Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Projektowanie działań edukacyjnych jednostki

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 12-PE-PSS-S2-F1-PD
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Projektowanie działań edukacyjnych jednostki
Jednostka: Wydział Etnologii i Nauk o Edukacji
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: (brak danych)
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywny

Wymagania wstępne:

Posiadanie wiedzy ogólnopedagogicznej, zdobytej w ramach kształcenia kierunkowego w dotychczasowym kształceniu akademickim

Pełny opis:

Zajęcia przygotowują studentów do rozumienia szerokich powiązań i uwarunkowań człowieka, podejmowania działań pedagogicznych ukierunkowanych na aktywne kształtowanie rozwoju osobistego. Celem jest zdobycie i rozwój kompetencji pedagogicznych studentów w zakresie konstruowania, realizacji i ewaluacji działań edukacyjnych w zakresie rozwoju osobistego.

Efekty uczenia się:

Student:

- ma uporządkowaną wiedzę na temat specyfiki przedmiotowej i metodologii pedagogiki społecznej oraz ma wiedzę na temat znaczenia i miejsca rozwoju osobistego w procesie wychowania,

- rozumie i stosuje uzyskaną wiedzę o człowieku, posiada wiedzę na temat celów, zakresu i metod pracy nad sobą,

- dostrzega, rozpoznaje i klasyfikuje potrzeby innych osób, samodzielnie formułuje, klasyfikuje i rozwiązuje problemy pedagogiczne i sytuacje wychowawcze oraz umiejętnie dobiera formy i metody pracy terapeutycznej, potrafi sprawnie porozumiewać się przy użyciu różnych kanałów i technik komunikacyjnych,

- potrafi diagnozować potrzeby dzieci, młodzieży oraz osób należących do innych kręgów kulturowych, umiejętnie dobiera formy i metody pracy w procesie terapeutycznym, jak również posiada umiejętności w zakresie komunikacji społecznej,

- charakteryzuje się wrażliwością na potrzeby innych ludzi, jest gotowy do komunikowania się i współpracy z otoczeniem, cechuje go twórcza postawa w rozwiązywaniu problemów społecznych oraz opiekuńczo-wychowawczych.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-3 (2022-08-19)