Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Seminarium magisterskie

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 12-PE-WIP-N2-5SM.1
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Seminarium magisterskie
Jednostka: Wydział Etnologii i Nauk o Edukacji
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowy

Wymagania wstępne:

realizacja efektów kształcenia modułów z zakresu kształcenia ogólnego, podstawowego, kierunkowego

Skrócony opis:

W wyniku realizacji zajęć student potrafi dokonać pogłębionej oceny i doboru literatury do badań, umie prawidłowo przeprowadzić procedurę badawczą. Potrafi słownie i w piśmie opisać założenia, przebieg i wnioski z badań.

Pełny opis:

studia literatury metodologicznej z pedagogiki i psychologii oraz innych nauk

omówienie procedury badawczej

realizacja części teoretycznej i badawczej pracyredakcja pracy i egzamin magisterski

Literatura:

Literatura:

1. Babbie Earl, Badania społeczne w praktyce, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2003

4. Kubinowski Dariusz, Jakościowe badania pedagogiczne, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2010

6. Łobocki Mieczysław, Metody i techniki badań pedagogicznych, Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków 2000

8. Miles Mathew B., Huberman A. Michael, Analiza danych jakościowych, przeł. Stanisław Zabielski, Wydawnictwo Uniwersyteckie Trans Humana, Białystok 2000

9. Metody badań jakościowych, t. 1 i 2, red. Norman K. Denzin, Yvonna S. Lincoln, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2010

11. Palka Stanisław, Metodologia. Badania. Praktyka Pedagogiczna, GWP, Gdańsk 2006

12. Pilch Tadeusz, Zasady badań pedagogicznych, Wydawnictwo „Żak”, Warszawa 1995

13. Silverman David, Interpretacja danych jakościowych: metody analizy rozmowy, tekstu i interakcji, przeł. Małgorzata Głowacka-Grajper, Joanna Ostrowska, wprowadzenie Krzysztof Tomasz Konecki, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2007

14. Silverman David, Prowadzenie badań jakościowych, przeł. Joanna Ostrowska, wprowadzenie Krzysztof Tomasz Konecki, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2008

16. Szwed Robert, Metody statystyczne w naukach społecznych. Elementy teorii i zadania, Wydawnictwo Naukowe KUL, Lublin 2009

Efekty uczenia się:

zna terminologię używaną w pedagogice oraz jej zastosowanie w dyscyplinach pokrewnych na poziomie rozszerzonym

ma pogłębioną i rozszerzoną wiedzę o źródłach i miejscu pedagogiki w systemie nauk oraz o jej przedmiotowych

i metodologicznych powiązaniach z innymi dyscyplinami naukma pogłębioną i uporządkowaną wiedzę na temat specyfiki przedmiotowej i metodologicznej pedagogiki

(zna główne szkoły, orientacje badawcze, strategie i metody badań stosowanych w naukach społecznych i humanistycznych;

zna mapę stanowisk i podejść metodologicznych; rozumie postulat wieloparadygmatyczności prowadzenia badań w pedagogice)potrafi w sposób klarowny, spójny i precyzyjny wypowiadać się w mowie i na piśmie, posiada umiejętność konstruowania

rozbudowanych ustnych i pisemnych uzasadnień na tematy dotyczące różnych zagadnień pedagogicznych

z wykorzystaniem różnych ujęć teoretycznych, korzystając zarówno z dorobku pedagogiki, jak i innych dyscyplin naukowychposiada pogłębione umiejętności prezentowania własnych pomysłów, wątpliwości i sugestii, popierania ich

rozbudowaną argumentacją w kontekście wybranych perspektyw teoretycznych, poglądów różnych autorów,

kierując się przy tym zasadami etycznymiposiada rozwinięte umiejętności badawcze: rozróżnia orientacje w metodologii badań pedagogicznych,

formułuje problemy badawcze, dobiera adekwatne metody, techniki i konstruuje narzędzia badawcze;

opracowuje, prezentuje i interpretuje wyniki badań, wyciąga wnioski, wskazuje kierunki dalszych badań,

w obrębie wybranej subdyscypliny pedagogikima pogłębioną świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności, rozumie potrzebę ciągłego rozwoju osobistego i zawodowego

docenia znaczenie nauk pedagogicznych dla rozwoju jednostki i prawidłowych więzi w środowiskach społecznych,

ma pozytywne nastawienie do nabywania wiedzy z zakresu studiowanej dyscypliny naukowej i budowania warsztatu pracy pedagoga

Metody i kryteria oceniania:

praca pisemna

egzamin ustny

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)