Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Metody badań pedagogicznych

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 12-PE-S1-5MBP Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Metody badań pedagogicznych
Jednostka: Wydział Sztuki i Nauk o Edukacji
Grupy:
Strona przedmiotu: http://brak
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 2.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowy

Wymagania wstępne:

Brak

Skrócony opis:

W ramach modułu student przygotowuje się do planowania, realizacji, analizy i prezentacji wyników badań zrealizowanych indywidualnie i/lub w grupie.

Pełny opis:

Głównym celem modułu jest wdrożenie studentów do prowadzenia indywidualnej i/lub grupowej pracy badawczej. W ramach zajęć student przygotowuje się do formułowania problemów badawczych, wyodrębnianie zmiennych, wskaźników, poznaje metody i techniki badawcze oraz zapoznaje się z zasadami przygotowywania pisemnych prac naukowych wraz z ich formami i zasadami redakcyjnymi (sporządzanie przypisów, bibliografii, itd.).

Samodzielnie student dokonuje analizy literatury przedmiotu, zapoznaje się z przykładami badań oraz konstruuje i realizuje prosty program badań, które prezentuje i omawia w ramach dyskusji grupowej.

Literatura:

Wg prowadzącego moduł.

Efekty uczenia się:

W zakresie wiedzy student:

- zna najważniejsze cechy charakterystyczne ilościowej i jakościowej strategii badań oraz potrafi wskazać na najważniejsze różnice między tymi dwoma strategiami

- potrafi zdefiniować pojęcia zmienna, wskaźnik zmiennej, problem badawczy, pytanie badawcze, hipoteza badawcza

- zna podstawowe metody i techniki badawcze wykorzystywane w badaniach pedagogicznych, ich wady i zalety a także przykłady problemów badawczych, które można rozwiązać za ich pomocą

- zna podstawowe rodzaje narzędzi badawczych stosowanych w pedagogice

- zna podstawową strukturę raportu z badań empirycznych.

W zakresie umiejętności student:

- potrafi poprawnie sformułować temat badań, problem badawczy, pytania badawcze i hipotezy badawcze

- potrafi wyróżnić zmienne, wybrać metody i techniki badawcze oraz skonstruować narzędzia badawcze dla potrzeb badań własnych

- potrafi opracować wyniki przeprowadzonych przez siebie badań oraz przedstawić je w formie tabelarycznej i graficznej

- potrafi zaprezentować rezultaty swojej pracy badawczej, sformułować wnioski z przeprowadzonych przez siebie badań oraz odnieść uzyskane wyniki do wyników badań empirycznych oraz innych danych z literatury przedmiotu, a także sformułować wnioski z badań własnych

- pracuje w zespole i bierze odpowiedzialność za wykonywaną przez siebie część pracy.

W ramach kompetencji społecznych student przywiązuje wagę do uczciwości i rzetelności w planowaniu i przeprowadzaniu badań a także w opracowywaniu wyników badań oraz ich raportowaniu

Metody i kryteria oceniania:

Egzamin pisemny sprawdzający poziom znajomości treści studiowanego przedmiotu.

Metoda projektu -ćwiczenia w projektowaniu programów prostych badań pedagogicznych.

Prezentacja koncepcji, tematyki, metodologii oraz wyników przeprowadzonej pracy badawczej.

Ocena jest średnią arytmetyczną ocen z wszystkich form i sposobów weryfikacji efektów kształcenia, przy założeniu, że wszystkie zostały zaliczone pozytywnie (tzn. na ocenę co najmniej dostateczną). Każda forma i sposób realizacji efektów kształcenia oceniany jest osobno.

Praktyki zawodowe:

Brak

Zajęcia w cyklu "semestr zimowy 2015/2016" (zakończony)

Okres: 2015-10-01 - 2016-02-17
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Barbara Grabowska, Anna Szafrańska
Prowadzący grup: Barbara Grabowska, Anna Szafrańska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Ocena końcowa z modułu
Sposób ustalania oceny końcowej:

Egzamin pisemny. Student powinien zaprezentować usystematyzowaną, refleksyjną i krytyczną wiedzę dotyczącą metod pedagogicznych. Powinien także korzystać z wiedzy i umiejętności zdobytych na innych zajęciach, m.in. wprowadzenie do pedagogiki, podstawy socjologii, psychologia ogólna. Wyniki egzaminu są podawane w stopniach w skali od 2 do 5.

Zajęcia w cyklu "semestr zimowy 2016/2017" (zakończony)

Okres: 2016-10-01 - 2017-02-17
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Barbara Grabowska, Anna Szafrańska
Prowadzący grup: Barbara Grabowska, Anna Studenska, Anna Szafrańska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Ocena końcowa z modułu
Sposób ustalania oceny końcowej:

Ocena jest średnią arytmetyczną ocen z wszystkich form i sposobów weryfikacji efektów kształcenia, przy założeniu, że wszystkie zostały zaliczone pozytywnie (tzn. na ocenę co najmniej dostateczną). Każda forma i sposób realizacji efektów kształcenia oceniany jest osobno.

Pełny opis:

Student musi nabyć odpowiednią wiedzę i umiejętności, a także musi posiadać odpowiednie kompetencje społeczne potrzebne do zrozumienia teoretycznego i praktycznego w zakresie procedury postępowania badawczego. Powinien zapoznać się z literaturą obowiązkową i uzupełniającą, samodzielnie pracować z tekstem.

Uwagi:

Student powinien zapoznać się z właściwym materiałem drukowanym (publikacje wskazane w wykazie literatury obowiązkowej i uzupełniającej) oraz wizualnym (ilustracje, zdjęcia, filmy, modele) w celu nabycia odpowiedniej wiedzy z zakresu metod badań pedagogicznych. Powinien kształtować umiejętności oraz kompetencje społeczne odpowiednie do analizy i krytycznej oceny omawianych problemów badawczych. Powinien brać aktywny udział w dyskusji, podejmować współpracę z innymi członkami zespołu i umieć pracować indywidualnie. Student – pracując w grupie – ma przygotować i przedstawić prezentację, szukając dodatkowych informacji w różnych dostępnych źródłach.

Zajęcia w cyklu "semestr zimowy 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-02-18
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Barbara Grabowska
Prowadzący grup: Barbara Grabowska, Anna Studenska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Ocena końcowa z modułu
Sposób ustalania oceny końcowej:

Ocena jest średnią arytmetyczną ocen z wszystkich form i sposobów weryfikacji efektów kształcenia, przy założeniu, że wszystkie zostały zaliczone pozytywnie (tzn. na ocenę co najmniej dostateczną). Każda forma i sposób realizacji efektów kształcenia oceniany jest osobno.

Pełny opis:

Student musi nabyć odpowiednią wiedzę i umiejętności, a także musi posiadać odpowiednie kompetencje społeczne potrzebne do zrozumienia teoretycznego i praktycznego w zakresie procedury postępowania badawczego. Powinien zapoznać się z literaturą obowiązkową i uzupełniającą, samodzielnie pracować z tekstem.

Uwagi:

Student powinien zapoznać się z właściwym materiałem drukowanym (publikacje wskazane w wykazie literatury obowiązkowej i uzupełniającej) oraz wizualnym (ilustracje, zdjęcia, filmy, modele) w celu nabycia odpowiedniej wiedzy z zakresu metod badań pedagogicznych. Powinien kształtować umiejętności oraz kompetencje społeczne odpowiednie do analizy i krytycznej oceny omawianych problemów badawczych. Powinien brać aktywny udział w dyskusji, podejmować współpracę z innymi członkami zespołu i umieć pracować indywidualnie. Student – pracując w grupie – ma przygotować i przedstawić prezentację, szukając dodatkowych informacji w różnych dostępnych źródłach.

Zajęcia w cyklu "semestr zimowy 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-02-17
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Barbara Grabowska
Prowadzący grup: Barbara Grabowska, Aleksandra Minczanowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Ocena końcowa z modułu
Sposób ustalania oceny końcowej:

Ocena jest średnią arytmetyczną ocen z wszystkich form i sposobów weryfikacji efektów kształcenia, przy założeniu, że wszystkie zostały zaliczone pozytywnie (tzn. na ocenę co najmniej dostateczną). Każda forma i sposób realizacji efektów kształcenia oceniany jest osobno.

Pełny opis:

Student musi nabyć odpowiednią wiedzę i umiejętności, a także musi posiadać odpowiednie kompetencje społeczne potrzebne do zrozumienia teoretycznego i praktycznego w zakresie procedury postępowania badawczego. Powinien zapoznać się z literaturą obowiązkową i uzupełniającą, samodzielnie pracować z tekstem.

Uwagi:

Student powinien zapoznać się z właściwym materiałem drukowanym (publikacje wskazane w wykazie literatury obowiązkowej i uzupełniającej) oraz wizualnym (ilustracje, zdjęcia, filmy, modele) w celu nabycia odpowiedniej wiedzy z zakresu metod badań pedagogicznych. Powinien kształtować umiejętności oraz kompetencje społeczne odpowiednie do analizy i krytycznej oceny omawianych problemów badawczych. Powinien brać aktywny udział w dyskusji, podejmować współpracę z innymi członkami zespołu i umieć pracować indywidualnie. Student – pracując w grupie – ma przygotować i przedstawić prezentację, szukając dodatkowych informacji w różnych dostępnych źródłach.

Zajęcia w cyklu "semestr zimowy 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-23
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Urszula Klajmon-Lech, Anna Szafrańska
Prowadzący grup: Urszula Klajmon-Lech, Anna Szafrańska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Ocena końcowa z modułu
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.