Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Diagnoza i terapia zaburzeń parcjalnych

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 12-PE-PETP-S1-6DITZP Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Diagnoza i terapia zaburzeń parcjalnych
Jednostka: Wydział Etnologii i Nauk o Edukacji
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowy

Wymagania wstępne:

Podstawowa wiedza o rozwoju dziecka.

Skrócony opis:

Przedmiot Terapia zaburzeń parcjalnych ma przybliżyć studentom sylwetkę dziecka z dysharmoniami w rozwoju spowodowanymi zaburzeniami parcjalnymi w sferze percepcyjnej (wzrokowej i słuchowej), kinestetyczno- ruchowej, w sferze zdolności matematycznych i in. Tematyka ma pozwolić na opanowanie umiejętności wstępnej diagnozy i terapii zaburzeń związanych z lateralizacją, dysleksją, dyskalkulią i in. Student poznaje charakter współpracy z poradnią psychologiczno-pedagogiczną i z rodzicami. Tworzy podstawy warsztatu terapeuty oraz programów indywidualnych do pracy z dzieckiem z zaburzeniami parcjalnymi.

Pełny opis:

Zakres tematyczny wykładów obejmuje kwestie definicyjne związane z zaburzeniami parcjalnymi u dziecka. Zostaną omówione przyczyny zaburzeń endo i egzogenne oraz ich podział w sferze percepcyjnej (wzrokowej i słuchowej), kinestetyczno- ruchowej, w sferze zdolności matematycznych i in. Pojawią się takie zagadnienia jak: lateralizacja, dysleksja, dyskalkulia, opóźnienia rozwoju funkcji poznawczych, zaburzenia neurodynamiczne i in. Niemniej ważna jest współpraca i rola PPP (pedagoga, psychologa, neurologa i in.) w diagnozowaniu zaburzeń parcjalnych. Omówione zostaną także formy diagnozy i terapii, a także sposób tworzenia warsztatu terapeuty.

Ćwiczenia poświęcone są aspektom praktycznym, związanym z diagnozą i terapią poszczególnych zaburzeń z wykorzystaniem prac uczniowskich (np. zeszytów).

Literatura:

• Bogdanowicz M., O dysleksji czyli specyficznych trudnościach w czytaniu i pisaniu. Lublin 1995

• Czajkowska I., Herda K., Zajęcia korekcyjno- kompensacyjne w szkole. Warszawa 1989

• Kaja B., Zarys terapii dziecka. Bydgoszcz 1995

• Skorek E.M.: Terapia pedagogiczna. T 1 i 2. Wybrane zagadnienia. Kraków 2000

• Cytowska B, Winczura B. (red.), Dziecko z zaburzeniami w rozwoju. Konteksty diagnostyczne i terapeutyczne. Kraków 2005.

• Górniewicz E., Pedagogiczna diagnoza specyficznych trudności w czytaniu i pisaniu. Toruń 2008.

• Piszczek M., Diagnoza i wspomaganie rozwoju dziecka. Wybrane zagadnienia. Warszawa 2007.

• Reid G.,Wearmouth J., Dysleksja. Teoria I praktyka. Gdańsk 2008.

• Skorek E. M.: Zaburzenia rozwoju psychoruchowego dzieci. Kraków 2005

Efekty uczenia się:

Wiedza:

-posiada wiedzę na temat terminologii, dynamiki, teoretycznych i praktycznych problemów

związanych z zaburzeniami parcjalnymi

-posiada wiedzę na temat determinantów zaburzeń i właściwych metod oddziaływań terapeutycznych

Umiejętności:

-posiada pogłębione umiejętności obserwowania, wyszukiwania i przetwarzania informacji na temat symptomów zaburzeń na tle zmian rozwojowych; potrafi wykorzystywać zdobytą wiedzę teoretyczną w celu analizowania i interpretowania zaburzeń

-potrafi samodzielnie zdobywać wiedzę i rozwijać swoje profesjonalne umiejętności, korzystając z różnych źródeł, przewiduje skutki konkretnych działań terapeutycznych; ma pogłębione umiejętności obserwowania, diagnozowania

Kompetencje społeczne:

-charakteryzuje się postawą poszukującą i udoskonalającą własny warsztat pracy

-dostrzega i formułuje problemy moralne i dylematy etyczne związane z własną i cudzą pracą

Metody i kryteria oceniania:

-90% obecności na zajęciach

-aktywny udział w zajęciach

-zaliczenie kolokwium i prezentacji

Praktyki zawodowe:

Brak

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.