Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Dydaktyka ogólna

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 12-PE-S1-6DO Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Dydaktyka ogólna
Jednostka: Wydział Etnologii i Nauk o Edukacji
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 5.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowy

Wymagania wstępne:

realizacja efektów kształcenia modułów: pedagogika ogólna

Skrócony opis:

Studenci poznają podstawy aksjologiczne kształcenia i kategorię powinności w dydaktyce oraz związane z nią cele kształcenia jako podstawowe składniki systemu kształcenia. Poznają: koncepcje i modele uczenia się a także współczesne zagadnienia samouctwa i samokształcenia; metody oraz środki realizacji celów kształcenia. Studenci nabywają umiejętności analizy i oceny rezultatów działań dydaktycznych, poznają problemy oceny szkolnej i zagadnienia dydaktycznej opieki nad uczeniem zdolnym oraz wymagającym wsparcia w przezwyciężaniu niepowodzeń szkolnych. Zajęcia z dydaktyki ogólnej wyposażają studentów w umiejętność projektowania zajęć dydaktycznych.

Pełny opis:

Treści wykładów dotyczą podstawowych zagadnień z dziadziny dydaktyki ogólnej: Charakterystyka dydaktyki ogólnej jako dyscypliny naukowej; Dydaktyka ogólna, dydaktyki szczegółowe oraz dydaktyka o charakterze środowiskowym; Wartości i cele kształcenia; Ideał wychowawczy; Podstawowe pojęcia w dydaktyce ogólnej oraz ich geneza; Przedmiot badań dydaktycznych oraz przebieg procesu badawczego; Charakterystyka metod badań naukowych w dydaktyce; System dydaktyczny oraz jego elementy; Charakterystyka systemów dydaktycznych (tradycyjnego oraz współczesnych); Proces kształcenia jako związek nauczania i uczenia się oraz jego gnoseologiczne podstawy; Charakterystyka głównych zasad kształcenia; Współczesne koncepcje kształcenia; Szkoła jako miejsce dydaktycznej i wychowawczej działalności nauczyciela; Program szkoły i jego realizacja; Nauczyciel i uczeń jako podmioty działań edukacyjnych.

Zakres treści realizowanych w ramach ćwiczeń obejmuje:

• Cele kształcenia jako podstawowy składnik sytemu kształcenia;

• Środki realizacji celów dydaktycznych;

• Podręcznik jako jeden ze środków dydaktycznych;

• Kształcenie multimedialne - systemy multimedialne, wykorzystanie radia, telewizji, komputerów i Internetu w pracy dydaktycznej;

• Treści kształcenia i ich taksonomie;

• Idea nauczania integralnego w dydaktyce- - sposoby pojmowania integracji, szkoły eksperymentalne;

• Edukacja alternatywna;

• Edukacja formalna, pozaformalna, nieformalna

• Metody nauczania – klasyfikacja, charakterystyka, przykłady, zastosowanie;

• Nauczanie problemowe;

• Warunki wewnętrzne i zewnętrzne działań dydaktycznych;

• Europejska i krajowa rama kwalifikacji.

• Wiedza – umiejętności – postawy. Od dydaktyki, przez instruktarz do mentoringu.

• Problem motywacji;

• Klasa szkolna jako środowisko i przestrzeń publiczna dziecka;

• Klasa szkolna jako zespół – teambuilding i procesy grupowe.

• Lekcja – planowanie, budowa i typy;

• Metody sprawdzania wyników nauczania;

• Problem oceny szkolnej;

• Niepowodzenia i trudności szkolne uczniów;

• Projekty i scenariusze zajęć lekcyjnych.

Efekty uczenia się:

Student zna elementarną terminologię używaną w dydaktyce i rozumie jej źródła oraz zastosowania w obrębie pokrewnych dyscyplin naukowych; ma uporządkowaną wiedzę na temat kształcenia, jego filozoficznych, społeczno-kulturowych, historycznych, psychologicznych podstaw; zna podstawowe teorie dotyczące procesu kształcenia oraz uczenia się, rozumie różnorodne uwarunkowania tych procesów; zna najważniejsze tradycyjne i współczesne nurty i systemy dydaktyczne, rozumie ich historyczne i kulturowe uwarunkowania; ma elementarną wiedzę na temat projektowania ścieżki własnego rozwoju; posiada podstawową wiedzę o strukturze i funkcjach systemu edukacji; celach, podstawach prawnych, organizacji i funkcjonowania instytucji edukacyjnych, posiada wiedzę na temat różnorodnych ofert edukacyjnych; ma podstawową wiedzę o uczestnikach działalności edukacyjnej, ma elementarną wiedzę o metodyce wykonywania typowych zadań, normach, procedurach stosowanych w różnych obszarach działalności dydaktycznej; potrafi wykorzystywać podstawową wiedzę teoretyczną z zakresu dydaktyki oraz powiązanych z nią dyscyplin w celu analizowania i interpretowania problemów edukacyjnych a także zrozumienia motywów i wzorów zachowań podmiotów procesów kształcenia; potrafi posługiwać się podstawowymi ujęciami teoretycznymi w celu analizowania, diagnozowania i prognozowania sytuacji oraz analizowania strategii działań praktycznych w odniesieniu do różnych kontekstów działalności dydaktycznej; potrafi samodzielnie zdobywać wiedzę z zakresu dydaktyki i rozwijać swoje profesjonalne umiejętności, korzystając z różnych źródeł (w języku rodzimym i obcym) i nowoczesnych technologii (ICT); potrafi ocenić przydatność typowych metod, procedur i dobrych praktyk do realizacji zadań związanych z różnymi sferami działalności dydaktycznej; potrafi posługiwać się podstawowymi ujęciami teoretycznymi w celu analizowania, interpretowania oraz projektowania strategii działań dydaktycznych, potrafi generować rozwiązania konkretnych problemów w zakresie kształcenia i prognozować przebieg ich rozwiązywania oraz przewidywać skutki planowanych działań; potrafi animować prace nad rozwojem uczestników procesów pedagogicznych oraz wspierać ich samodzielność w zdobywaniu wiedzy, a także inspirować do działań na rzecz uczenia się przez całe życie; ma świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności, rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się zawodowego i rozwoju osobistego, dokonuje samooceny własnych kompetencji i doskonali umiejętności, wyznacza kierunki własnego rozwoju i kształcenia; ma przekonanie o wadze zachowania się w sposób profesjonalny, refleksji na tematy etyczne i przestrzegania zasad etyki zawodowej; odpowiedzialnie przygotowuje się do swojej pracy, projektuje i wykonuje działania edukacyjne; jest przygotowany do aktywnego uczestnictwa w grupach, organizacjach i instytucjach realizujących działania pedagogiczne i zdolny do porozumiewania się z osobami będącymi i niebędącymi specjalistami w danej dziedzinie.

Metody i kryteria oceniania:

Egzamin pisemny - sprawdzenie znajomości treści wykładów i polecanej literatury;

Ocena ciągła - sprawdzenie umiejętności wykorzystania wiedzy teoretycznej do analizowania i interpretowania teoretycznych i praktycznych problemów dydaktycznych, wyjaśniania i trafnego prognozowania przebiegu procesów kształcenia;

Projekt - sprawdzenie umiejętności zaprojektowania rozwiniętego scenariusza zajęć dydaktycznych;

Test pisemny - sprawdzający znajomość poziomu opanowania treści teoretycznych ćwiczeń.

Zajęcia w cyklu "semestr zimowy 2015/2016" (zakończony)

Okres: 2015-10-01 - 2016-02-17
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Beata Oelszlaeger-Kosturek
Prowadzący grup: Beata Oelszlaeger-Kosturek, Halina Simo
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Ocena końcowa z modułu
Sposób ustalania oceny końcowej:

Średnia arytmetyczna ocen z poszczególnych sposobów weryfikacji, przy założeniu, że wszystkie sposoby weryfikacji efektów kształcenia zostały zaliczone pozytywnie (tzn. co najmniej na ocenę dostateczną)

Zajęcia w cyklu "semestr zimowy 2016/2017" (zakończony)

Okres: 2016-10-01 - 2017-02-17
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Małgorzata Zalewska-Bujak
Prowadzący grup: Małgorzata Zalewska-Bujak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Ocena końcowa z modułu
Sposób ustalania oceny końcowej:

Średnia arytmetyczna ocen z poszczególnych sposobów weryfikacji, przy założeniu, że wszystkie sposoby weryfikacji efektów kształcenia zostały zaliczone pozytywnie (tzn. co najmniej na ocenę dostateczną)

Pełny opis:

W trakcie wykładów studenci zapoznają się z dorobkiem naukowym z dziedziny dydaktyki ogólnej. Wykłady poświęcone są treściom związanym z: usytuowaniem dydaktyki wśród subdyscyplin pedagogicznych; wartościami i celami obecnymi w procesie kształcenia; podstawowymi pojęciami w dydaktyce ogólnej; metodologią badań naukowych w dydaktyce i ich przebiegiem; metodami badań naukowych w dydaktyce; systemem dydaktyczny oraz jego elementami; procesem kształcenia - jego charakterystyką, etapowym przebiegiem i uwarunkowaniami; głównymi zasadami kształcenia; szkołą jako miejscem wspierania rozwoju ucznia oraz dydaktycznej i wychowawczej działalności nauczyciela; podmiotowym wymiarem funkcjonowania ucznia i nauczyciela.

W ramach prowadzonych ćwiczeń studenci nabywają wiedzy na temat: celów kształcenia (ich rodzajów, taksonomii, źródeł itd.) w świetle koncepcji różnych teoretyków; środków realizacji celów dydaktycznych ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień związanych z podręcznikiem szkolnym; kształcenia w oparciu o zastosowanie technologii informacyjnej; treści nauczania (m.in. istniejących koncepcji ich doboru) oraz programów edukacyjnych; ideału wychowania; edukacji alternatywnej; edukacji formalnej, pozaformalnej, nieformalnej; metod nauczania (ich klasyfikacji, charakterystyki, doboru itd.) nauczania problemowego; warunków (wewnętrznych i zewnętrznych) działań dydaktycznych; motywacji uczniów do ucznia się i jej kształtowania; klasy szkolnej jako środowiska i przestrzeni funkcjonowania dziecka, zespołu; lekcji (jej planowania, budowy i typów, przebiegu itd.); metod sprawdzania wyników nauczania; oceny szkolnej; niepowodzeń i trudności szkolnych uczniów.

Nabywają również umiejętności z zakresu planowania zajęć dydaktycznych. Praktycznie uczą się: pisania projektów (scenariuszy, konspektów) zajęć dydaktycznych z uwzględnieniem ich przebiegu, doboru metod i środków dydaktycznych stosownie do treści nauczania oraz możliwości uczniów itp.

Zajęcia w cyklu "semestr zimowy 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-02-18
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Małgorzata Zalewska-Bujak
Prowadzący grup: Małgorzata Zalewska-Bujak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Ocena końcowa z modułu
Sposób ustalania oceny końcowej:

Średnia arytmetyczna ocen z poszczególnych sposobów weryfikacji, przy założeniu, że wszystkie sposoby weryfikacji efektów kształcenia zostały zaliczone pozytywnie (tzn. co najmniej na ocenę dostateczną)

Pełny opis:

W trakcie wykładów studenci zapoznają się z dorobkiem naukowym z dziedziny dydaktyki ogólnej. Wykłady poświęcone są treściom związanym z: usytuowaniem dydaktyki wśród subdyscyplin pedagogicznych; wartościami i celami obecnymi w procesie kształcenia; podstawowymi pojęciami w dydaktyce ogólnej; metodologią badań naukowych w dydaktyce i ich przebiegiem; metodami badań naukowych w dydaktyce; systemem dydaktyczny oraz jego elementami; procesem kształcenia - jego charakterystyką, etapowym przebiegiem i uwarunkowaniami; głównymi zasadami kształcenia; szkołą jako miejscem wspierania rozwoju ucznia oraz dydaktycznej i wychowawczej działalności nauczyciela; podmiotowym wymiarem funkcjonowania ucznia i nauczyciela.

W ramach prowadzonych ćwiczeń studenci nabywają wiedzy na temat: celów kształcenia (ich rodzajów, taksonomii, źródeł itd.) w świetle koncepcji różnych teoretyków; środków realizacji celów dydaktycznych ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień związanych z podręcznikiem szkolnym; kształcenia w oparciu o zastosowanie technologii informacyjnej; treści nauczania (m.in. istniejących koncepcji ich doboru) oraz programów edukacyjnych; ideału wychowania; edukacji alternatywnej; edukacji formalnej, pozaformalnej, nieformalnej; metod nauczania (ich klasyfikacji, charakterystyki, doboru itd.) nauczania problemowego; warunków (wewnętrznych i zewnętrznych) działań dydaktycznych; motywacji uczniów do ucznia się i jej kształtowania; klasy szkolnej jako środowiska i przestrzeni funkcjonowania dziecka, zespołu; lekcji (jej planowania, budowy i typów, przebiegu itd.); metod sprawdzania wyników nauczania; oceny szkolnej; niepowodzeń i trudności szkolnych uczniów.

Nabywają również umiejętności z zakresu planowania zajęć dydaktycznych. Praktycznie uczą się: pisania projektów (scenariuszy, konspektów) zajęć dydaktycznych z uwzględnieniem ich przebiegu, doboru metod i środków dydaktycznych stosownie do treści nauczania oraz możliwości uczniów itp.

Zajęcia w cyklu "semestr zimowy 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-02-17
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Małgorzata Zalewska-Bujak
Prowadzący grup: Małgorzata Zalewska-Bujak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Ocena końcowa z modułu
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.