Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Metodologia badań społecznych

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 12-PE-S2-1MBS
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Metodologia badań społecznych
Jednostka: Wydział Etnologii i Nauk o Edukacji
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowy

Skrócony opis:

Przedmiot metodologia badań społecznych zapoznaje studenta z zasadami metodologii prowadzenia badań teoretycznych i empirycznych. Przyczynia się do wzrostu świadomości procesów społecznych i możliwości wpływania na ich przebieg. Student zapoznaje się ze współczesnymi teoriami metodologii badań społecznych, teoriami społecznymi, a w szczególności z rodzajami problemów i hipotez badawczych, właściwym doborem wskaźników do wyróżnianych w badaniach zmiennych.

Pełny opis:

Kształtowanie się metodologii nauk społecznych i jej główne nurty. Metodologia opisowa i normatywna. Pozytywistyczne i hermeneutyczne schematy badawcze. Badania ilościowe i jakościowe. Tok badań w naukach społecznych. Pytania i hipotezy badawcze. Przedmiot badań, zmienne i wskaźniki. Generalizacje i twierdzenia. Zagadnienia weryfikacji. Opis, uzasadnianie, wyjaśnianie, sprawdzanie i przewidywanie. Prawdziwość i prawdopodobieństwo w nauce. Aksjologiczne komponenty badań społecznych.

Efekty uczenia się:

Student ma pogłębioną i uporządkowaną wiedzę na temat specyfiki przedmiotowej i metodologicznej pedagogiki i nauk społecznych, zna strategie i metody badań stosowanych w naukach społecznych; zna mapę stanowisk i podejść metodologicznych; rozumie postulat wieloparadygmatyczności prowadzenia badań w naukach społecznych. Student ma pogłębioną wiedzę o rodzajach więzi społecznych i o rządzących nimi prawidłowościach istotnych z punktu widzenia procesów edukacyjnych. Posiada rozwinięte umiejętności badawcze: rozróżnia orientacje w metodologii badań społecznych, formułuje problemy badawcze, dobiera adekwatne metody, techniki i konstruuje narzędzia badawcze; opracowuje, prezentuje i interpretuje wyniki badań, wyciąga wnioski, wskazuje kierunki dalszych badań, w obrębie wybranej subdyscypliny pedagogiki. Potrafi wybrać i zastosować właściwy dla danej działalności pedagogicznej sposób postępowania, potrafi dobierać środki i metody pracy w celu efektywnego wykonania pojawiających się zadań zawodowych. Jest wrażliwy na problemy edukacyjne, gotowy do komunikowania się i współpracy z otoczeniem, w tym z osobami niebędącymi specjalistami w danej dziedzinie, oraz do aktywnego uczestnictwa w grupach i organizacjach realizujących działania pedagogiczne.

Metody i kryteria oceniania:

Studenci przygotowują projekt badań oraz zdają kolokwium z treści wykładów i ćwiczeń.

Zaliczenie na ocenę - średnia ważona ocen (projekt – 2, kolokwium – 1).

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-7 (2022-11-16)