Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Antropologia kulturowa

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 12-PE-S2-1AK Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Antropologia kulturowa
Jednostka: Wydział Sztuki i Nauk o Edukacji
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowy

Wymagania wstępne:

uczestnictwo w przedmiotach Teoria kultury i Semiotyka kultury

Skrócony opis:

Przedmiot Antropologia kulturowa ma przedstawić studentom istotę antropologicznego myślenia o człowieku i jego kulturze, wykształcić umiejętność dostrzegania oraz analizowania różnorodności i odmienności kulturowych. Zajęcia te pozwalają poznać główne nurty teoretyczne i badawcze w antropologii polskiej, europejskiej i amerykańskiej, jak też zaprezentować miejsce antropologii kulturowej w zespole nauk humanistycznych.

Pełny opis:

Celem zajęć jest zaprezentowanie dawnych i najnowszych kierunków badań antropologicznych na świecie i w Polsce; poznanie antropologicznego sposobu myślenia i badania kultury, a także procesów stanowiących dla współczesnej antropologii szczególne wyzwanie: przemiany tożsamości różnych grup ludzkich, globalizacja i jej skutki dla kultury, nowe wymiary etniczności, wielokulturowości. Zajęcia dotyczą także wyróżnienia najistotniejszych funkcji i zadań antropologii we współczesnym świecie. Podejmowana tematyka ma pobudzić do krytycznej refleksji nad problemami ujawniającymi się we współczesnych interakcjach międzykulturowych.

Literatura:

B a r n a r d A., Antropologia, Warszawa 2006;

Świat człowieka, świat kultury. Antologia tekstów klasycznej antropologii, red. N o w i c k a E., G ł o w a c k a–G r a j p e r M., Warszawa 2007;

B u r s z t a W., Świat jako więzienie kultury. Pomyślenia, Warszawa 2008;

B a u m a n Z., Globalizacja, Warszawa 1998;

G o l k a M., Cywilizacja współczesna i globalne problemy, Warszawa 2012;

K ł o s k o w s k a A., Socjologia kultury, Warszawa 1983;

M a t h e w s G., Supermarket kultury, Warszawa 2005

2 godziny tygodniowo (wg. harmonogramu: www.weinoe.us.edu.pl)

• B a r n a r d A., Antropologia, Warszawa 2006;

• B u c h o w s k i M., Zrozumieć Innego. Antropologia racjonalności, Kraków 2004;

• Badanie kultury. Elementy teorii antropologicznej, t. I i II red. N o w i c k a E., K e m p n y M. , Warszawa 2004;

• D e l i é g e R., Historia antropologii, Warszawa 2011;

• H e r z f e l d M., Antropologia. Praktykowanie teorii w kulturze i społeczeństwie, Kraków 2004;

• Świat człowieka, świat kultury. Antologia tekstów klasycznej antropologii,

• red. N o w i c k a E., G ł o w a c k a –G r a j p e r M., Warszawa 2007

• Amerykańska antropologia kognitywna. Poznanie, język, klasyfikacja i kultura, wybór i red. naukowa B u c h o w s k i M.;

• B a u m a n Z., Płynna nowoczesność, Warszawa 2000;

• B u r s z t a W., Czytanie kultury, Pięć szkiców, Łódź 1996;

• C l i f f o r d J., Kłopoty z kulturą. Dwudziestowieczna etnografia, literatura i sztuka, Warszawa 2000;

• G e l l n e r E., Postmodernizm, rozum i religia, Warszawa 1992;

• G e e r t z C., Zastane światło: antropologiczne refleksje na tematy filozoficzne, Kraków 2003;

• G o l k a M., Cywilizacja współczesna i globalne problemy, Warszawa 2012;

• M a t h e w s G., Supermarket kultury, Warszawa 2005,

• H a n n e r z U., Powiązania transnarodowe. Kultura, ludzie, miejsca, Kraków 2006;

• M u c h a J., Oblicza etniczności. Studia teoretyczne i empiryczne, Kraków 2005;

Efekty uczenia się:

student zna istotę nauk o kulturze i społeczeństwie - ich ewolucję oraz wzajemne relacje z innymi dyscyplinami humanistycznymi; ma elementarną wiedzę na temat genezy i rozwoju antropologii kulturowej oraz jej współczesnych kierunków i prądów

zna i rozumie kluczowe pojęcia, paradygmaty i problemy badawcze antropologii kulturowej; rozróżnia podstawowe kategorie współczesnej humanistyki w zakresie wiedzy o kulturze;

potrafi wykorzystać wiedzę teoretyczną z zakresu antropologii kulturowej oraz powiązanych z nią dyscyplin w interpretowaniu zjawisk społeczno-kulturowych w ich szerokim kontekście, tj. kultury rozumianej jako określony sposób życia ludzi; posiada umiejętność antropologicznego myślenia o sytuacji człowieka w tworzonej przez niego rzeczywistości społeczno-kulturowej oraz zdolność dostrzegania i antropologicznego myślenia o zróżnicowaniu kulturowym świata

Metody i kryteria oceniania:

egzamin pisemny:sprawdzenie stopnia znajomości treści wykładów i literatury uzupełniającej

prezentacja: sprawdzenie stopnia wykorzystania zdobytej wiedzy teoretycznej w celu przedstawienia i poddania analizie wybranych problemów, z którymi borykają się społeczeństwa wielokulturowe

praca pisemna (esej): sprawdzenie czy student potrafi przedstawić opis działań i warunków harmonijnej wielokulturowości oraz zakresu stosowalności zasady tolerancji niezbędnych – jego zdaniem – dla zaistnienia społecznych form pluralizmu kulturowego

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.