Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Teoretyczne podstawy wczesnego wspomagania rozwoju

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 12-PE-WD-S2-2TPW Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Teoretyczne podstawy wczesnego wspomagania rozwoju
Jednostka: Wydział Etnologii i Nauk o Edukacji
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: (brak danych)
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowy

Skrócony opis:

Student zapozna się z podstawowymi informacjami z zakresu:

Treści:

-Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka niepełnosprawnego lub zagrożonego niepełnosprawnością w Polsce i na świecie – podstawowe teorie

- Funkcjonowanie rodziny z dzieckiem niepełnosprawnym od momentu stwierdzenia niepełnosprawności do momentu podjęcia nauki szkolnej)

- Proces uczenia się i nauczania dziecka niepełnosprawnego w wieku od 0 do 6 roku życia

- Modyfikacja metod pracy z małym dzieckiem niepełnosprawnym z wykorzystaniem potencjału rodziny

- Wsparcie instytucjonalne i poza instytucjonalne w procesie wczesnego wspomagania

Pełny opis:

Wykład oraz ćwiczenia ma za zadanie zapoznać studenta z charakterystyką modelu wczesnej interwencji oraz procesami wczesnej interwencji w Polsce – charakterystyka podstawowych terminów oraz form organizacyjnych. Przedstawia charakterystykę działań profilaktycznych prowadzonych w ramach wczesnej interwencji – interdyscyplinarność oddziaływań

Literatura:

H.Borzyszkowa (2002), Sytuacja rodzin dzieci niepełnosprawnych intelektualnie w środowisku społecznym [W:] D.Lotz, K.Wenty, W.Zeidler (red.) Diagnoza dla osób niepełnosprawnych, Agencja Wydawnicza Kwadra, Szczecin.

J.Cieszyńska, M.Korendo (2008), Wczesna interwencja terapeutyczna. Stymulacja rozwoju dziecka od noworodka do 6 roku życia, Wydawnictwo Edukacyjne, Kraków.

H.Cudak (2000), Funkcjonowanie rodziny w pierwszych okresach rozwojowych dziecka, Wyd. Wyższej Szkoły Pedagogiczne TWP, Warszawa.

M.Czub (2003), Znaczenie wczesnych więzi społecznych dla rozwoju emocjonalnego dziecka, „Forum Oświatowe” t.2.

Cytowska B., Winczura B. (2000), Wczesna interwencja i wspomaganie rozwoju małego dziecka, Oficyna Wydawnicza Impuls, Warszawa

L.Eliot (2003), Co tam się dzieje?

Kielin J.(2011), Jak pracować z rodzicami dziecka upośledzonego, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk

Maas V.F. (2007), Integracja sensoryczna a neuronauka – od narodzin do starości, Fundacja Innowacja i Wyższa Szkoła Społeczno-Ekonomiczna, Warszawa

Aleksander T., Optymalizacja pozaszkolnej edukacji zawodowej dorosłych,(1998), Kraków

Rzedziecka K.D., Kobylańska A. (red.), Dorosłość, niepełnosprawność, czas współczesny. Na pograniczach pedagogiki Specjalnej, (2003), Kraków

Nowak A., Bezrobocie wśród niepełnosprawnych, (2002), Katowice

Ossowski R., Teoretyczne i praktyczne podstawy rehabilitacji. (1999), Bydgoszcz

Efekty uczenia się:

Student ma podstawową wiedzę z zakresu funkcjonowania rodziny z małym dzieckiem niepełnosprawnym oraz zachodzących w niej relacjach społecznych, prawidłowo wskazuje odpowiedni dla danej rodziny systemy wsparcia instytucjonalnego i poza instytucjonalnego

zna teorie na temat wychowania i uczenia się dziecka w wieku od 0 do 6 roku życia o niezaburzonym i zaburzonym rozwoju ze szczególnym uwzględnieniem działań profilaktycznych i rewalidacyjnych.

Z zakresu umiejętności student:

ma praktyczne umiejętności poszukiwania twórczych metod pracy z rodziną z małym dzieckiem niepełnosprawnym lub zagrożonym niepełnosprawnością z wykorzystaniem indywidualnych zasobów rodziny;

potrafi wyznaczyć wspólnie wraz z rodzicami dziecka niepełnosprawnego cele oddziaływań rewalidacyjnych oraz drogi wsparcia instytucjonalnego i pozainstytucjonalnego, wykorzystując umiejętności z zakresu komunikacji interpersonalnej.

Student w kontaktach z rodzinami dzieci niepełnosprawnych i w zespołach interdyscyplinarnych charakteryzuje się twórczą i poszukującą nowych metod postawą

w kontaktach interpersonalnych wykazuje się postawą szacunku i zrozumienia dla osób znajdujących się trudnej sytuacji

Metody i kryteria oceniania:

Średnia arytmetyczna z poszczególnych sposobów weryfikacji efektów kształcenia:

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.