Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Teoretyczne podstwy edukacji międzykulturowej

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 12-PE-RM-S2-TPEM Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Teoretyczne podstwy edukacji międzykulturowej
Jednostka: Wydział Etnologii i Nauk o Edukacji
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 6.00
Język prowadzenia: (brak danych)
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowy

Zajęcia w cyklu "semestr zimowy 2015/2016" (zakończony)

Okres: 2015-10-01 - 2016-02-17
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Alina Szczurek-Boruta
Prowadzący grup: Sylwia Ryszawy, Alina Szczurek-Boruta
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Ocena końcowa z modułu
Sposób ustalania oceny końcowej:

Średnia ważona z poszczególnych sposobów weryfikacji efektów kształcenia (praca egzaminacyjna 70%, kolokwium zaliczeniowe, weryfikacja ciągła 30%), przy założeniu, że wszystkie sposoby weryfikacji efektów kształcenia zaliczone są pozytywnie.

Pełny opis:

Treści wykładu

1-2. Zróżnicowanie kulturowe współczesnych społeczeństw a wrażliwość kulturowa.

3-4. Podstawowa aparatura pojęciowa pedagogiki międzykulturowej.

5-6. Od wielokulturowości do międzykulturowości – szansa czy zagrożenie dla edukacji.

7-8. Wielopłaszczyznowa i ustawicznie kreująca się tożsamość zadaniem dla edukacyjnym.

9-10. Kierunki polityki edukacyjnej i strategie edukacji wielokulturowej i międzykulturowej.

11-12. Historyczny i metodologiczny kontekst edukacji wielo- i międzykulturowej.

13-14. Modele edukacji wielokulturowej i międzykulturowej w Polsce i na świecie.

15. Nowa mapa problemów opiekuńczo-wychowawczych - w (ciągłym) poszukiwaniu modelu edukacji międzykulturowej.

Treści ćwiczeń

1-2. Edukacja regionalna – istota, cele, zadania, przykłady zajęć

3-4. Edukacja międzykulturowa - istota, cele, zadania, przykłady zajęć

5. Edukacja wielokulturowa - istota, cele, zadania, przykłady zajęć

6. Poznać siebie, by zrozumieć innych – kształtowanie tożsamości

7. Poszukiwanie tożsamości narodowej, regionalnej, europejskiej

8. Psychospołeczne aspekty kontaktów międzykulturowych w kontekście migracji, emigracji, uchodźctwa

9. Przeciwdziałanie negatywnym zachowaniom społecznym wobec grup mniejszościowych

10. Etniczność i obywatelskość jako kategorie w kształceniu i wychowaniu

11. Formy i metody pracy w edukacji międzykulturowej

12. Kształtowanie tolerancji i przeciwdziałanie stereotypom

13. Wsparcie społeczne ludzi różniących się ze względu na płeć, rasę, religię, wyznanie, narodowość, etniczność, pochodzenie społeczne, status materialny, niepełnosprawność

14. Kolokwium zaliczeniowe

15. Podsumowanie zajęć

Uwagi:

1. Lewowicki T., Szczurek-Boruta A., Ogrodzka-Mazur E. (red.): Teorie i modele badań międzykulturowych. Cieszyn-Warszawa 2006.

2. Lewowicki T., Szczurek-Boruta A., Grabowska B. (red.): Społeczne uwarunkowania edukacji międzykulturowej. T.2. Problemy praktyki oświatowej. Cieszyn – Warszawa – Toruń 2009.

3. Lewowicki T., Nikitorowicz J., Szczurek-Boruta A. (red.): Szkolnictwo z polskim językiem nauczania w państwach europejskich- stan, problemy i perspektywy. Białystok- Cieszyn-Warszawa 2010.

4. Lewowicki T., Nikitorowicz J., Szczurek-Boruta A. (red.): Szkoły dla mniejszości na-rodowych i społeczności kaszubskiej w Polsce - stan, problemy i perspektywy. Warszawa-Cieszyn-Białystok 2013

5. Lewowicki T., Ogrodzka-Mazur E., Ogniewjuk W., Sysojewa S. (red.): Wielokulturowość i edukacja. Warszawa – Cieszyn – Kijów 2014

6. Lewowicki T., Chojnacka-Synaszko B., Piechaczek-Ogierman G. (red.): Edukacja dzieci i młodzieży w środowiskach zróżnicowanych kulturowo. Toruń – Katowice – Warszawa 2014

7. Lewowicki T., Szczurek-Boruta A., Grabowska B. (red.:) Kultura w edukacji międzykulturowej konteksty teoretyczne i społeczno-polityczne, Cieszyn – Warszawa - Toruń 2013.

8. Nikitorowicz J.: Edukacja regionalna i międzykulturowa. Warszawa 2009.

9. Szczurek-Boruta A.: Edukacja i odkrywanie tożsamości w warunkach wielokulturowości – szkice pedagogiczne. Cieszyn-Kraków 2007.

10. Szczurek-Boruta A., Ogrodzka-Mazur E. (red.): Poza paradygmaty pedagogiki. Pedagogika międzykulturowa. Cieszyn – Warszawa – Toruń 2012.

Zajęcia w cyklu "semestr zimowy 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-02-18
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Alina Szczurek-Boruta
Prowadzący grup: Sylwia Ryszawy, Alina Szczurek-Boruta
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Ocena końcowa z modułu
Sposób ustalania oceny końcowej:

Średnia ważona z poszczególnych sposobów weryfikacji efektów kształcenia (praca egzaminacyjna 70%, kolokwium zaliczeniowe, weryfikacja ciągła 30%), przy założeniu, że wszystkie sposoby weryfikacji efektów kształcenia zaliczone są pozytywnie.

Pełny opis:

Celem modułu jest poznanie fundamentalnych zagadnień z zakresu edukacji regionalnej, wielo – i międzykulturowej w teorii i praktyce ze zwróceniem szczególnej uwagi na kwestie pomocy i wsparcia społecznego; zrozumienie metodologicznych problemów pedagogiki międzykulturowej; kształtowanie u studentów myślenia o wsparciu społecznym, wychowaniu w kontekście związków kultury i człowieka; rozwijanie potrzeby studiowania i umiejętności analizy tekstów naukowych, samodzielnego formułowania, klasyfikowania i rozwiązywania problemów pedagogicznych i sytuacji wychowawczych.

Uwagi:

Bokszański Z.: Tożsamości zbiorowe. Warszaw 2006.

Cybal-Michalska A. Tożsamość w kontekście edukacyjnym i społeczno-kulturowym. Między partykularyzmem a uniwersalizmem. Poznań 2011

Cieszyńskie Naukowe Forum Studenckie Tom 1, Między teorią a praktyką, Red. A. Szczurek-Boruta, Katowice 2015

Cieszyńskie Naukowe Forum Studenckie Tom 2. Wielokulturowość – doświadczanie Innego. Red. A. Gancarz, Katowice 2016

Kłoskowska A.: Kultury narodowe u korzeni. Warszawa 1996.

Lalak D. (red.): Dom i ojczyzna. Dylematy wielokulturowości. Warszawa 2008

Lewowicki T., Szczurek-Boruta A. (red.): Szkoła na pograniczach. Katowice 2000.

Lewowicki T., Ogrodzka-Mazur E., Szczurek-Boruta A. (red.) Praca nauczyciela w warunkach wielokulturowości - studia i doświadczenia z pogranicza polsko-czeskiego. Toruń 2008.

Lewowicki T., Ogrodzka-Mazur E., Szczurek-Boruta A. (red.): Edukacja międzykulturowa - dokonania, problemy, perspektywy. Cieszyn – Warszawa – Toruń 2011.

Melosik Z.: Teoria i praktyka edukacji wielokulturowej. Kraków 2007.

Muszyńska J.: Miejsce i wspólnota. Poczucie wspólnotowości mieszkańców północno-wschodniego pogranicza Polski. Studium pedagogiczne. Warszawa 2014

Szczurek-Boruta A.: Zadania rozwojowe młodzieży i edukacyjne warunki ich wypełniania w środowiskach zróżnicowanych kulturowo i gospodarczo – studium pedagogiczne. Katowice 2007.

Szczurek-Boruta A.: Doświadczenia społeczne w przygotowaniu przyszłych nauczycieli do pracy w warunkach wielokulturowości. Toruń 2013

Szczurek-Boruta A.: O przygotowaniu nauczycieli do pracy w warunkach wielokulturowości – konteksty, opinie studentów, propozycje. Toruń 2014

„Edukacja Międzykulturowa” 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.