Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Komunikacja interpersonalna

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 12-PE-WIP-S1-1KI Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Komunikacja interpersonalna
Jednostka: Wydział Sztuki i Nauk o Edukacji
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 3.00
Język prowadzenia: (brak danych)
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowy

Skrócony opis:

Celem realizacji zajęć jest zapoznanie z problematyką komunikacji interpersonalnej w ujęciu teoretycznym i praktycznym z uwzględnieniem kontekstu przemian komunikacyjnojęzykowych, kulturowych i społecznych. Prezentowane zagadnienia szczegółowe, dotyczące kolejno: podmiotów, warunków, mechanizmów, form i narzędzi komunikacji interpersonalnej mają zwrócić uwagę na konieczność rozwijania umiejętności budowania relacji personalnych i społecznych oraz kształcenia nawyków sprzyjających efektywnej, skutecznej komunikacji.

Efekty uczenia się:

Wiedza:

student ma wiedzę o miejscu pedagogiki wśród innych dziedzin nauk oraz jej powiązaniach przedmiotowych i metodologicznych, ma elementarną wiedzę dotyczącą procesów komunikowania interpersonalnego i społecznego ich prawidłowości i zakłóceń;

ma elementarną wiedzę na temat ścieżki własnego rozwoju;

ma elementarną wiedzę na temat zasad i norm etycznych towarzyszących budowaniu mostów

komunikacyjnych.

Umiejętności:

student potrafi wykorzystać podstawową wiedzę teoretyczną z zakresu pedagogiki i (sub)dyscyplin pokrewnych w celu analizowania i interpretowania motywów i wzorów zachowań komunikacyjnojęzykowych;

potrafi w sposób precyzyjny i spójny wypowiadać się w mowie i piśmie na tematy dotyczące wybranych zagadnień pedagogicznych i porozumiewać się w sposób precyzyjny i spójny;

ma rozwinięte umiejętności w zakresie komunikacji interpersonalnej wykorzystując rozmaite kanały

i techniki komunikacji; posiada umiejętność prezentowania własnych pomysłów, wątpliwości i sugestii, podpierając się odpowiednią argumentacją; potrafi dokonać podstawowej analizy i oceny wytworów kulturowych oraz wykorzystywać indywidualne umiejętności twórcze do projektowania i realizacji działań w różnych środowiskach

Kompetencje społeczne :

student ma świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności, rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się zawodowego; cechuje się postawą doskonalącą swój warsztat pracy;

cechuje go otwartość w kontaktach interpersonalnych; ma świadomość wartości i poszanowania dziedzictwa naturalnego i kulturalnego regionu, kraju lub świata oraz dostrzega jego ważność i aktualność dla budowania społeczeństwa obywatelskiego

Zajęcia w cyklu "semestr letni 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2021-02-22 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Małgorzata Bortliczek
Prowadzący grup: Małgorzata Bortliczek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie z modułu
Sposób ustalania oceny końcowej:

Ocena końcowa uwzględnia: wynik pracy indywidualnej, zespołowej, frekwencję i aktywność podczas zajęć. Ocena dostateczna - 60% realizacji wszystkich warunków (zadanie indywidualne, zespołowe, udział w zajęciach), 80% - ocena dobra, 100% - ocena bardzo dobra.

Pełny opis:

W ramach zajęć komunikacja interpersonalna student zapoznaje się z elementarnymi problemami komunikowania w różnych formach interpersonalnych relacji (fizycznie bezpośrednich, jak i zapośredniczonych przez rozliczne formy interakcji zachodzących za sprawą urządzeń elektronicznych). Zajęcia łączą problematykę komunikacji interpersonalnej w ujęciu teoretycznym i praktycznym, uwzględniając przemiany kulturowe i społeczne. Zagadnienia szczegółowe dotyczą atrybutów, podmiotów, warunków, mechanizmów, form i narzędzi komunikacji. W zakres poruszanych zagadnień wchodzą również zjawiska werbalnych i pozawerbalnych aspektów mowy, wywierania wpływu i manipulacji – w różnych kontekstach kulturowych i środowiskowych. Wiedza zdobyta podczas zajęć ma na celu rozwijać świadomość umiejętnego budowania relacji personalnych i społecznych, wykształcać umiejętności skutecznej komunikacji na polu aktywności zawodowej i prywatnej. Tematyka zajęć obejmuje takie obszary jak: atrybuty widzialności i ekspresji komunikacyjnej, komunikacja werbalna i pozawerbalna, struktura procesów komunikowania i komunikowanie zapośredniczone, hierarchiczność komunikowania, bariery komunikacyjne, konwencje i etykieta językowa, kody rozwinięte i ograniczone.

Uwagi:

_

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.