Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Aktywność społeczno - kulturalna dzieci i młodzieży

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 12-PE-PSS-S2-F1-AS
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Aktywność społeczno - kulturalna dzieci i młodzieży
Jednostka: Wydział Etnologii i Nauk o Edukacji
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywny

Wymagania wstępne:

przygotowanie projektu badań, skonsultowanie go z osobą prowadzącą oraz jego realizacja;

czytania i studiowanie tekstów źródłowych obligatoryjnych, poszukiwanie egzemplifikacji zagadnień pojawiających się w tekstach


Skrócony opis:

celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z uwarunkowaniami oraz formami aktywności społeczno-kulturalnej młodzieży w różnych środowiskach społecznych oraz z możliwościami rozwoju zainteresowań i realizacji potrzeb kulturalnych. Studenci zrealizują badania sondażowe wśród młodzieży. Podczas zajęć poznają działania animacyjne podejmowane na terenie kraju i poza granicami Polski.

Efekty uczenia się:

ma pogłębioną wiedzę związaną z metodami diagnozowania środowiska społecznego i opiekuńczego oraz technikami poznawania rzeczywistości pedagogicznej, a także z wybranymi metodami pracy profilaktycznej

posiada wiedzę dotyczącą wpływu czynników środowiskowych na rozwój i funkcjonowanie w grupie

ma uporządkowaną i pogłębioną w wybranych zakresach wiedzę o celach, organizacji i funkcjonowaniu instytucji kulturalnych

umiejętności

potrafi w sposób klarowny, spójny i precyzyjny wypowiadać się w mowie i na piśmie, posiada umiejętność zadawania pytań dotyczących różnych przejawów aktywności społeczno-kulturalnej młodzieży, korzystając zarówno z dorobku pedagogiki, jak i innych dyscyplin naukowych

posiada pogłębione umiejętności prowadzenia badań naukowych, zna techniki i narzędzia metodologiczne przygotowujące do pracy na stanowisku pedagoga i socjoterapeuty w instytucjach edukacyjno-wychowawczych

potrafi konstruować sytuacje dostarczające młodzieży pozytywnych, korekcyjnych doświadczeń i odreagowania emocjonalnego oraz wydobycia i wykorzystania ich własnych zasobów

kompetencje społeczne

przywiązuje wagę do rozwijania umiejętności autorefleksji w odniesieniu do podejmowanych przez siebie działań i własnego rozwoju

Metody i kryteria oceniania:

prezentacja sprawdzenie znajomości metod, technik i narzędzi pedagogicznych, umiejętności prowadzenia badań naukowych, interpretacji oraz prezentacji ich wyników

ocena ciągła aktywny udział w zajęciach, podczas których studenci poznają działania animacyjne adresowane do młodzieży i przez młodzież podejmowane, będą to przykłady z zarówno z Polski, jak i z zagranicy

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-3 (2022-08-19)