci i młodzieży z problemami zdrowotnymi i psychospołecznymi (specjalne ośrodki edukacyjno-rehabilitacyjno-wychowawcze, specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze, świetlice socjoterapeutyczne, warsztaty terapii zajęciowej),

- placówki wspierające rozwój dziecka w warunkach trudnych życiowo

(ośrodki adopcyjne, pogotowie opiekuńcze, domy małego dziecka, domy dziecka, dom samotnej matki).

Zajęcia w cyklu "semestr zimowy 2015/2016" (zakończony)

Okres: 2015-10-01 - 2016-02-17
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 45 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Katarzyna Jas
Prowadzący grup: Katarzyna Jas
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie z modułu
Sposób ustalania oceny końcowej:

Na podstawie dokumentacji z praktyki oraz sprawdzenia znajomości charakteru placówki i wiedzy o celach zajęć w niej realizowanych.

Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest wzbogacenie kompetencji i wiedzy studenta o wymiar praktyczny. W oparciu o obserwację oraz pracę w naturalnych warunkach, nabywają przygotowanie do samodzielnego i odpowiedzialnego podejmowania zadań opiekuńczo-wychowawczych realizowanych w placówkach/instytucjach o charakterze profilaktyczno-terapeutycznym i reedukacyjnym, w tym aktywnego reagowania i wspierania pedagogicznego oraz socjoterapeutycznego dzieci i młodzieży.

Pełny opis:

Przedmiot pozwala studentom:

- zapoznać się z dokumentacją organizacyjną danej placówki oraz formami udzielanej pomocy,

- zaobserwować podopiecznych, skonfrontować nabytą wiedzę psychologiczno-pedagogiczną z rzeczywistością społeczną i pedagogiczną w praktyce oraz spróbować dokonać diagnozy i oceny zróżnicowanych możliwości indywidualnych, z uwzględnieniem rodzaju deficytów emocjonalnych, poznawczych i społecznych oraz poziomu sprawności,

- uczestnictwo w organizowaniu zajęć wspomagających, stymulujących, korekcyjnych i reedukacyjnych, a także zdobywanie umiejętności diagnozowania pedagogicznego,

- współudział w działaniach instytucji organizujących proces wspierania rozwoju dzieci i młodzieży w środowisku rodzinnym i lokalnym, potrzebujących interwencji, opieki oraz profesjonalnej pomocy psychopedagogicznej, prawnej i edukacyjnej.

Literatura:

Jarosz E., Wysocka E..: Diagnoza psychopedagigiczna. Podstawowe problemy i rozwiązania. Warszawa 2006.

Siedlaczek A.: Diagnostyka pedagogiczna. Przewodnik metodyczny dla studentów pedagogiki. Częstochowa 1999.

Skorek E. M.: Terapia pedagogiczna. T. 1, Zaburzenia rozwoju psychoruchowago dzieci. Kraków 2004.

Skorek E. M.: Terapia pedagogiczna. T. 2, Zagadnienia praktyczne i propozycje zajęć. Kraków 2007.

Włodek - Chronowska I.(red.), Terapia pedagogiczna. Kraków 1991.

Uwagi:

brak uwag

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.